Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (36-2020)

Republikens presidents framställning RP 14/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder