Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2021-2022

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Utökad marknadskontroll

Aerosoler

Personlig skyddsutrustning för konsumenter

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2020-2021

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 31/2020-2021

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 32/2020-2021

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en utökning av marknadskontrollen på grund av EU:s marknadskontrollförordning. Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter behöver ändras och kompletteras för att överensstämma med krav i marknadskontrollförordningen. Åtta lagar föreslås läggas till i listan för marknadskontrollen. En av dessa är tobakslagen, där även kompletterande bestämmelser föreslås, och de övriga sju är blankettlagar där det inte behövs någon ändring.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som konstaterar att lagförslagens syfte är ökad konsumentsäkerhet, föreslår att lagtinget antar lagförslagen med några mindre språkliga ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 september 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Jessy Eckerman, Mika Nordberg och Marcus Måtar samt ersättaren Ingrid Zetterman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar

lagförslagen i LF 30/2021-2022 i oförändrad lydelse

samt de övriga lagförslagen i följande lydelser:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Syfte och tillämpningsområde

     För att trygga säkerheten hos och den fria rörligheten för aerosoler ska lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 794/2020), aerosollagen, tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Aerosollagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändringar i aerosollagen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Hänvisningar i aerosollagen

     Hänvisningar i aerosollagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen. Med omprövning i 12 § i aerosollagen avses rättelse av fel i beslut i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     Förvaltningsuppgifter i aerosollagen som ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen.

 

4 §

Språkkrav

     De i 8 och 9 §§ i aerosollagen angivna uppgifterna, anvisningarna och tekniska dokumentationen ska finnas åtminstone på svenska.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av aerosollagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft

     Aerosoler som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De godkännanden av testningsmetoder som tillämpats vid slutkontroll av aerosoler och som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft i beviljad omfattning.

 

__________________

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (FFS 218/2018), rikslagen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Rikslagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändringar i rikslagen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Hänvisningar

     Hänvisningar i rikslagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     Förvaltningsuppgifter i rikslagen som ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen.

 

4 §

Språkkrav

     De i 4 § i rikslagen angivna uppgifterna, anvisningarna och tekniska dokumentationen ska finnas åtminstone på svenska.

 

5 §

Straffbestämmelser

     Inom lagtingets behörighet ska utöver straffbestämmelsen i 9 § i rikslagen även bestämmelserna om straff för hälsobrott i 44 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas i landskapet till den delen den avser personlig skyddsutrustning för konsumenter.

 

6 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft

     Genom denna lag upphävs 1 § 7 punkten i landskapsförordningen (1995:64) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet.

     De intyg över EG-typkontroll och beslut om godkännande som utfärdats för den personliga skyddsutrustningen i fråga fortsätter att vara giltiga till och med den 21 april 2023, om de inte löper ut före den dagen.

 

                                            __________________

 

 

Mariehamn den 25 november 2021

 

 

Viceordförande

 

 

Jan Salmén

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson