Lagförslag 23/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Individuella vattenmätare i hyreshus

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 23/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av hyreslagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet 2

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
hyreslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 12 och 16 §§ hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland samt

     fogas till lagen en ny 11a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf

 

 

 

11a §

Fakturerings- och användningsinformation för vatten

     I hyreshus där fjärravläsbara individuella vattenmätare har installerats för att fördela kostnaderna mellan hyresgästerna, ska faktureringen av vatten till hyresgästen grunda sig på den tillförlitligt uppmätta faktiska förbrukningen.

     Hyresgästen ska varje månad ges information om vattenförbrukningen i lägenheten. Då hyresgästen faktureras för vattenförbrukningen ska fakturan även innehålla information om andra grunder för avgiften. Hyresvärden får inte ta ut någon separat avgift av hyresgästen för lämnande av information.

     Landskapsregeringen kan i förordning utfärda närmare bestämmelser om bestämmandet av den avgift som avses i denna paragraf samt om den fakturerings- och användningsinformation som ska ges på fakturan för vattenförbrukningen.

 

 

12 §

Bestämmande av hyran för vissa hyresbostäder

     Under den tid de bestämmelser i landskapslagen om stöd för bostadsproduktion och i landskapslagen om stöd för bostadsförbättring som gäller bestämmande av hyran tillämpas på bostadslägenheten ska denna lags bestämmelser om hyrans storlek inte tillämpas, med undantag för 11 § 1 mom. Dessutom tillämpas vad som anges om hyrans storlek i de nämnda landskapslagarna eller vad som bestämts med stöd av dem.

 

 

 

12 §

Bestämmande av hyran för vissa hyresbostäder

     Under den tid de bestämmelser i landskapslagen om stöd för bostadsproduktion och i landskapslagen om stöd för bostadsförbättring som gäller bestämmande av hyran tillämpas på bostadslägenheten ska denna lags bestämmelser om hyrans storlek inte tillämpas, med undantag för 11 § 1 mom. och 11a §. Dessutom tillämpas vad som anges om hyrans storlek i de nämnda landskapslagarna eller vad som bestämts med stöd av dem.

 

 

16 §

Förbjudna villkor

     Om betalning av hyra i annat än pengar ska avtalas särskilt. Ett avtal enligt vilket hyra ska betalas i förskott för mer än tre månader åt gången är ogiltigt. Ett villkor som strider mot bestämmelserna i 14 § 1 mom. eller 15 § är ogiltigt.

 

 

 

16 §

Förbjudna villkor

     Om betalning av hyra i annat än pengar ska avtalas särskilt. Ett avtal enligt vilket hyra ska betalas i förskott för mer än tre månader åt gången är ogiltigt. Ett villkor som strider mot bestämmelserna i 11a §, 14 § 1 mom. eller 15 § är ogiltigt.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 mom. landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet samt

     ändras 2 § 1 mom., sådant det lyder i landskapslag 2017/146 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Avvikelser från rikslagen

     Hänvisningen i rikets energieffektivitetslag till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen, på det sätt som följer:

     1) Hänvisningen i 13 § 3 mom. i rikets lag till [lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (FFS 1093/2007)] ska på Åland avse [landskapslagen (2011:120) om erkännande av yrkeskvalifikationer].

     2) Hänvisningen i 19 § 3 punkten i rikets energieffektivitetslag till 125 och 126 §§ i markanvändnings- och bygglagen ska på Åland avse 65 § i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

     3) Hänvisningarna i 27 och 28 §§ i rikets energieffektivitetslag till lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (FFS 416/2012) ska i landskapet avse landskapslagen (2012:79) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid.

     4) Hänvisningen i 31 § i rikets energieffektivitetslag till viteslagen (FFS 1113/1990) ska i landskapet avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

     5) Hänvisningen i 29 d § i rikets energieffektivitetslag till 117 g § i markanvändnings- och bygglagen ska på Åland avse 65 § i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

     6) Hänvisningen i 29 d § i rikets energieffektivitetslag till lagen om energicertifikat för byggnader (FFS 487/2007) ska på Åland avse landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 25 § rikets energieffektivitetslag ska en rapport om energiförbrukning vara tillgänglig för slutförbrukaren på energidetaljistens webbsida eller sändas till slutförbrukaren per post. Om rapporten finns på detaljistens webbsida ska av pappersfakturan klart framgå var slutförbrukaren kan ta del av rapporten. Slutförbrukaren och detaljisten får avtala om annat sätt att leverera rapporten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Avvikelser från rikslagen

     Vid tillämpningen av energieffektivitetslagen på Åland ska hänvisningen till

     1) lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (FFS 1384/2015) i 13 § 3 mom. avse landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer

     2) lagen om hyra av bostadslägenheter (FFS 481/1995) i 22 § 3 mom. avse hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland

     3) lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (FFS 416/2012) i 27 och 28 §§ avse landskapslagen (2012:79) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid

     4) 117 g § markanvändnings- och bygglagen i 29 d § avse 65 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland

     5) lagen om energicertifikat för byggnader (FFS 50/2013) i 29 d § avse landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader

     6) viteslagen (FFS 1113/1990) i 31 § avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 mom. upphävs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________