Lagtingets beslut 38/2008

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2009, Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetprocessen, Ändring av motiveringen under moment 33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet, Ändring av motiveringen till kapitel 43.95. Företagshälsovård och personalutveckling, Ändring av motiveringen under moment 46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR), Sänkning av anslaget under moment 43.25.83. Bostadslån (R), Ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R), Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Ändring av Allmän motivering, Självstyrelseutveckling, Ändring av Allmän motivering, Självstyrelseutveckling, Skattefrågor, Höjning av anslaget under moment 45.56.62. Främjande av avfallshanteringen, Höjning av anslaget under moment 43.25.62. Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R), Tillägg till Allmän motivering, Trafik och transport, Kortrutt, Strykning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F), Tillägg till Allmän motivering, Social- och hälsovård, Ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R), Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88. Överlåtelse av fastigheter, Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F), Sänkning av anslaget under moment 45.52.20. Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till motiveringen under kapitel 43.60. Ålands polismyndighet, Tillägg till motiveringen under kapitel 47.15. Främjande av lantbruket, Ändring av motiveringen under moment 48.01.01. Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till Allmän motivering, Vattenvården, Ökning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R), Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under kapitel 48.20, Ändring av motiveringen under moment 47.15.48. Stöd för producentorganisationer och rådgivning, Ändring av motiveringen under moment 46.09.59. Övrig kulturell verksamhet, Tillägg till motiveringen under Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.3. BB- och gynekologenheten, Ändring av motiveringen under moment 48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter. (VR), Ändring av motiveringen under moment 46.01.23. Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola (VR), Ändring av de allmänna motiveringarnas text under kapitlet Social- och hälsovård, avsnittet Äldreomsorg, Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetutvecklingen, Tillägg till motiveringen under kapitel 42.40. Lagberedningen, Höjning av anslaget under moment 47.03.41. Turismens främjande (R), Ändring av motiveringen under moment 47.03.44. Nationella investeringsbidrag, Ändring av motiveringen till kapitel 46.17. Yrkesutbildning, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F), Ändring av motiveringen under moment 43.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR), Ändring av motiveringarna till kapitel 46.01. Allmän förvaltning, Ändring av motiveringarna under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd, Ändring av motiveringen under moment 47.17.43. Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF), Ändring av motiveringarna under kapitel 43.60. Ålands polismyndighet, Sänkning av anslaget under moment 33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet, Tillägg till motiveringen under moment 45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR), Ändring av allmän motivering, Utbildning och kultur, Utbildning, Ändring av motiveringarna till kapitel 48.20. Sjötrafiken, Ändring av motiveringen under moment 45.10.01. Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR), Ändring av motiveringen under moment 45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till moment 46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier, Strykning av moment 46.13.54. Understöd för ungdomsensembeln Alandia Strings, Ändring av Allmän motivering, Utbildning och kultur, Högskolan, Ändring av motiveringen under moment 47.17.43. Landskapets finansieringsandel-program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF), Ändring av Allmän motivering, Förvaltning och personal, Ändring av detaljmotiveringen under 43.40.74. Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården, Tillägg till motiveringen under moment 46.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till motiveringen under kapitel 46.41. Ålands sjösäkerhetscentrum, Tillägg till motiveringarna i Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, Psykiatrienheten, Ändring av motiveringen under kapitel 45.10. Övriga sociala uppgifter, Tillägg till Allmän motivering, Näringar, Primärnäringarna och regional utveckling, Ändring av motiveringen under moment 42.05.05. Utredningar, Komplettering av motiveringarna till kapitel 45.10. Övriga sociala utgifter, Tillägg till motiveringen under moment 45.50.50. Miljöbils- och skrotningspremier, Tillägg till motiveringen under kapitel 44.20. Penningautomatmedel, Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01. Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen under kapitel 47.52. Skötsel av jordegendomar, Tillägg till motiveringen under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd, Komplettering av Allmän motivering, kapitlet Trafik och transport, Tillägg till allmänna motiveringen
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 38/2008

 

Datum

Ärende

 

2008-12-19

FR 1/2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2009

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2009:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 31

 

 

 

 

31.

LAGTINGET

2 000

 

 

 

31.05.

LAGTINGETS KANSLI

2 000

31.05.01.

Lagtinget - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

285 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

238 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

84 000

32.05.12.

Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013

154 000

 

 

 

32.20.

KONSUMENTFRÅGOR

42 000

32.20.39.

Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader

42 000

 

 

 

32.40.

LAGBEREDNINGEN

5 000

32.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsinkomster

5 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 194 000

 

 

 

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

65 000

33.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

65 000

 

 

 

33.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

23 000

33.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster

23 000

 

 

 

33.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

3 000

33.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

2 269 000

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

2 269 000

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

180 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

90 000

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

90 000

 

 

 

33.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

20 000

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

20 000

 

 

 

33.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

3 000

33.30.04.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

33.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

18 000

33.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster

18 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

155 000

33.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster

135 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

20 000

 

 

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

318 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

318 000

 

 

 

33.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

140 000

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

140 000

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

32 980 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

3 650 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

200 000

34.10.75.

Inkomst för finansiering av investeringar för kulturell verksamhet

3 450 000

 

 

 

34.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

20 000 000

34.20.50.

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

20 000 000

 

 

 

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

9 300 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

9 300 000

 

 

 

34.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

30 000

34.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

30 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

8 528 000

 

 

 

35.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

24 000

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

24 000

 

 

 

35.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

1 000

35.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

35.52.

NATURVÅRD

3 000

35.52.01.

Naturvård - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

35.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

500 000

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster

200 000

35.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster

 

300 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

8 000 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

4 900 000

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

3 100 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 949 000

 

 

 

36.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

23 000

36.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

 

23 000

 

 

 

36.03.

STUDIESTÖD

50 000

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

50 000

 

 

 

36.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

1 000

36.13.55.

Inkomster av kulturell verksamhet

1 000

 

 

 

36.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

10 000

36.15.24.

Inkomster från försäljning av läromedel

10 000

 

 

 

36.19.

VUXENUTBILDNING

551 000

36.19.05.

Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

1 000

36.19.08.

Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland

550 000

 

 

 

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

893 000

36.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3

0

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

893 000

 

 

 

36.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

93 000

36.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster

2 000

36.25.39.

Kommunernas andel i kostnaderna

91 000

 

 

 

36.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

138 000

36.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster

138 000

 

 

 

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

69 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

69 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

100 000

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

100 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

94 000

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

94 000

 

 

 

36.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

78 000

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

78 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

106 000

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

106 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

185 000

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

55 000

36.48.21.

Rörelseverksamhet

130 000

 

 

 

36.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

12 000

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

12 000

 

 

 

36.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

20 000

36.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster

20 000

 

 

 

36.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

270 000

36.55.23.

Inkomster för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare

270 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

255 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

254 000

36.60.88.

Inkomst av donation

1 000

 

 

 

36.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

1 000

36.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

5 200 000

 

 

 

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

32 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

32 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

108 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

98 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

10 000

 

 

 

37.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

893 000

37.05.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 2

0

37.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder

0

37.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF

893 000

 

 

 

37.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

76 000

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

26 000

37.15.06.

Inkomster för projekt om ekologisk mjölkproduktion

50 000

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

3 341 000

37.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013

3 341 000

 

 

 

37.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

99 000

37.22.04.

Inkomster för viltvårds- och jaktärenden

86 000

37.22.40.

Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt

13 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

476 000

37.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

0

37.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013

476 000

 

 

 

37.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

2 000

37.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

15 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

15 000

 

 

 

37.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

158 000

37.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster

158 000

 

 

 

37.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

0

37.58.75.

Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

0

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 141 000

 

 

 

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

55 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

55 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

0

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

0

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

0

 

 

 

38.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

150 000

38.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster

150 000

 

 

 

38.50.

VERKSTAD OCH LAGER

46 000

38.50.20.

Verkstad och lager - verksamhetsinkomster

46 000

 

 

 

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

890 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

890 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

264 241 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

6 173 000

39.01.91.

Räntor på lån

1 650 000

39.01.92.

Ränteinkomster

4 500 000

39.01.93.

Premier för landskapsgarantier

22 000

39.01.94.

Dividendinkomster

1 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

237 330 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

206 600 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

22 000 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

8 000 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

730 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

3 100 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

3 100 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

5 138 000

39.30.87.

Regionallån

2 500 000

39.30.90.

Finansieringslån

2 638 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

2 500 000

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

2 000 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

500 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

10 000 000

39.98.99.

Föregående års överskott

10 000 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

318 520 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

-3 007 000

 

 

 

41.01.

LAGTINGET

-1 775 000

41.01.01.

Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

-1 775 000

 

 

 

41.05.

LAGTINGETS KANSLI

-771 000

41.05.01.

Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

-741 000

41.05.04.

Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

 

 

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-384 000

41.10.04.

Revisionsutgifter (VR)

-45 000

41.10.05.

Expertutlåtanden

-6 000

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-248 000

41.10.18.

Dispositionsmedel

-85 000

 

 

 

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-77 000

41.20.01.

Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)

-77 000

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 919 000

 

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-892 000

42.01.01.

Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)

-782 000

42.01.18.

Dispositionsmedel

-110 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-536 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

-84 000

42.05.05.

Utredningar

-100 000

42.05.07.

Kommittéer och sakkunniga (F)

-25 000

42.05.09.

Externt samarbete

-78 000

42.05.11.

Utgifter för språkrådet

-30 000

42.05.12.

Interrreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)

-154 000

42.05.13.

Koordinering av integrationsarbetet

-40 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-25 000

 

 

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

-60 000

42.20.01.

Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

-42 000

42.20.21.

Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)

-18 000

 

 

 

42.25.

REVISIONSBYRÅN

-122 000

42.25.01.

Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-122 000

 

 

 

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-550 000

42.30.20.

Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)

-550 000

 

 

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

-574 000

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

-574 000

 

 

 

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

-65 000

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

-65 000

 

 

 

42.59.

DATAINSPEKTIONEN

-120 000

42.59.20.

Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)

-120 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-23 433 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 917 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 917 000

 

 

 

43.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-331 000

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-178 000

43.03.02.

Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)

-87 000

43.03.04.

Informationsverksamhet (VR)

-66 000

 

 

 

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

43.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)

-75 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 509 000

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

-2 269 000

43.05.61.

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

0

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-240 000

 

 

 

43.10.

LAGTINGSVAL

0

43.10.04.

Utgifter för lagtingsval (F)

0

43.10.31.

Landskapets andel av valnämndernas utgifter

0

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-180 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-90 000

43.15.51.

Understödjande av politisk information

-90 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-100 000

43.20.01.

Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-100 000

43.20.30.

Understöd för planering (R)

0

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-6 690 000

43.25.31.

Understöd för hyresbostäder (R)

-40 000

43.25.51.

Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen

-10 000

43.25.61.

Understöd för bostadsreparationer (R)

-100 000

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljö-vården (R)

 

-160 000

43.25.64.

Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R)

-20 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-1 360 000

43.25.83.

Bostadslån (R)

-5 000 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-296 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

-90 000

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

-6 000

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R)

-200 000

 

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-102 000

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-52 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-50 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

-436 000

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

-436 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

-5 200 000

43.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR)

-1 300 000

43.40.20.

Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R)

0

43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

0

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

-3 900 000

 

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-5 210 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-5 210 000

43.60.74.

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

0

 

 

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

-387 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-387 000

43.95.08.

Nordiskt tjänstmannautbyte (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-49 201 000

 

 

 

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 280 000

44.01.01.

Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-2 040 000

44.01.04.

Verkställande av beskattningen (VR)

-210 000

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

-30 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-10 820 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

-2 000 000

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-1 820 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-1 100 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-5 900 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-3 450 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-200 000

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

-750 000

44.10.87.

Regionallån

-2 500 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

-11 704 000

44.20.50.

Bidrag ur penningautomatmedel

-1 000 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

-7 604 000

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

-100 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

-3 000 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-19 610 000

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

-300 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-18 750 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-560 000

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-1 337 000

44.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)

-600 000

44.95.04.

Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)

-12 000

44.95.05.

IKT-utveckling (VR)

-275 000

44.95.08.

Övriga avlöningar

-100 000

44.95.70.

Anskaffning av inventarier (R)

-350 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-118 927 000

 

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 245 000

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter  (VR)

-1 245 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-10 469 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-111 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-820 000

45.10.52.

Moderskapsunderstöd (F)

-95 000

45.10.53.

Barnbidrag (F)

-8 700 000

45.10.54.

Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)

-18 000

45.10.55.

Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

-500 000

45.10.56.

Underhållsstöd (F)

-225 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-17 460 000

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

-17 460 000

 

 

 

45.15.31.

Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

0

 

 

 

45.20.

MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR

-300 000

45.20.30.

Mottagande av flyktingar (R)

-300 000

 

 

 

45.25.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

-2 726 000

45.25.50.

Understöd för social verksamhet

-2 226 000

45.25.53.

Understöd för miljöverksamhet

-500 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-1 377 000

45.30.01.

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-1 350 000

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

-14 000

45.30.53.

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)

-3 000

 

 

 

45.35.

MILJÖHÄLSOVÅRD

-26 000

45.35.01.

Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)

-26 000

 

 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-140 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

45.50.50.

Miljöbils- och skrotningspremier

-100 000

 

 

 

45.52.

NATURVÅRD

-400 000

45.52.01.

Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

45.52.20.

Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR)

-165 000

45.52.60.

Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur

-3 000

45.52.63.

Bidrag för landskapsvård

-7 000

45.52.88.

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-200 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-1 234 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-369 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-25 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

-810 000

45.54.61.

Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder

-30 000

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-102 000

45.56.04.

Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)

-16 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-80 000

45.56.65.

Räntestöd för lån för kommunernas avfallshanteringsåtgärder

-6 000

 

 

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 400 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-1 600 000

45.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

 

-800 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-81 048 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-73 518 000

45.70.70.

Anskaffningar (R)

-820 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-210 000

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-6 500 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-58 599 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 180 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-858 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-230 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

-15 000

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

-77 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-5 990 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-5 850 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-120 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-20 000

 

 

 

46.05.

BILDNINGSARBETE

-490 000

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-420 000

46.05.52.

Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet (F)

-70 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-660 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-100 000

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

-530 000

46.07.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)

-30 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-928 000

46.09.04.

Utgifter för Ålands kulturdelegation

-21 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-96 000

46.09.23.

Utgifter för serien Det åländska folkets historia

-36 000

46.09.26.

Projekt för kultur i skärgården (VR)

-50 000

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-647 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-78 000

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-1 830 000

46.11.04.

Ålands ungdomsråd

-38 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-225 000

46.11.53.

Understöd för idrottsorganisationers verksamhet

-1 147 000

46.11.54.

Understöd för idrotts- och sportanläggningar

-70 000

46.11.55.

Kostnader för Ö-spelen på Åland 2009

-335 000

46.11.86.

Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R)

-15 000

 

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-3 740 000

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

-705 000

46.13.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)

-35 000

46.13.54.

Understöd för ungdomsensemblen Alandia Strings

-50 000

46.13.55.

Understöd åt Bild- och formskolan

-48 000

46.13.57.

Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet

-402 000

46.13.74.

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

-2 500 000

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 280 000

46.15.24.

Läromedel i samhällskunskap och åländsk historia (VR)

-30 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-12 250 000

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

0

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-75 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-20 000

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i norden (F)

-55 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-1 768 000

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)

-640 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-140 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

-320 000

46.19.07.

Tekniskt stöd - målprogram 3 (VR)

0

46.19.08.

Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR)

-668 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-1 786 000

46.20.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft  och sysselstättning, ESF (R)

-28 000

46.20.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (R)

-28 000

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

0

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-865 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

0

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning,  ESF (RF)

-865 000

 

 

 

46.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

-158 000

46.25.20.

Ålands läromedelscentral - verksamhetsutgifter (VR)

-158 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 184 000

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 184 000

 

 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-947 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-947 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-3 710 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-3 710 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-2 973 000

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

-2 539 000

46.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

-434 000

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-119 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-119 000

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-4 700 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

-4 700 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-1 228 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 150 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

-78 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-1 743 000

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 651 000

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

-92 000

 

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

-944 000

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-944 000

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

-1 240 000

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

-1 240 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-5 660 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-5 390 000

46.55.23.

Utgifter för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare (VR)

-270 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-3 071 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-3 005 000

46.60.50.

Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

-35 000

46.60.70.

Inköp av konst med donationsmedel (F)

0

46.60.71.

Inköp av konst (R)

-30 000

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

0

46.60.76.

Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R)

0

46.60.88.

Inköp av värdepapper med donationsmedel (F)

-1 000

 

 

 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

-195 000

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

-195 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-28 403 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 013 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-2 013 000

47.01.06.

Tekniskt stöd - målprogram 2 (VR)

0

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-3 900 000

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

-25 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-242 000

47.03.24.

Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR)

-68 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering

-150 000

47.03.41.

Turismens främjande (R)

-1 610 000

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

-210 000

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag

-1 000 000

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

-100 000

47.03.46.

Räntestöd för företags investeringar

-35 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

-175 000

47.03.48.

Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag

-35 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

0

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt

-250 000

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

0

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-1 786 000

47.05.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft  och sysselsättning, ERUF (R)

-28 000

47.05.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (R)

-28 000

47.05.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

0

47.05.41.

Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

0

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-865 000

47.05.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 2 (RF)

0

47.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

0

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-865 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-2 360 000

47.15.04.

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

-16 000

47.15.06.

Utgifter för projekt om ekologisk mjölkproduktion (VR)

-50 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-877 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-360 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-700 000

47.15.45.

Ersättningar för skördeskador (R)

0

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

-17 000

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-5 000

47.15.48.

Stöd för producentorganisationer och rådgivning

-335 000

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-11 227 000

47.17.05.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 (R)

-131 000

47.17.06.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveck-ling 2007 - 2013 (R)

-131 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling  2007 - 2013, axel 1 (RF)

-1 435 000

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF) 

-6 320 000

47.17.44.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

0

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

-957 000

47.17.47.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

-1 750 000

47.17.48.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

-503 000

 

 

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-416 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

47.21.40.

Särskilda understöd för skogsbruket (F)

-16 000

47.21.41.

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

-350 000

47.21.83.

Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)

0

47.21.84.

Skogsförbättringslån (R)

-10 000

47.21.88.

Ersättning för biotopskydd (R)

0

 

 

 

47.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

-125 000

47.22.04.

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

-100 000

47.22.40.

Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av

 

 

fallvilt (R)

-25 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-249 000

47.24.01.

Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

47.24.05.

Tekniskt stöd - strukturprogrammet för fiskerisektorn (VR)

0

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

-50 000

47.24.43.

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

-1 000

47.24.44.

Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik

-70 000

47.24.49.

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

-88 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

-972 000

47.26.04.

Tekniskt stöd, landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

-10 000

47.26.05.

Tekniskt stöd, EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (R)

-10 000

47.26.40.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

0

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-476 000

47.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

0

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 -  2013 (RF)

-476 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-3 733 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 094 000

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

-144 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-115 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-1 250 000

47.30.52.

Specialutgifter för arbetskraftsservicen

-40 000

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

-90 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

-1 000 000

 

 

 

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

0

47.41.50.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

0

47.41.55.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (RF)

0

 

 

 

47.44.

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-260 000

47.44.20.

Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-260 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

-757 000

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-757 000

 

 

 

47.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

-122 000

47.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)

-122 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-483 000

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

-483 000

47.58.75.

Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-33 181 000

 

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-721 000

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-721 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-2 456 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-61 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik 

-595 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-1 800 000

48.10.70.

Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)

0

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-17 691 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-14 479 000

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

-1 300 000

48.20.22.

Upphandling av tonnage

-972 000

48.20.40.

Understöd för varutransporter i skärgården

-240 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-700 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-11 102 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

-4 500 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-52 000

48.30.24.

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader (VR)

-675 000

48.30.30.

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)

-200 000

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-325 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-4 360 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

0

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

-990 000

 

 

 

48.31.

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

0

48.31.20.

Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

48.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

-385 000

48.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-385 000

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-826 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-826 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-850 000

 

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-700 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-200 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

-500 000

 

 

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

-150 000

49.90.90.

Återförda inkomstrester (F)

-150 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

0

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

0

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

0

49.98.98.

Föregående års underskott

0

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

0

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-318 520 000

 

 

 

 

     Mariehamn den 19 december 2008

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman