Lagtingets beslut 9/2018

Tillhör ärendet: Cirkulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 9/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-03-21

LF 7/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 1 mom. b punkten, 10 § 3 mom., 28b § 1 mom. samt 40 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, av dessa lagrum 10 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2013/110 samt 28b § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2011/73, som följer:

 

10 §

Krav på tillstånd och miljögranskning

     Tillstånd krävs för verksamhet som förutsätter tillstånd enligt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag, nedan avfallslagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Miljögranskning krävs för verksamheter som förutsätter miljögranskning enligt vattenlagen, avfallslagen eller 6 kap. naturvårdslagen. Miljögranskning krävs därtill för verksamhet som landskapsregeringen med stöd av 52 § belagt med krav på miljögranskning. Miljögranskning krävs dock inte om verksamheten samtidigt är föremål för tillstånd eller ansökan om tillstånd enligt denna lag.

 

28b §

Inspektioner

     Tillsynsmyndigheten ska med jämna mellanrum inspektera verksamheter som enligt avfallslagen är tillstånds- och miljögranskningspliktiga samt verksamhetsutövare som producerar farligt avfall. Inspektioner som avser insamling och transport ska omfatta det insamlade och transporterade avfallets mängd, art, ursprung och destination.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

40 §

Straffbestämmelser i speciallagar

     Begås ett brott som avses i 9 kap. vattenlagen tillämpas i första hand bestämmelserna i nämnda kapitel och landskapslag. Straffbestämmelserna i avfallslagen tillämpas vid sidan av bestämmelserna i detta kapitel.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 mars 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman