Lagtingsledamöterna Nina Fellman och Stephan Toivonens reservation

Tillhör ärendet: Upphävande av affärstidslag
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2019-2020 gällande upphävande av affärstidslagen för landskapet Åland LF 36/2019-2020

 

Motivering

I motiveringarna till lagförslaget lyfts en rad negativa konsekvenser av utökade öppettider upp. Flera remissinstanser, såsom servicefacket PAM, Ålands natur och miljö r.f. och polismyndigheten har lyft problem, liksom också kommunerna i fråga om behovet av utökad barnomsorg.

     I debatten och i lagförslagets motiveringar konstateras att de verkliga ekonomiska effekterna av lagförslaget blir mycket ringa.

     Vi bedömer att en ändring av affärstidslagen är ideologiskt motiverad snarare än en sakfråga, och att det står i strid med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, Mål 7, Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, samt Mål 1, Välmående människor vars inneboende resurser växer. Det kan få negativa konsekvenser för de små butikerna, särskilt på landsbygden, eftersom små butiker med få anställda inte kommer att ha ork eller ekonomi att ha öppet. Ur ett feministiskt perspektiv kan man konstatera att det drabbar kvinnor i låglöneyrken. Förslaget tar inte hänsyn till vårt samhälles kulturhistoria och helgdagstraditioner, och det riskerar beröva familjer självklarheten i att det finns åtminstone två tillfällen under året då samvaro och vila kommer före konsumtion.

     Vi anser därför att lagförslaget ska förkastas, och att regeringen ska återkomma med en modernisering av lagen om man vill åtgärda de inkonsekvenser som uppstått genom åren.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag/vi

 

att lagförslaget förkastas.

 

 

Mariehamn den 23 september 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Stephan Toivonen