Landskapsregeringens svar rp 4/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

LSvapen

 

 Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

30.8.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands

lagting om godkännande av lagen om sättande i kraft

de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen

och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien,

å andra sidan

 

·         Republikens presidents framställning nr 4/2017–2018

 

Ålands lagting har den 8 augusti 2018 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av lagen om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan.

    Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtande i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 3 maj 2018 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ramavtalet mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen konstaterade då att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet. Landskapsregeringen konstaterade även att det i propositionsutkastet felaktigt framgick att landskapsregeringen kommenterat avtalsutkastet i juni 2012. Landskapsregeringen konstaterar nu att propositionen till denna del har korrigerats.

 

Ramavtalet med Australien är till karaktären ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till EU:s, dels till medlemsstaternas behörighet. Syftet med avtalet är att stärka parternas strategiska förbindelser och intensifiera samarbetet på bilateral, regional och global nivå på grundval av gemensamma värderingar och intressen. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen utgör centrala element i avtalet. Bestämmelserna i ramavtalet är till största delen av en generell karaktär och innehåller huvudsakligen allmängiltiga åtaganden om uppmuntran till dialog och fördjupat samarbete mellan avtalsparterna. Ramavtalet rör samarbete bland annat inom områdena miljö och klimatförändringar, energi, vetenskap och teknologi, transport, utbildning och kultur, forskning, sysselsättning och migration. Avtalet är inte ett handelsavtal, men innehåller ett avsnitt om handel och ekonomiskt samarbete. Avtalet utgör grunden för alla kommande sektorsavtal mellan parterna, och lägger även grunden till de förhandlingar om ett frihandelsavtal som enligt planerna ska inledas under år 2018.

 

Ramavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Australiens territorium, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) således skulle vara tillämpliga på ramavtalet med Australien, i de fall avtalsbestämmelserna i fråga kunde innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. Landskapsregeringen har dock av utrikesministeriet informerats om att bestämmelserna i protokoll 2 inte aktualiseras i samband med detta avtal, eftersom avtalsbestämmelserna endast syftar till att främja utbytet av information och bibehålla dialogen parterna emellan, och således inte berättigar företag från Australien att fritt utöva näringsverksamhet inom EU.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till ramavtalet mellan EU, dess medlemsstater och Australien.

 

               

Mariehamn den 30 augusti 2018

 

 

 

L a n t r å d                                     Katrin Sjögren

 

 

 

 

Minister                                           Nina Fellman