Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande beställning av utredning

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Andreas Kanborg

2024-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 5/2023-2024 gällande beställning av utredning

 

Motivering

 

Med anledning av att såväl Justitiekanslern som Landskapsrevisionen vid olika tillfällen i processen och separat för sig granskat ärendet under dess gång ser undertecknad ingen anledning att spendera ytterligare skattemedel på en utredning. Undertecknad instämmer dock i resonemanget kring att ärendet skall omfattas av fullständig transparens.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att följande text stryks:

Beträffande ärendet som helhet anser utskottet att det skulle vara angeläget att det görs en oberoende granskning av hela beslutsgången i ärendet och vilka omständigheter som har varit rådande i samband med de beslut som fattats.

Enligt 20 § i lagtingets arbetsordning (2015:87) har finans- och näringsutskottet uppgiften att övervaka landskapets finanser och budgetens efterlevnad. Utskottet har vidare rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende till granskning. Övriga utskott och enskilda ledamöter har även rätt att hos finans- och näringsutskottet väcka frågor om att landskapsregeringens handläggning av finanserna granskas.

Utskottet konstaterar att detta ärende är av en sådan natur att en granskning bör initieras av utskottet och att den bör utföras av en oberoende part. Samtidigt noterar utskottet att ärendet, förutom de rent budgettekniska och finansiella aspekterna, också innehåller aspekter på lagligheten i landskapsregeringens handlande. Enligt arbetsordningens 18 § åligger granskningen av lagligheten i landskapsregeringens agerande lag- och kulturutskottet.

Eftersom kontrollmakten över landskapsregeringen åligger lagtinget som en del av dess kärnverksamhet ska en granskning av detta ärende ske på initiativ av lagtinget. Lagtinget erhöll i samband med den senaste ändringen av arbetsordningen (TMK 3/2022-2023) utökade instrument att utöva sin kontrollmakt, vilket skedde genom en utökning av befogenheterna för lag- och kulturutskottet respektive finans- och näringsutskottet.

Utskottet avser initiera en granskning i samarbete med lag- och kulturutskottet och att granskningen beställs av en extern och oberoende part.

Om granskningen leder till relevanta iakttagelser från utskottens sida ska ett meddelande lämnas till lagtinget som sedan behandlas i en enda behandling och antecknas för kännedom.

Och ersätts av: 

 

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning offentliggöra en tidslinje över hela beslutsgången, från framtagande av den plan som legat till grund till avtalet till den senaste domen angående avtalets uppsägning. I anknytning till tidslinjen skall alla beslutsunderlag länkas till de beslut som tagits för att ge allmänheten möjlighet att granska och avgöra ansvarsfördelningen samt ta del av hela händelseförloppet på egen hand.

 

 

Mariehamn den 8 februari 2024

 

 

 

Andreas Kanborg