Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027

Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande

62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027

 

Motivering

 

Fiskodlingsnäringen på Åland är av stor betydelse för skatteintäkter, arbetsplatser i skärgården och livsmedelsförsörjningen. Betydelsen är stor för Åland och sannolikt avgörande för skärgården.

     En modern och utvecklad fiskodling kan om den ges möjligheter generera ytterligare arbetsplatser utöver de fler än 100 direkta arbetsplatser näringen redan skapat.

     Regeringarna i Finland och på Åland har båda uttryckt sin vilja att utveckla fiskodlingen. Knappt 20 % av den finska kommersiella fisken är inhemsk. Här kan och måste fiskodlingen ges större handlingsutrymme för att på så sätt bidra till en mer lokalproducerad konsumtion, vilket direkt skulle gynna stärkningen av världshavens fiskstammar. Dagens fiskodlingar har en väldigt låg miljöbelastning. Fosforbelastningen ligger på ca 1,5 % av den totala finska utsläppsmängden. Med kretsloppsfoder kan utsläppen ytterligare minska. Odlad fisk har också ett lågt kålfotspår i jämförelse med andra animala proteiner producerade av jordbrukssektorn. Dagens fiskodlingsföretag är lysande exempel på hur innovativa lösningar går hand i hand med hållbarhetsagendans samtliga punkter.

     Så här beslöt lagtinget i samband med budgeten för år 2021. ”Utskottet ser fiskodlingen som en potential till tillväxt för Åland. Fiskodlingen bidrar till livsmedelsförsörjningen samt erbjuder arbetsplatser och exportintäkter. En volymökning vore till fördel för Ålands ansträngda ekonomi. Även inom fiskodlingen finns behov av att utveckla kommersiellt gångbara metoder för att möjliggöra utökad fiskodling med beaktande av vattenmiljöns villkor. Det behövs utveckling och pilotförsök gällande kompensationsåtgärder och miljöförbättrande åtgärder med hjälp av positiva incitament för näringslivet.”

     Med tanke på det stora behovet av hållbar tillväxt, arbetsplatser, skatteintäkter och en levande skärgård samt med tanke på lagtingets tydliga beslut för ett år sedan är det förvånande att fiskodlingens framtidsförutsättningar inte hanterats under det gångna året. Med relativt enkla åtgärder kan landskapsregeringen ta konkret ställning för en volymökning av åländsk fiskodling. Utreda hur EU:s vattendirektiv kan implementeras med största möjliga hänsyn till fiskodlingens och det övriga näringslivets verksamhetsförutsättningar. Detta parallellt med att stödja utveckling och pilotförsök av kompensations- och miljöförbättrande åtgärder genom positiva incitament för näringslivet. Sådana ställningstaganden skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt på samhällsekonomisk nivå, men minskar även den totala miljöbelastningen för Östersjön. Att inte politiskt stå bakom dessa ställningstaganden ställer hela den åländska fiskodlingsindustrin i ett mycket svårt läge där möjligheterna till nödvändig utveckling försvinner. Ett sådant scenario har enbart förlorare, vilket känns synnerligen onödigt med tanke på den ekonomiska verklighet Åland lever i.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text läggs till:

”Landskapsregeringen avser verkställa lagtingets beslut. Landskapsregeringen ser fiskodlingen som en potential till tillväxt för Åland. Fiskodlingen bidrar till livsmedelsförsörjningen samt erbjuder arbetsplatser och exportintäkter. En volymökning vore till fördel för Ålands ansträngda ekonomi. Även inom fiskodlingen finns behov av att utveckla kommersiellt gångbara metoder för att möjliggöra utökad fiskodling med beaktande av vattenmiljöns villkor. Det behövs utveckling och pilotförsök gällande kompensationsåtgärder och miljöförbättrande åtgärder med hjälp av positiva incitament för näringslivet.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren