Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Digitalisering

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Digitalisering

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Digitalisering  

 

Motivering

 

Det finns ett stort behov av parlamentarisk samsyn kring digitaliseringen. Det finns även en stor efterfrågan på inriktningsbeslut där Åland bör ta del av större system som Koski och Kanta m.fl, framom att bygga egna system som fördyrar och försvårar ålänningarnas vardag.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande stycke ersätter texten under rubriken digitalisering:

 

”Digitaliseringen av landskapsförvaltningen fick ett tydligt avstamp i och med bildandet av en ny digitaliseringsenhet 1.1.2021 till vilken man sammanförde centralförvaltningens samtliga personalresurser inom området samt nyanställningar. Digitaliseringen av samhället är så pass omfattande att det inte längre kan betraktas som ett projekt utan bör ses som en ständigt pågående, och även resurskrävande, verksamhet.  Utskottet konstaterar att Åland i princip är för litet för att skapa egna digitala lösningar. Landskapsregeringen bör därför rikta in sig mot färdigt utvecklade system som är i bred användning för att därigenom minska investerings-, underhålls- och stödkostnader. Det är viktigt att inse skillnaden mellan att enbart digitalisera förvaltningarnas egna stödfunktioner jämfört med att också digitalisera interaktionen med medborgarna.

Landskapsregeringen har aviserat ett digitaliseringsmeddelande och en parlamentarisk kommitté för att belysa dessa frågor, vilka är oerhört viktiga inför landskapets framtida vägval inom detta område.

Inom den offentliga förvaltningen finns det områden där det kan vara en fördel att koppla in sig på de stora nationella systemen, till exempel inom vård, studerandeinformation och nödcentralverksamhet, något som utskottet ser som en nödvändighet. För att digitaliseringen ska kunna genomföras kostnadseffektivt är det av vikt att de offentliga aktörerna samordnar sitt handlande. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen och ägarkommunerna i Åda Ab överväger att organisera om ägandet så att landskapsregeringen skulle ta huvudansvar för bolaget. För att minska osäkerheten bland bolagets personal beträffande framtiden anser utskottet att ägarna bör skynda på denna process. För att digitaliseringen ska kunna genomföras kostnadseffektivt är det av vikt att de offentliga aktörerna samordnar sitt handlande. Därtill är det centralt att landskapsregeringen sätter ett tydligt ramverk med tydliga målsättningar för digital transformering. Landskapsregeringen bör prioritera att investera i teknik för strukturer med öppen standardiserade data som skapar kännbar effektiveringspotential för det offentliga Åland, och samtidigt skapar möjligheter för nya affärer för den privata marknaden. Landskapsregeringen bör undvika att utveckla applikationer i egen regi.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren