Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk

Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk

Tillhör ärendet: Ett finanspolitiskt ramverk
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl

2023-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 26/2022-2023 gällande ett finanspolitiskt ramverk (LF 31/2022-2023)

 

 

Motivering

 

Ett finanspolitiskt råd blir ett nyttigt stöd i arbetet med att balansera den åländska offentliga ekonomin och kommer även att kunna bidra till att diskussionerna samt transparensen gällande finanspolitikens utformning vidgas och förbättras.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att

 

följande text ersätter stycket under rubriken Det finanspolitiska rådet:

-        ” Utskottet stödjer landskapsregeringens förslag om att en väl fungerande extern uppföljning av finanspolitiken är viktig för dess långsiktiga hållbarhet. Landskapsregeringen föreslår att ett oberoende, opartiskt och självständigt finanspolitiskt råd med ett särskilt ansvar vid uppföljningen av det finanspolitiska ramverket införs när det nya regelverket varit i kraft några år. Rådet utgör i sig en viktig del av ramverket. Om det finns en bred uppslutning kring gällande regelverk, både i det politiska systemet och i samhället, samt en väl fungerande extern uppföljning av en oberoende aktör blir de politiska kostnaderna att bryta mot ramverket betydande. Ett finanspolitiskt råd kan också bidra till en diskussion om finanspolitikens utformning och öka sannolikheten att den utformas på ett effektivt sätt.”  samt

 

-        paragraf 4c i lagförslag nr. 2 (finansförvaltningslagen) bibehålls oförändrad.

                     

 

       

Mariehamn den 8 september 2023

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Stephan Toivonen