Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022

Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2023-08-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 24/2022-2023 gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022

 

Motivering

Landskapsregeringens näringspolitik bör fokusera på att förbättra den åländska tillväxten. Detta sker genom att förbättra verksamhetsförutsättningarna för det samlade åländska näringslivet genom insatser som stimulerar till inflyttning, ökar deltagandet på arbetsmarknaden, förenklar och minimerar byråkrati samt hela tiden säkerställer att lagstiftning inte försämrar konkurrensvillkoren gentemot närliggande regioner. Plattformen för en god näringspolitik är en stark och välskött offentlig ekonomi. Via en god ekonomi som bas kan stimulerande åtgärder vidtas och för att göra det mer lönsamt att arbeta, driva företag och studera. Landskapsregeringen ska och får aldrig axla rollen som en aktör på den privata marknaden. Det är en näringspolitik som skickar fel signaler och hämmar den åländska tillväxten.

    

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att följande infogas som ett sista stycke under rubriken Landskapets bolag:

        ”Ålands landskapsregering konkurrerar med privata aktörer genom att äga och driva industrifastigheter via sitt bolag Ålands fastighets Ab. Landskapsregeringens näringspolitiska uppgifter ska inte vara att axla rollen som aktör på en privat marknad. Landskapsregeringen bör i stället fokusera sina insatser på att förbättra och förenkla strukturerna kring skattegräns, lagstiftning, utbildning och inflyttning. Fokus bör även inriktas på en välskött och stark offentlig ekonomi, som i sig skapar förutsättningar till åtgärder som strävar mot mer produktiva och lönsamma verksamhetsförutsättningar för vårt näringsliv och nya entreprenörer. Näringspolitiska satsningar som enskilt och sammantaget har som huvudmål att förbättra den åländska tillväxten. Utskottet konstaterar att den verksamhet som landskapsägda bolaget Ålands fastighets Ab bedriver skapar en osund konkurrens i det åländska näringslivet. Det är förkastligt att landskapsregeringen via ett offentligt bolag snedvrider konkurrensen, rubbar balansen och hämmar det privata företagandet genom särbehandling på en fungerande marknad. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att i skyndsam ordning avsluta den verksamhet Ålands fastighets Ab idag bedriver”.

 

 

Mariehamn den 22 augusti 2023

 

 

 

 

 

John Holmberg                                                                Jörgen Strand