Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum

Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2023-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2022-2023 gällande

Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum 

 

Motivering

 

Under moment 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet, skriver landskapsregeringen följande:

"Intäkterna beräknas minska med ca 280 000 € till följd av minskat behov av utbildningar samt anpassning av priser och kursupplägg till marknads-mässig nivå i Finland."

     Att intäkterna viker med drygt 30 %, mycket beroende på minskad efter-frågan och en marknadsmässig anpassning av kurspriser, bör vara en väckarklocka för landskapsregeringen om att driften av Ålands sjösäker-hetscentrum riskerar långsiktiga försämrade intäkter och sålunda behov av ökade budgetanslag. Detta faktum bör ställas mot det totala långsiktiga åländska utbildningsbehovet och de prioriteringar som är nödvändiga för att ekonomiskt säkerställa utbildningarnas tillväxteffekt och samhällsnytta.

     Det finns ökande krav på Högskolan Åland samt Ålands gymnasium att leverera nya utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare från en mängd branscher och i ljuset av detta bör befintliga utbildningars kostnader som är samhällsfinansierade ge optimalt utfall, eller ersättas av nya. Endast så kan den åländska marknadens behov av arbetskraft tillgodoses på bästa sätt, och endast så skapas en hållbarhet i den offentliga ekonomin.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen under 2023 analyserar Ålands sjö-säkerhetscentrums långsiktiga ekonomiska förutsättningar sett till efterfrågan samt konkurrens- och marknadssituation, då den offentliga ekonomins status kräver långsiktiga och helhetsmässiga linjedragningar kring utbildningsutbud och kommande utbildningsbehov.”

 

 

Mariehamn den 19 januari 2023

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Nina Fellman

 

 

 

Stephan Toivonen