Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen

Ltl John Holmbergs reservation gällande den Allmänna motiveringen

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande den

Allmänna motiveringen

·      Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

 

Motivering

I allmänna motiveringen skriver landskapsregeringen följande;

     ”Kostnaderna för anläggningsentreprenader såsom broar och hamnar steg kraftigt redan innan Rysslands krig mot Ukraina. Landskapsregeringens bedömning är att budgeten för infrastrukturinvesteringar år 2022 trots detta är möjlig att hålla genom omplaneringar”.

     Att omplanera innebär i detta fall enligt landskapsregeringen omprioriteringar, vilket betyder att samtliga investeringar inte genomförs. Då fullmakt getts av lagtinget för de planerade infrastrukturinvesteringarna är det av vikt att landskapsregeringen redogör för vilka av dessa som nu skjuts på framtiden och inte längre omfattas av en investeringsfullmakt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text infogas till allmänna motiveringen i utskottets betänkande:

”Landskapsregeringen bör redogöra för hur infrastrukturinvesteringarna och dess fullmakt för 2022 påverkas av omplaneringen och de direkta följderna av detta. Redogörelsen delges lämpligen finans- och näringsutskottet senast i augusti.”

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg