Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo

Ltl John Holmbergs reservation gällande Kommuner i limbo

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande en skrivning om lagstiftning för kommunsektorn.

·      Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

 

Motivering

 

Landskapsregeringens otydliga och osammanhängande politik försätter det kommunala fältet i limbo. Där kostnadseffektivisering via sammanslagning äts upp av den tänkta nya kommunens minskade landskapsandelar. Idag mer eller mindre omöjliggörs kommunala sammanslagningar genom ett icke framåtsyftande landskapsandelssystem som främjar bibehållandet av små kommunala enheter. Så små att det finns karaktärsdrag av föreningsstruktur. Den aviserade kriskommunlagstiftningen är kraftigt försenad och enligt remissutlåtandena uddlös och ineffektiv.

 

När det gäller landskapsandelssystemet behöver landskapsregeringen, som följd av sitt ställningstagande om att man kan vara hundraprocentig ägare av ÅDA ab, göra om systemet för samarbetsmedel för digitaliseringsåtgärder. Ett sätt att hantera saken är att ge kommunerna stöd för digital transformering med krav på öppen källkod och öppen standardisering av data så att andra kommuner kan nyttja samma system som en gång finansierats av skattemedel.

 

Regeringen Thörnroos har rivit upp den tidigare lagstiftningen gällande kommunindelningen. Det har inte aviserats någon linjedragning från regeringen om huruvida man vill verka för att alla 16 kommuner ska upprätthållas eller om man vill verka för färre kommuner. För kommunerna är det omöjligt att fatta kunskapsbaserade beslut om huruvida man bör fortsätta en kommunsammanslagningsprocess utan att veta villkoren för kriskommunshanteringen. Vilket förfaringssätt som blir mest gynnsamt kommer att vara avgörande. Sett till landskapsregeringens ekonomiska situation, är det inte försvarbart att driva en politik som genom politiskt godtycke cementerar icke fungerande strukturer. Att fördela understöd på icke faktabaserat underlag ger aldrig nödvändig effekt, vilket bevisas av det förebyggande utkomststödet om 1,5 miljoner euro till kommunerna som landskapsregeringen införde 2020. Endast 1,6 % av pengarna nyttjades för ändamålet, vilket även Finans- och näringsutskottet förvarnade om i sitt betänkande gällande tb3 2020.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

FÖRSLAG 1

 

att det till betänkandets allmänna motivering fogas följande text:

 

”Landskapsregeringen bör se över samarbetsstöden gällande digitaliseringen med anledning av den nya inriktning gällande ÅDA som tagits i och med digitaliseringsmeddelandet.

     Det är av stor vikt att landskapsregeringen påskyndar arbetet med kriskommunlagsstiftningen så att villkoren i denna blir känd för kommunerna. Lagstiftningens utformning är central för att kommunerna ska kunna fatta kunskapsbaserade och strategiska beslut om hur de går vidare med eventuella sammanslagningar. Det behövs ett helhetsgrepp om hur strukturerna för den åländska samhällsservicen ska utformas och i snabb takt utvecklas. Ett fortsatt ledarlöst omställningsarbete riskerar försätta Åland i betydande svårigheter”

 

 

FÖRSLAG 2

 

att moment 21010 Regeringskansliet, verksamhet, stryks i sin helhet

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Nina Fellman