Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken

Ltl John Holmbergs reservation gällande skärgårdstrafiken

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 17/2020-2021 gällande skärgårdstrafiken

Budgetförslag LF 5/2020-21

 

 

 

Motivering

 

I samband med den andra tilläggsbudgeten för år 2021 behandlade utskottet en fullmakt för införskaffande av ett begagnat fartyg till skärgårdstrafiken. Utskottet framhöll i samband med betänkandet över tilläggsbudget 2 vikten av att landskapsregeringen tar fram en plan för skärgårdstrafikens framtida utveckling.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till texten under rubriken ”Skärgårdstrafiken” fogas följande text:

”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att senast under våren 2022 inkomma till lagtinget med ett meddelande i vilket landskapsregeringen redogör för sin vision över utvecklingen och det framtida upplägget för trafiken i norra och södra skärgården, i vilket det framkommer hur trafiknät och tonnage planeras för att binda ihop skärgården till en välfungerande helhet såväl miljömässigt, ekonomiskt som brukarmässigt”.

 

                     

 

 

Mariehamn den 24 september 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg