Ltl John Holmbergs reservation över årsredovisningen

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 22/2021-2022 gällande årsredovisningen 

 

Motivering

 

En av de bästa näringspolitiska åtgärderna landskapsregeringen i skyndsam ordning kan vidta är att sluta konkurrera med det privata näringslivet. I stället bör resurserna fokuseras på åtgärder som förbättrar den åländska konkurrenskraften och tillväxten. Det finns en rad verksamhetsområden landskapsregeringen kan konkurrensutsätta, det finns stora skattegränsutmaningar, den moderniserade lagstiftningen kring näringsrätten är fortfarande inte i mål, den offentliga digitaliseringen släpar efter och strukturerna för en effektiv samhällsservice är ännu inte på plats. Landskapsregeringen bör fokusera på dessa och andra övergripande utmaningar för att underlätta vardagen för såväl ålänning som företag.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande stycke ersätter texten under rubriken Ålands fastighets Ab

 

”Utskottet har erfarit att landskapets bolag Ålands fastighets Ab, under det senaste året köpt två industrifastigheter, vilka bägge befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Utskottet ifrågasätter landskapsregeringens intrång på den privata marknaden, vilket per automatik snedvrider konkurrensen. Landskapsregeringens näringspolitik bör i stället fokusera på att skapa förhållanden som ger rättvisa och konkurrenskraftiga förutsättningar för det åländska näringslivet såväl lokalt som exportmässigt, däri ligger inte att konkurrera med näringslivet. Insynen i Ålands fastighets Ab är dessutom starkt begränsad och en granskning bör därför göras för att ge en klar bild kring bolagets verksamhetshistorik och externa kopplingar. Efter denna genomlysning bör Ålands landskapsregering starkt överväga en avveckling av Ålands fastighets Ab främst grundad på marknadsekonomiska orsaker.”

 

 

Mariehamn den 29 september 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg