Ltl Jörgen Pettersson m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar

Ltl Jörgen Pettersson m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson m.fl.

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2022-2023 gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar

 

 

Motivering

 

Finans- och näringsutskottets majoritet föreslår att anslaget minskas med 500 000 euro och att en ny motivering läggs till.

     I regeringsprogrammet står skrivet att ”Landskapet avser att bygga en tunnel till Föglö”. Detta skrevs med stöd av fem partier och var ett tydligt resultat av lagtingsvalet 2019. Den allmänna opinionen och ansvaret för hela Åland kräver nytänkande när det handlar om infrastruktur och kommunikationer. Det inledande arbetet som gjorts av privata entreprenörer ger med stor tydlighet vid handen att en investering i fast förbindelse på sikt är billigare än nuvarande allt mindre pålitliga trafik med ålderstigna fartyg.

     Fördelen med en fast förbindelse till Föglö har sedermera betonats av en parlamentarisk tunnelkommittén som efterlyser ytterligare undersökningar för att mer exakt kunna bedöma storleken på investeringen. Utan sådana är spannet mellan lägsta och högsta pris alldeles för stort. Geotekniska förundersökningar bidrar till bättre kostnadsprognoser och minskar riskerna i produktionsfasen.

     Vi understryker vikten av att dessa undersökningar genomförs och i utskottets behandling har framkommit att de äskade medlen är tillräckliga för att skapa en bättre bild av projektets kostnader. En fast förbindelse mellan Svinö och Degerby skulle reformera hela skärgårdstrafiken och minska miljömässiga avtryck samtidigt som det skapar social trygghet och, med stor sannolikhet, leder till lägre kostnader för hela Åland. Dagens fossildrivna fartyg är inte långsiktigt hållbara.

     Målet är att finansiera investeringen helt eller delvis med hjälp av extra anslag, i likhet med investeringarna i elkablarna till Finland och Sverige. För att kunna gå vidare med en sådan ansökan krävs utredningar som mer exakt än dagens gissningar beräknar storleken på en investering i en tunnel.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

Att texten i det ursprungliga budgetförslaget under rubriken Bro-, hamn- och tunnelinvesteringar kvarstår enligt följande:

”Inom projektet fast förbindelse till Föglö påbörjas en förstudie, inklusive geotekniska och geologiska undersökningar i syfte att kartlägga förutsättningarna för projektets genomförande. För arbete ingår ett anslag om 500 000 euro. Materialet ska även ligga till grund för en ansökan om extra anslag.”

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

Jörgen Pettersson               Robert Mansén

 

 

 

Stephan Toivonen