Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Barn, ungdomar och skola”

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Barn, ungdomar och skola”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet

”Barn, ungdomar och skola” 

 

Motivering

 

Det är oroande att Åland nu halkar efter när det gäller utbildningen på gymnasienivå. Utbildning är en viktig självstyrelseopolitisk fråga där det för närvarande inte levereras. Individens rättigheter ska regleras i lag och dit hör de ungas rättigheter att erhålla ett kostnadsfritt gymnasium.

Beträffande ungdomars psykiska ohälsa finns det en sak fram om andra som sak- och branschkunniga prioriterar som nummer ett och det är inrättande av en fysisk ungdomsmottagning. Det är hög tid att verkställa.

Det så kallade Ålandsprovet som åläggs redan verksamma rektorer, barnomsorgs- och skolledare kan inte betraktas på annat sätt än byråkratisk, resurs- och kostnadsdrivande. Det finns betydligt mer väsentliga saker att lägga de knappa resurserna på.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att de två första styckena i avsnittet ”Barn, ungdomar och skola” utgår och ersätts samt att det sista stycket utgår och ersätts med följande:

”Åland saknar både en ungdomsgaranti och en ungdomslag. Gymnasiet är kostnadsfritt i hela Norden utom på Åland. I Finland har en utbildningspolitisk reform på gymnasialstadiet genomförts för att både minska marginalisering samt öka konkurrenskraften. Utskottet anser att de åländska ungdomarna hamnar i ett sämre läge och att motsvarande reform med anpassning till det åländska utbildningssystemet bör genomföras. Lagstiftning som reglerar ett kostnadsfritt gymnasium måste tas fram under året. Finansiering sker genom en omfördelning av studiestödetsmedel men så att ungdomar från skärgården samt de som studerar på gymnasialstadiet utanför Åland kan erhålla ett högre studiestöd.

        Utskottet har erfarit att det som skulle ha omedelbar förbättrande effekt på ungas psykiska ohälsa och det som prioriteras främst bland sakkunniga är en ungdomsmottagning. Insatser som en ungdomsmottagning och ett familjecenter har på andra orter visat sig även vara ekonomiskt inbesparande på sikt. Studerandehälsan ska var öppen för alla mellan 13 till 20 år och borde förstärkas med samtalsstöd förslagsvis genom upphandling. Ungas psykiska ohälsa ska inte medikaliseras och journalföras. Det är även viktigt att den nya ungdomsmottagningen levererar tjänster på distans för ökad tillgängligheten, främst för ungdomarna i skärgården. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att prioritera ungdomar psykiska hälsa och återkomma i en tilläggsbudget under våren.

        Utskottet har erfarit att det så kallade Ålandsprovet som åläggs redan verksamma rektorer, barnomsorgs- och skolledare är byråkratisk, kostnadsdrivande, försvårar arbetsrotation samt hämmar rekrytering och konkurrenskraft. I landskapet pågår för närvarande en ledarskapsutbildning inom barnomsorg och grundskola där den nya lagen studeras grundligt. De som genomgått utbildningen blir behöriga i Finland men inte på Åland eftersom de ytterligare behöver avlägga Ålandsprovet. Landskapsregeringen handlande är inkongruent eftersom samtliga tjänstemän som handlägger lagstiftning inom åländsk behörighet i så fall borde avlägga skriftlig tentamen. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att snarast revidera landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola så att Ålandsprovet för skol- och barnomsorgsledare inte längre utförs.”

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

 

Katrin Sjögren                      John Holmberg