Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Hållbar utveckling och den gröna given”

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Hållbar utveckling och den gröna given”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet

”Hållbar utveckling och den gröna given” 

 

Motivering

 

Det är dags att handla, att göra allvar av klimat- och miljöpolitiken. EU:s gröna giv kommer att ha en genomgripande påverkan på de flesta av landskapets verksamheter. Landskapsregeringen och lagtinget måste vara proaktivt och framsynt. En avgörande del i omställningen kunde tidigare reserverade penningautomatmedel ha. Medlen bör vikas för forskning, utveckling och pilotprojekt i linje med riktlinjerna i utvecklings- och hållbarhetsagendan samt EU:s gröna giv och Fit for 55.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att andra stycket utgår och ersätts samt ett nytt sista stycke:

”Utskottet anser att det behövs en proaktiv, sammanhållen, mätbar och strukturerad politik när det gäller ekonomi, klimat och biodiversitet. Landskapsregeringen behöver analysera EU:s gröna giv, Fit for 55 samt EU:s taxonomi och vad det har för effekter på landskapets olika investeringar, upphandlingar, fonder samt finansiering-och stödmöjligheter.

        Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fullfölja den parlamentariska överenskommelsen kring användningen av tidigare reserverade penningautomatmedel för forskning, utveckling och pilotprojekt i linje med riktlinjerna i utvecklings- och hållbarhetsagendan samt EU:s gröna giv och Fit for 55. Ett forskningsråd, en oberoende instans för fördelning av främst forsknings och utvecklingsmedel, utses av landskapsregeringen efter att ett regelverk för rådet fastställs av lagtinget.

        Biologisk mångfald är ryggraden i allt liv. Den är lika avgörande för människorna som för miljön och klimatskyddet. Den är en förutsättning för människors hälsa och god ekonomi. Men den biologiska mångfalden minskar i oroväckande takt. EU och medlemsländerna är fast beslutna att se till att den biologiska mångfalden börjar återhämta sig senast 2030. EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 skapar ett nätverk av väl förvaltade skyddade områden som omfattar minst 30 % av EU:s land- och havsområden. Strategin är ett centralt inslag i den europeiska gröna given. I ett led att uppfylla EU:s krav på skyddade områden anser utskottet att landskapsregeringen bör erbjuda privata markägare att på frivillig basis och enligt förutbestämda kriterier upplåta mark för skyddsändamål. Detta skulle minska behovet av att landskapsregeringen köper upp mark, eller än värre, exproprierar intressant mark. Med tanke på att drygt 90 % av Åland ägs av privata markägare behöver därför landskapsregeringen i skyndsam ordning färdigställa en plan över hur EU:s strategi för biologisk mångfald ska uppfyllas och implementeras på Åland.”

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Katrin Sjögren                      John Holmberg