Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Högskolan på Åland”

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet om ”Högskolan på Åland”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet om

”Högskolan på Åland”

 

Motivering

 

Landskapsregeringen revideras för närvarande lagstiftningen som styr Högskolan på Ålands verksamhet. Revideringen är en nödvändig del i bolagiseringen men lika centralt är att lagstiftningen uppdateras och moderniseras så att högskolan kan bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att sista stycket utgår och ersätts med följande text:

”Utskottet har erfarit att lagstiftningen som styr Högskolan på Åland är under revidering. Utskottet anser att lagstiftningen bör prioriteras. Eftersom en viktig del i Högskolans konkurrenskraft är möjligheten att undervisa på engelska samt samarbete med andra utbildningsinstitutioner för att bland annat kunna genomföra utbildning på masternivå. En del i att utveckla vården är att utbildningen till avancerad klinisk sjukskötare inleds så snart som möjligt. För att trygga kompetensförsörjningen och motverka matchningsproblem på arbetsmarknaden bör en prioritetsordning för utbildningsutbudet tas fram. Särskilt fokus bör läggas vid att stärka det åländska IT-klustret.”

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Katrin Sjögren                                            John Holmberg