Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Infrastruktur och transportpolitik”

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Infrastruktur och transportpolitik”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Infrastruktur och transportpolitik” 

 

Motivering

Landskapsregeringen har aviserat ett omställningsmeddelande beträffande skärgårdstrafiken. Omställningsmedelandet bör ta ett helhetsgrepp, vara förutsättningslöst samt innehålla en analys på vilket sätt EU:s gröna giv kommer att ha för implikationer på skärgårdstrafiken.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att ett tillägg till första stycket samt ett nytt tredje stycke infogas:

”Utskottet anser att det kommande omställningsmeddelande gällande skärgårdstrafiken som ska komma lagtinget till del under 2022, bör vara förutsättningslöst uppgjort för att uppnå största möjliga objektivitet. Därför anser utskottet den mening i budgetförslaget som lyder ”Arbetet med Prästösundsbron fortsätter inom ramen för den omställningsplan som landskapsregeringen avser lämna till lagtinget under våren i form av ett meddelande ” vara olycklig då denna låser fast omställningsmeddelandet i en specifik riktning.

        En väsentlig del i meddelandet är en redovisning och analys på vilket sätt EU:s gröna giv och Fit for 55 kommer att ha för implikationer på skärgårdstrafiken, dess drift och investeringar. Skärgårdstrafiken står för cirka 8 % av landskapets växthusgasutsläpp. Dessutom görs en översyn av normerna kring koldioxidutsläpp för fordonsflottan. Systemen med utsläppshandel inkluderande utsläppsminskningsmål utvecklas inom vägtransporter. Utskottet anser att landskapsregeringen bör utvärdera de olika transport- och infrastrukturstöden för att kunna sätta in stödinsatser där de gör mest klimatnytta.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Katrin Sjögren                                            John Holmberg