Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Socialvård”

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Socialvård”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Socialvård” 

 

Motivering

 

Landskapsregeringen aviserar att ett äldrepolitisk program ska tas fram som till sin karaktär ska vara sektorövergripande. Centrala element i programmet bör vara förebyggande åtgärder samt en äldreomsorg med individen i centrum, inte strukturerna.  

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt andra stycke infogas, efter ... en parlamentarisk tillsatt referensgrupp:

”Utskottet anser att en del av det äldrepolitiska programmet behöver fokusera på förebyggande verksamhet, tvärprofessionella processer och arbetssätt samt stöda friskfaktorer. Kvalitetsrekommendationerna för äldre bör uppdateras och vårdkedjorna för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt vården för multisjuka äldre bör förstärkas.”

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

 

Katrin Sjögren                      John Holmberg