Ltl Mika Nordbergs reservation gällande anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund.

Ltl Mika Nordbergs reservation gällande anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund.

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg

2023-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2023-2024 gällande anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund.

 

Motivering

 

Finans- och näringsutskottet föreslår att anslaget som avsatts för en förnyad förstudie av bygget av en bro över Prästösund minskas med hälften, dvs från 200 000 euro till 100 000 euro.

 

Det har tidigare gjorts en tillräckligt god utredning i samma ärende inom ramen för kortruttssystemet. ”Projekt Prästösund Miljökonsekvensbedömning, 2017-01-13, Dnr ÅLR 2015/3356”. Finans- och näringsutskottet har därtill vid behandlingen av budgeten den 17.12.2018, FNU 8/2018-2019, förkastat en budgetmotion, om en bro över Prästösund. Enligt vad jag erfar har de miljö- och terrängmässiga förhållandena inte ändrats märkbart sedan den behandlingen, vilket styrker min uppfattning att redan gjord utredning är tillräcklig.

     En bro av den omfattningen är en stor infrastrukturell satsning. Innan landskapets redan hårt belastade ekonomi påförs ytterligare kostnader för utredningar så behövs en långsiktig helhetsplan innefattande hela skärgårdstrafiken göras och med bred politiska förankring.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att moment 976000 sänks med 200 000 euro

 

att motiveringen stryks ”Föreslås att 200 000 euro avsätts för inledande förstudie gällande bro över Prästösund.”

 

 

Mariehamn den 8 december 2023

 

 

 

 

 

Mika Nordberg