Ltl Nina Fellmans gällande landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-10-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 20/2020-2021 gällande landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 (1/2020-2021)

 

 

Stramare revision i enlighet med uppdraget 

 

 

Motivering

 

I effektivitetsrevisionen för år 2020 finns övervägande sakliga och värdefulla påpekanden om hur landskapets verksamheter på olika sätt kan utvecklas och förfinas så att budgetmedel används på bästa och mest effektiva sätt. Detta har i landskapsregeringens svar beaktats på ett bra sätt.

     Dessvärre finns också några politiska påståenden och felaktigheter som bör uppmärksammas och diskuteras för att inte för framtiden minska landskapsrevisionens trovärdighet som en oberoende granskningsinstans. Detta gäller främst granskningarna av projekt Västra Föglö samt Ålands musikinstitut.

     I granskningen av Föglö-projektet skriver revisorn bland annat att hanteringen av projektet kännetecknats av brådska. I höranden kunde utskottet konstatera att projektet inleddes redan under föregående mandatperiod samt att tidtabellen för projektet sattes under den första halvan av mandatperioden, och att senare beslut varit avhängiga av det, inte ett stundande val. Projekt Västra Föglö var resultatet av en bred parlamentarisk överenskommelse som nedtecknats i regeringsprogrammet och sattes i gång i början av mandatperioden. När revisorn slår fast att den dåvarande regeringen inte agerade korrekt, och att det är orsaken till senare eventuella skadestånd, eller påstår att en tunnel till Föglö kommer att ge betydande positiva effekter, är det inte sakligt grundat i en granskning eller fakta, utan politiska åsikter. Det är inte i enlighet med god revisionssed. I analysen saknas därtill relevanta element för att helhetsbilden ska bli korrekt. Lagtinget avskrev det så kallade tunnelalternativet så sent som 2015, och östra och västra Föglö utgjorde en helhet där väsentliga driftsinbesparingar och koldioxidminskningar ingick, vilket gjorde att investeringen som helhet skulle hålla sig inom den investeringsfullmakt lagtinget godkänt.

     Gällande musikinstitutet skriver revisorn bland annat att man i avsaknad av lokala lärare för vissa instrument borde pausa undervisningen och sänka ambitionsnivån för ifrågavarande instrument. Eftersom musikinstitutet inte överskridit den budget lagtinget genom ett politiskt beslut beviljat är det helt och hållet verksamhetens sak, inte en fråga för revisionen.

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till betänkandet fogas följande text:

Utskottet konstaterar att gränsdragningen mellan vad som är saklig granskning av fakta och vad som är politiska överväganden är svår, och uppmanar landskapsrevisionen att uppmärksamma problematiken i kommande granskningar.

 

 

 

Mariehamn den 5 oktober 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman