Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner

Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl

2023-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2022-2023 gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner 

 

Motivering

 

Lagtinget upptog i en tilläggsbudget hösten 2022 565 000 euro för de direkta kostnader som uppsägningen av avtalet för trafiken till Föglö inklusive ny elhybridfärja föranlett. I denna tilläggsbudget upptas ytterligare 121 000 euro för juridiska kostnader och ersättningar kopplade till detsamma.

     Övriga kommande kostnader, dvs ett skadestånd enligt tingsrättens dom på 10,5 miljoner euro samt de räntekostnader och juridiska kostnader som ytterligare tillkommer bör också redogöras för. Trots att domen överklagats borde landskapsregeringen konstatera att det finns en dom i ärendet och även redogöra för de räntor som tillkommer.

     Både lagtinget och finans- och näringsutskottet står fortsatt helt och hållet utanför beslutet om att häva avtalet samt landskapsregeringens motiv för en fortsatt rättsprocess. Det är därför högst oklart varifrån pengarna ska tas till kommande miljonkostnader.

     Lagtinget måste involveras i frågorna eftersom lagtinget ska bevilja dessa medel. Tingsrättens dom innebär en känd fordran kopplade till budgetåret 2022 och bör därför tas med som en skrivning under momentet 75010.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att till momentmotiveringen 75010 Upphandling av sjötrafik fogas följande:

”Landskapsregeringen konstaterar att Ålands tingsrätt under 2022 dömt Ålands landskapsregering till ett skadestånd på 10,5 miljoner euro, vilket bör noteras i samband med tilläggsbudgeten som en fordran knuten till budgetåret. Domen är överklagad men renderarar dagligen en ränta vilken också måste räknas in i denna fordran.”

 

 

Mariehamn den 19 januari 2023

 

 

 

 

 

 

Nina Fellman                                                                   John Holmberg