Ltl Nina Fellmans reservation gällande förlängd läroplikt

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande förlängd läroplikt

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande förlängd läroplikt

 

 

Motivering

 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett modernt samhälle är att man har en väl utbildad befolkning. I den moderna världen är det mycket svårt för ungdomar som bara har en grundskoleutbildning att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns därtill en grupp ungdomar som trots de resurser som står till buds faller ur systemen utan att samhället har lagliga eller organiserade sätt att nå dem. Under åren har det tillkommit en mängd kostnader för gymnasieutbildningen som fått till följd att det blivit ett hinder och en tröskel att skaffa sig en gymnasieutbildning. Då Finland nu gått in för en förlängd läroplikt för att åtgärda samtliga dessa problem har Åland valt en annan väg, men tyvärr inte nått fram på någon punkt.

I utskottets höranden kunde konstateras att gymnasieskolan idag med de tilläggsanslag som finns i budgeten med nöd och näppe kan klara inköp av läromedel och ett bidrag för köp av dator. Det finns fortsatt ingen samordning eller något lagstöd för stödinsatser, något som efterfrågas av alla instanser som jobbar med den gruppen ungdomar. Det saknas långsiktighet och riktning, det fattas pengar för att leva upp till de krav som nuvarande lagstiftning och läroplaner ställer, och det finns en oro att åländska ungdomar permanent hamnar i en sämre ställning än andra finländska studerande. Den åländska gymnasieskolan blir därtill varken attraktiv eller konkurrenskraftig för studerande utifrån, som den enda gymnasieutbildning i Norden som inte är kostnadsfri.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att det inledande stycket i texten under rubriken ”Barn, ungdomar och skola” stryks och ersätts med:

Utskottet anser på basen av de höranden som hållits att landskapsregeringen snarast bör inleda införandet av en förlängd läroplikt på Åland, med utgångspunkt i den finländska reformen men med nödvändiga anpassningar för åländska förhållanden. Utskottet ser en möjlighet att delvis finansiera reformen genom en översyn och differentiering av studiestöden för studerande på gymnasienivå.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman