Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna

Ltl Nina Fellmans reservation gällande en helhetsreform för kommunerna

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande en helhetsreform för kommunerna 

·      Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

Motivering

 

I finans- och näringsutskottets betänkande nämns kommunfrågan inte med ett ord, trots att det är mandatperiodens kanske mest omstridda fråga, och trots att regeringen i den allmänna motiveringen stakar ut en väg framåt som genom en snabb process ska leda till mer pengar till kommunerna.

     I de höranden utskottet hållit har det framkommit med all önskvärd tydlighet att de samgångsprocesser som nu pågår inte kommer att leda till något resultat. Det står klart att regeringsblocket är djupt splittrat, och samtidigt att det från vissa partier i regeringen finns ett starkt tryck från fältet att leverera på tidigare vallöften om mera pengar, trots att man inte kan visa att det finns ett faktiskt behov. Utgående från det vi vet om landskapets ekonomi och det växande behovet av finansiering hos de myndigheter som sköter hälso- och sjukvården och gymnasieutbildningen, tillsyn och övervakning, och det stora behovet av investeringar i framtiden är det orimligt att kommunsektorn utan krav på reformer eller några som helst förändringar ska ha ytterligare finansiering.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att ett nytt stycke fogas till betänkandet under rubriken:

Kommunerna en del av helheten.

Frågan om kommunernas finansiering måste kopplas till en helhetssyn på landskapet ekonomi och utvecklingsmöjligheter, där kommunernas behov av förändring och reformer placeras i ett sammanhang. Landskapsregeringen hänskjuter frågan till ett parlamentariskt samarbete där det första steget är att få en gemensam problembild, för att sedan gå vidare till en rad konkreta åtgärder för att nå målet att hitta en hållbar samhällsstruktur för Åland.

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman