Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja

Ltl Nina Fellmans reservation gällande inköp av begagnad färja

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 17/2020-21 gällande inköp av begagnad färja

Budgetförslag LF 5/2020-21

 

Motivering

 

Landskapsregeringen föreslår i tilläggsbudgeten ett anslag på 4 miljoner euro för inköp av begagnat tonnage för skärgårdstrafiken. Eftersom tidigare investeringar i tonnage inte blivit av måste landskapet köpa en färja för att garantera driftssäkerheten, och man kan anta att den föreslagna färjan enligt de uppgifter som framkommit, inte är sämre vad gäller utsläppsnivåer än de färjor som nu trafikerar. Dock är det ett vägval som borde ställas i relation både till helheten i skärgårdstrafiken och till landskapets energi- och klimatstrategi, med en tydlig tidtabell. Ambitionsnivån och riktningen vad gäller skärgårdstrafiken kan inte begränsas till att lappa och laga med begagnat tonnage när det inte finns andra alternativ.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till betänkandets skrivning om inköp av begagnad färja fogas följande:

”Landskapsregeringen bör i skyndsam ordning återkomma med en redogörelse för hur skärgårdstrafiken ska anpassas till hållbarhetsagendans och energi- och klimatstrategins målsättningar om minskning av koldioxidutsläpp inom sjötrafiken, samt en plan för skärgårdstrafikens utveckling som helhet. Detta bör göras innan man fattar ytterligare investerings- eller ombyggnadsbeslut.”

 

 

Mariehamn den 24 september 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman