Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation”

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnitten ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnitten ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation”

 

Motivering

 

I den del av utskottets betänkande som behandlar kommunerna och landskapsandelarna lappas regeringsmajoritetens olika åsikter kring kommunsektorn samman genom delvis motstridiga skrivningar. Man får inte till en sammanhängande linje visavi kommunerna, utan förslag som snarast tillfredsställer olika kommunala särintressen representerade i majoriteten. Beskrivningen av de senaste årens kommunpolitik är att det är ändringar i landskapsandelssystemet samt laddningen av detsamma som är orsaken till bristande resurser för investeringar och lagstadgad verksamhet. Man ser alltså inte en strukturell problematik där vissa kommuner är för små och svaga, och andra kommuner själva politiskt prioriterat en låg kommunalskatt och skuldfrihet framom att investera i skolor och daghem. Utskottets majoritet föreslår att en förändring av landskapsandelssystemet i brådskande ordning ska tas fram som inte missgynnar tillväxtkommunerna, det vill säga inte har ett så starkt inslag av regional utjämning, och att ändringar i lagstiftning ska göras som möjliggör för kommuner som vill det att lämna lagstadgade samarbeten som Mise och KST. Samtidigt skriver majoriteten, något hotfullt, att landskapsregeringen om detta inte sker i kommande tilläggsbudget ska återställa landskapsandelarna till den nivå som fanns innan den sänktes av den förra landskapsregeringen. Dessa åtgärder innebär dels mera pengar till kommunerna, dels att den regionala utjämningen i systemet försvagas och att de kommunerna som vill det (det vill säga de starkaste) fritt kan lämna kommunalförbund, samtidigt som en lagändring ska göras som gör det möjligt för de stora kommunerna att styra kommunalförbundet ”effektivare”.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att styckena ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation” stryks och ersätts med följande:

 

De åländska kommunerna

Landskapsregeringen inleder en översyn av landskapsandelssystemet och en analys av hur den senaste reformen slagit ut i förhållande till avsikterna. En parlamentarisk referensgrupp utses för att förankra processen i lagtinget.

Den referensgrupp som får i uppgift att jobba med landskapets ekonomiska framtid ges ett tydligt uppdrag att också beakta de kommunala strukturerna i syfte att uppnå social och ekonomisk hållbarhet.

Förändringar i lagstiftning som berör servicenivåerna i kommunerna bör föregås av grundliga konsekvensanalyser. 

Utskottet förordar en sammanhållen syn på den offentliga ekonomin, där strukturella reformer möjliggörs snarare än motarbetas, och där landskapsregeringen tydligt leder processen mot mer ekonomiskt och socialt hållbara enheter. Nuvarande inriktning på enbart kriskommunslagstiftning och frivilliga processer kommer enligt utskottets mening inte att ge en tillräcklig effekt eller lösningar på de verkliga problemen.

    

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman