Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck”

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

”Konkretisera Ålands klimatavtryck”

 

Motivering

 

Det står numera klart för de allra flesta att Åland liksom alla andra delar av världen aktivt måste arbeta med att minska sina klimatavtryck. På många områden har Åland redan kommit långt, på andra har inga framsteg gjorts.

Hur vi transporterar oss, hur vi representerar, personalens kunskapsbas, hur vi upphandlar, vilken energi vi förbrukar är avgörande, men dialogen med allmänheten haltar. För en verklig omställning krävs kontinuerlig dialog där landskapsregeringen på ett pedagogiskt sätt presenterar de framsteg som gjorts och konkretiserar dem. Att ge hopp är lika viktigt som att uppmåla undergång.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

att till stycket ”Hållbar utveckling och den gröna given” fogas följande stycke:

Utskottet konstaterar att landskapet kontinuerligt bör vara i dialog med allmänheten kring de konkreta klimatåtgärder som vidtagits inom landskapet för att minska på koldioxidutsläppen. En digital portal som pedagogiskt och konkret berättar hur utfallet av beslut och åtgärder minskar utsläppen bör förverkligas som ett led i att medvetandegöra ålänningarna om det pågående arbetet.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman