Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tunnel

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

 

Motivering

Genom den juridiska process som inletts efter att landskapsregeringen den 21.1.2020 brutit avtalet med konsortiet Ansgar Ab – Finlands Färjetrafik Ab riskerar landskapet ett stort skadestånd. Förutom det skadeståndsbelopp som inlämnats till Ålands tingsrätt om 10,5 miljoner tillkommer kostnader för räntor i enlighet med räntelagens § 7, som beroende på skadeståndsbeloppet kan blir betydande summor (på det yrkade beloppet ökar summan med 2 022 euro per dag, vilket utgör 738 000 euro per år). Ålands lagting har inte fattat något juridiskt bindande beslut om att landskapsregeringen ska häva avtalet. I stämningsansökan framkommer att landskapsregeringen redan den 14.9.2020 känt till nivån på skadeståndsbeloppet 10,5 miljoner euro. Trots det har man vare sig genomfört eller informerat om några förhandlingar med konsortiet i syfte att uppnå en gemensam lösning. Eftersom kortrutten som projekt redan kostat landskapet många miljoner i utredningar är det olyckligt om det konkreta resultatet för skärgårdstrafikens del bara blir ett skadestånd, ingen färja eller förbättrade kommunikationer. Med hänvisning till att investeringar och nya trafikmodeller är nödvändiga för att uppnå kostnadsinbesparingar och minskade koldioxidutsläpp är det synnerligen viktigt att komma vidare i konstruktiv anda. Åland klarar inte att minska sina koldioxidutsläpp inom sjötrafiken i enlighet med uppställda mål ifall inte gamla färjor byts ut. I jämförelse kan nämnas att färjtrafikens utsläpp i riket minskar med 20-25% från 2016 till 2025 tack vare investeringar i eldrivna fartyg.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till betänkandets avsnitt om infrastruktur och transportpolitik fogas följande tillägg:

 

Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med en redogörelse över med vilka fullmakter man sagt upp avtalet med konsortiet Ansgar-Finlands Färjetrafik, samt en redogörelse för vilka försök till omförhandling av avtalen som genomförts.


 

Lagtinget uppmanar därtill landskapsregeringen att på allvar inleda förhandlingar med konsortiet i syfte att uppnå en gemensam lösning, framom utdragna processer i domstol mot seriösa entreprenörer inom sjöfarten.

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman