Ltl Nina Fellmans reservation gällande Misslyckad självstyrelselagsreform

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Misslyckad självstyrelselagsreform

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2022-2023 gällande

Misslyckad självstyrelselagsreform

 

 

Motivering

 

Efter en lång och svår process för att få fram en ny självstyrelselag för Åland är det en enda som återstår förhoppningen om en gemensam arbetsgrupp som kan ta arbetet vidare. Nästa möjliga årtal för en ny självstyrelselag är 2028. Detta måste stämma till eftertanke, om Åland nästa gång ska lyckas med ambitionen att få fram en ny och modern självstyrelselag. Parterna bör tillsammans göra en analys av processen så att man kan finna nya arbetsmetoder och bygga ett förtroendefullt samarbete både på tjänstemannanivå och på politisk nivå.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till betänkandet fogas en ny rubrik:

”Ny självstyrelselag”, och ett nytt stycke med texten:

”Utskottet anser det nödvändigt att en analys görs av varför processen med att revidera självstyrelselagen misslyckats och att man mot bakgrund av analysen gemensamt med riket söker nya arbetsmetoder som är mer effektiva för att uppnå konkreta resultat.”

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman