Ltl Nina Fellmans reservation gällande Den offentliga ekonomin på Åland

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande den offentliga ekonomin på Åland

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande den offentliga ekonomin på Åland

 

Motivering

 

I betänkandet finns kring den offentliga ekonomin finns en rimlig problembeskrivning där man i allmänna ordalag konstaterar att de demografiska utmaningarna, bristen på arbetskraft och balansen i ekonomin blir utmanande. Det som fattas är lösningarna. Det utskottets majoritet föreslår är en något stramare tidtabell än vad som anges i budgeten för en parlamentarisk referensgrupp som får uppgiften att hitta långsiktiga lösningar på alla de strategiska utvecklingsområden som påverkar den offentliga ekonomin. I många av utskottets höranden, som tyvärr inte med någon tydlighet återspeglas i betänkandet, konstaterades att det behövs en reform av kommunsektorn som leder till färre kommuner, bättre planeringsinstrument samt en tydligare satsning på inflyttning. Den uppenbara oenigheten i majoritetsblocket och låsningen kring en kommunreform omöjliggör samtliga dessa, och man skjuter genom betänkandet diskussionen vidare till ytterligare en parlamentarisk referensgrupp vars resultat, om det skulle bli några, ändå måste omfattas och förverkligas av samma djupt oeniga regering. Vi anser att det är viktigt både att jobba med en bredare skattebas och en ökad tillväxt, och att reformer av strukturer som skapar byråkrati, äter arbetstid och stoppar samarbeten måste komma före försämringar av lagstiftning och servicenivåer. Frågan om en hållbar kommunstruktur är helt avgörande för möjligheten att nå framgång. Arbetet måste således tas vidare i ett forum som har en rimlig chans att komma framåt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till stycket ”Den offentliga ekonomin” fogas följande:

Frågan om en effektivare organisationsmodell samt en övergripande regionplanering inkluderas som ett tydligt hållbarhetsmål i bärkraftsarbetet från och med år 2022. En detaljerad färdplan till 2030 tas fram för att stegvis uppnå målsättningarna för en mer robust och ekonomiskt hållbar organisationsmodell och kommunstruktur som bättre möjliggör att de övriga sju hållbarhetsmålen över huvud taget kan uppnås.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman