Ltl Nina Fellmans reservation gällande Reformbehov för kommunerna

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Reformbehov för kommunerna

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2022-2023 gällande Reformbehov för kommunerna

 

Motivering

 

Den kommunala strukturen på Åland vittrar sönder då allt fler kommuner i periferin hamnar i ekonomisk utsatthet och måste vända sig till landskapsregeringen och be om stöd utöver det som landskapsandelssystemet och andra överföringar ger. Samtidigt finns en växande oro för den demokratiska uthålligheten i flera kommuner och för om det finns tillräckligt med utvecklingskraft för att ens drömma om en ljusare framtid.

     Landskapsregeringen aviserar en kriskommunslagstiftning som ska lämnas till lagtinget under första delen av 2023, men även den tycks sakna tillräcklig majoritet i regeringsblocket.

     På något sätt behöver processen med en omdaning av den kommunala strukturen starta om, så att inte denna viktiga del av det åländska samhället lämnas vind för våg, oberoende av hur man ser på kommande samgåenden och hur de ska uppnås.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag/vi

 

att till betänkandet fogas en ny rubrik:

Reformbehov för kommunerna, med texten:

”Utskottet anser att ett prioriterat område för landskapsregeringens arbete är att hitta en hållbar och framkomlig väg för en förnyad och mer robust kommunstruktur. I arbetet bör ingå en översyn av gällande lagstiftning och en ambition att hantera kommunfrågan långsiktigt över mandatperioder.”

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman