Ltl Nina Fellmans reservation gällande Rent vatten måste prioriteras

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Rent vatten måste prioriteras

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2022-2023 gällande Rent vatten måste prioriteras 

 

Motivering

 

Under budgetbehandlingen och i utskottets höranden har det framkommit att dricksvattensituationen på Åland riskerar att bli mycket svår, och att man till stora kostnader behöver investera i en avsaltningsanläggning för att klara kommande behov. Samtidigt fortsätter våra dricksvattentäkter att försämras, till stor del beroende på avrinningen från kringliggande jordbruk. Tillräckliga skyddszoner är en nödvändighet för att på sikt kunna återställa vattentäkterna, och det är en prioritet som måste ha företräde.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande mening fogas till betänkandet under rubriken Klimat och vatten:

”Det privata markägandet ska inte utgöra ett hinder för att skydda vattentäkterna för hela Ålands befolkning. I de fall privatägd mark används för skyddszoner ska markägare självklart ha en rimlig kompensation.”

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman