Ltl Nina Fellmans reservation gällande specialpedagogiskt resurscentrum

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande specialpedagogiskt resurscentrum

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande specialpedagogiskt resurscentrum 

 

 

Motivering

 

Både behovet av och kostnaderna för olika stödformer för barn, ungdomar och vuxna i behov av specialpedagogiska insatser växer. I skolorna kämpar man med otillräckliga resurser, men också med brist på specialkunskap för de utmaningar som skolan, lärarna och eleverna har. Ett specialpedagogiskt resurscentrum för hela landskapet kunde observera, handleda och fortbilda som inom områden som intellektuella funktionsvariationer, rörelsehinder, tal- och språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska/psykiska funktionsvariationer, hörsel- och synnedsättningar, och ha ett särskilt fokus på barns och ungdomars socioemotionella förmågor.

I stället för att bara föra in flera assistenter i skolorna, borde man föra in mer specialkunskap och stöd till de lärare som redan finns där.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till stycket ”Barn, ungdomar och skola” fogas följande:

Utskottet anser att ett specialpedagogiskt resurscentrum som ansvarar för handledning, utbildning och stöd till landskapets skolor för barn och ungdomar med särskilda behov bör utredas. Resurscentret skulle fylla en central funktion att samordna stöd och undanröja hinder för ett jämlikt lärande.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman