Ltl Nina Fellmans reservation gällande starkare näringspolitik

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande starkare näringspolitik

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022  gällande starkare näringspolitik

 

Motivering

 

I utskottets höranden har framkommit den stora vikten av en aktiv näringspolitik. Från näringsliv och sakkunniga efterfrågas strukturella reformer, men också styrning och förenkling av de förutsättningar för näringslivet som offentlig sektor råder över. Skatteundantagets betydelse för Åland har varit betydande, och fortsätter att vara det, men ju svårare dess konsekvenser blir för det landbaserade näringslivet, desto bräckligare blir legitimiteten i arrangemanget. Det är en fråga som bara kan lösas politiskt.         

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att till stycket ”Det nya finansiella systemets utfall” fogas följande:

Det nya finansiella systemet bygger på att de på Åland intjänade skatteintäkterna hålls på en god nivå. Därför är det viktigt att landskapsregeringen utarbetar nya näringspolitiska instrument för att stödja och stimulera tillväxten i ekonomin och en bredare skattebas. Vid sidan av rekrytering av arbetskraft, fortsatt inflyttning och utvecklad samhällsplanering för nyetableringar inom näringslivet uppmanas landskapsregeringen att med full kraft förenkla handeln över skattegränsen.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman