Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 5/2022-2023 gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd (LF 7/2022-2023)

 

Motivering

 

Socialdemokraterna var från början skeptiska till ett slopande av inkomstgränsen för studiestöd av flera orsaker. Nu visar en utvärdering av Arbetsmarknads- och studieserviceenheten att effekten av den slopade inkomstgränsen inte alls blev som tänkt utan ledde till att relativt väl avlönade människor lyfter studiestöd och arbetar vid sidan av studierna. Avlastningen av vård och omsorg har inte blivit den avsedda. Landskapsrege-ringen bör återkomma med ett förslag på något höjd inklomstgräns samt eventuellt förslag till ny stödform för vuxna som vill fortbilda sig.

 

 

                      Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagförslaget förkastas

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman