Ltl Pernilla Söderlunds reservation

Ltl Pernilla Söderlunds m.fl. reservation mot social- och miljöutskottets betänkande gällande ändring av tobakslagen

Tillhör ärendet: Ändring av tobakslagen
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottet betänkande nr 5/2019-2020 gällande ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

 

Motivering

Undertecknare av denna reservation anser att det finns brister i lagförslagets behovsanalys och att lagförslaget saknar såväl barnkonsekvensanalys som miljökonsekvensanalys. Dessutom anser vi att lagförslaget borde ha skickats ut på remiss till både berörda barnrätts- såväl som miljöorganisationer för att bättre få en bild av hur lagförslaget harmoniserar med hållbarhetsprinciperna.

 

Vi välkomnar en strängering av tobakslagen, men vi anser att lagförslaget som möjliggör att 15-åringar under tillsyn av en myndig person kan sälja tobak inte är väl avvägt mellan olika intressen och stöder därför inte förslaget. Under höranden framkom att tobaksförsäljningen är i problematisk att övervaka för berörd myndighet, vilket gör lagförslaget problematiskt ur flera synvinklar. Vi anser att vi i vuxenvärlden behöver bli mera restriktiva och göra allt vi kan för att minska antalet tobaksdebuter för de åländska ungdomarna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att att lagförslaget antas i enlighet med landskapsregeringens förslag, dock så att 2 § 1 mom. får följande lydelse:  2 § 1 mom. Den som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter i näringsverksamhet ska vara minst 18 år. (resten av meningen stryks)

 

 

Mariehamn den 12 maj 2020

 

 

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

 

Simon Påvals