Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport

Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström mfl

2023-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottet betänkande nr 12/2022-2023 gällande Avgiftstaxan för avfallstransport i LF 29/2022-2023

 

Motivering

 

En viktig faktor för att minska avfallsmängderna och öka återvinningen är att stimulera beteendeförändringar genom ekonomiska styrmedel. Avgiftstaxan är ett sådant instrument som kommunerna har i sin verktygslåda. I 79 § i rikets avfallslag uppmanas därmed kommunerna i den utsträckning det är möjligt att uppmuntra hushållen till minskning av avfallets mängd och skadlighet.

 

Landskapsregeringen föreslår i 3b § 5 mom. att avgiftstaxan ska anpassas i och med förändringarna som föreslås rörande sättet avfallshanteringen organiseras samt hushållets val av hantering av bioavfallet.

 

För det första stryker alltså landskapsregeringen ”i den utsträckning det är möjligt” och gör att lagkravet på kommunerna blir absolut. I den fastighetsnära hämtningen påkallar det frågan, hur ska det bedömas om god sortering av avfall har skett för att bevilja hushållet en reducerad avgift? Det absoluta kravet står i bjärt kontrast till 79 § rikets avfallslag som stadgar följande: ”Om avfallets mängd eller beskaffenhet svårligen kan utredas på ett tillförlitligt sätt eller om det behövs för att förebygga olägenheter för miljön eller hälsan eller för att ordna avfallshanteringen, kan också antalet personer som bor på fastigheten, fastighetens användningsändamål eller andra motsvarande omständigheter användas som grunder för avfallsavgiften.” Optisk sortering och vägning hushåll per hushåll är metoder som är mycket kostnadsdrivande och kan rimligtvis inte bli ett nytt krav på kommunerna.

 

För det andra kräver landskapsregeringen att kommunerna ska införa en komposteringsrabatt. Det finns dock få samhällsekonomiska vinster att hämta med en sådan rabatt med tanke på de kommande planerna på en biogas- samt biokolsanläggning på Åland som förutsätter biomaterial. I Sverige får flera hushåll snarare rabatt om de samlar in bioavfall fastighetsvis. Detta eftersom det skapar större mängder bioavfall som blir till biogas. Det är dock fint att ge de åländska hushållen valmöjlighet att kompostera hemma, vilket gör att antalet hämtningar kan minska och kostnaden reduceras av denna orsak och inte nödvändigtvis av en särskild komposteringsrabatt. De kommuner som inte väljer att införa en komposteringsrabatt ska inte behöva vara olagliga.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att 3b § 5 mom. stryks.

    

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

 

 

 

Simon Holmström

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund