Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport

Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

 

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström

2023-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottet betänkande nr 12/2022-2023 gällande Krav på fastighetsnära avfallstransport i LF 29/2022-2023

 

Motivering

 

EU:s återvinningsmål sätter höga krav på medlemsländerna att prestera bättre. Flera länder har infört ytterligare lagstiftning för att öka sorteringsgraden baserat på beprövad erfarenhet och forskning.

 

Finland har efter EU-propåer gått in för fastighetsnära hämtning för att man insett att folk sorterar bättre ju närmare sorteringen görs hushållet. Detta genom att kommunen enligt 32 § rikets avfallslag beläggs med en skyldighet att ordna en ändamålsenlig avfallshantering med tillhörande kvalitetskrav på avfallstjänsterna angivna i 34 §. Enligt 15 § ska avfall separeras och får inte blandas med annat avfall, vilket uppmuntrar till flerfackssystem. Samma tanke finns i 49a § där kommuner tillsammans med producenterna ska samarbeta för insamling av förpackningsavfall. Det finns vidare specifikationer i förordningar kopplade till avfallslagen om krav på sortering av olika avfallsslag baserat på invånarantal samt antal lägenheter i en fastighet.

 

De plockanalyser som landskapsregeringen låtit utföra (2015 och 2021) visar att sorteringsgraden på Åland är högre vid fastighetsnära hämtning av flera fraktioner och allra bäst vid fastighetsnära hämtning i flerfackskärl. Baserat på statistik från branschorganisationen Avfall Sverige ger flerfackslösningen en 25 % bättre sortering än 1 fack.

 

Det liggande åländska lagförslaget ger kommunerna rätten att bestämma metod för avfallshanteringen för olika delar av kommunen enligt eget gottfinnande. Även om kommunerna nu också ska åläggas redovisningskrav samt krav på att uppgöra avfallsplan och samarbeta med kommuner om sorteringsgraden inte ökar, är risken överhängande att denna fria konstruktion kommer att skapa en situation där sorteringskraven inte uppnås.

 

Det finns emellertid goda grunder att avvika från rikslagens 35 §, som medger ytterst litet utrymme för avvikelser från kravet på fastighetsnära hämtning, så att avfallshanteringen av praktiska skäl anpassas bättre till åländska förhållanden. Denna anpassning ska dock inte få bli ett sätt att komma undan kraven på återvinningsgrad, särskilt i de områden där fastighetsnära hämtning ordnas.

 

Därför föreslår Hållbart Initiativ att om kommuner väljer att gå in för fastighetsnära hämtning, då ska minst fyra fraktioner samlas in. Om fastighetsinnehavaren dock väljer att använda enbart en kompost för sitt bioavfall gäller kravet enbart tre fack. För att skapa enhetliga system för avfallshanteringen bör landskapsregeringen som en följd besluta om närmare bestämmer för hur återvinningsstationer och fastighetsnära avfallstransport ska ordnas. Detta underlättar kostnadseffektivitet och ger en långsiktighet för avfallstransportörerna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagförslagets 3b § 1–4 mom. ersätts med följande fem moment:

 

     ”Kommunen kan med avvikelse från 35 § i rikets avfallslag besluta att ordna avfallstransporten i kommunen från mottagningsplatser som fastighetsinnehavarna ordnat (fastighetsvis avfallstransport) eller från återvinningsstationer som kommunen ordnat.

     Fastighetsvis avfallstransport ska omfatta minst fyra fraktioner, varav åtminstone blandat avfall och bioavfall. För de fastigheter som har behandling av bioavfall på fastigheten enligt 41 a § i rikets avfallslag ska denna fraktion inte insamlas och då behöver minst tre fraktioner insamlas. Kommunen ska beakta kraven på separat insamling enligt 15 § i rikets avfallslag.

     Kommunen får med avvikelse från 37 § i rikets avfallslag besluta att fastighetsvis avfallstransport ordnas i kommunen eller en del av kommunen så att fastighetsinnehavaren avtalar om den med en avfallstransportör, dock enligt de krav som anges i 2 mom.

     Landskapsregeringen ska i landskapsförordning besluta om närmare bestämmelser om återvinningsstationer och fastighetsvis avfallstransport.

     Fastighetsinnehavaren får beträffande transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar med avvikelse från bestämmelsen om kommunalt anordnad fastighetsvis avfallstransport i 36 § 1 och 2 mom. i rikets avfallslag avtala med en annan avfallstransportör än den som kommunen ordnar.

     Avfallsinnehavaren får med avvikelse från 41 a § 1 mom. i rikets avfallslag kompostera sitt bioavfall på fastigheten eller i närheten av fastigheten även om det inte har godkänts i kommunala avfallshanteringsföreskrifter om det sker på ett säkert sätt för miljö och hälsa.”

 

samt att detaljmotiveringarna för 3b § får en ny lydelse enligt följande:

 

     ”Det föreslås i 1 mom. att kommunen kan, med avvikelse från 35 § i rikets avfallslag, välja att ordna avfallsinsamlingen genom fastighetsvis avfallstransport eller återvinningsstationer.

     Den fastighetsvisa avfallstransporten ska enligt 2 mom. omfatta minst fyra fraktioner, varav minst blandat avfall och bioavfall. För de fastigheter som har behandling av bioavfall på fastigheten enligt 41 a § i rikets avfallslag behövs ingen insamling av bioavfallsfraktionen. Kommunen ska beakta kraven på separat insamling enligt 15 § i rikets avfallslag. Hur avfallstransporten ordnas i kommunen ska beskrivas i de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

     Kommunen får enligt 3 mom. besluta om den fastighetsvisa avfallstransporten ska ordnas av kommunen eller så att fastighetsinnehavaren avtalar med en avfallstransportör om transporten. Enligt 37 § i rikets avfallslag får det endast göras för fastighetsvis transport av blandat avfall. Kommunen kan välja olika system för olika delar av kommunen. De krav på fastighetsnära hämtning som anges i 2 mom. gäller dock oberoende av hur avfallshanteringen är beskaffad.

     Närmare bestämmelser om vilka krav som ska gälla för återvinningsstationer och fastighetsvisa avfallstransporter ska beslutas i landskapsförordning enligt 4 mom. Detta är nödvändigt för att få en fungerande helhet i avfallshanteringen.

     För transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar får fastighetsinnehavaren enligt 5 mom. avtala med annan avfallstransportör än den som kommunen ordnar.

     En avfallsinnehavare får enligt 6 mom. själv bestämma om den har egen kompostering på fastigheten eller på en grannfastighet eller någon annan fastighet i närheten utan att det godkänts i kommunens avfallshanteringsföreskrifter. Det är en avvikelse från 41 § 1 mom. i rikets avfallslag där det krävs godkännande i de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna för detta. Det är viktigt att komposteringen sker på ett sätt som inte innebär risker för miljön eller hälsan. Närmare bestämmelser om kompostering får enligt 41 § 3 mom. i rikets avfallslag och 8 § i avfallsblankettlagen utfärdas genom förordning. Sådana bestämmelser finns i 10 § i landskapsförordningen om avfall. Landskapsregeringen anser att det är viktigt att avfallsinnehavarna får välja hur de vill behandla sitt bioavfall och bedömer att förordningsbestämmelserna innebär att det inte ska finnas risker för hälsoproblem såsom skadedjur i någon del av Åland.”

    

samt att följande text infogas som ersättande sista stycke under rubriken ”Målinriktad avfallshantering” i betänkandet:

 

     ”Utskottet stöder avsikten att göra anpassningar till rikets avfallslag så att bestämmelserna bättre utformas enligt åländska förhållanden men påpekar vikten av att det utökade lokala självbestämmandet inte skapar fragmenterade avfallshanteringssystem som skapar ineffektivitet och sämre förutsättningar för uppfyllelse av EU-målsättningar. Utskottet föreslår av den orsaken en förändrad 3b §.”

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

 

 

 

Simon Holmström