Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet

Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Lagförslag  Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stellan Egeland

2023-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottets betänkande nr 10/2022-2023 över lagförslag 34/2022-2023 om könsneutral lagstiftning kring graviditet

 

 

Motivering

 

Jag reserverar mig mot utskottets beslut att omfatta lagförslaget då jag anser att det inte förändrar något i sak då alla gravida erhåller de förmåner som anges. Det råder inga som helst tvivel om att alla gravida är kvinnor per definition. Enligt lagen om könsfastställelse ska man ha en varaktig upplevelse av att tillhöra det kön som ska fastställas. Att föda barn kan inte anses vara förenligt med en varaktig upplevelse av att vara man och konsekvenserna av den förvirring och osäkerhet som uppstår till följd av felaktig beskrivning av kön, främst för barn, går inte att förutse.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att 3 § i landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd får följande lydelse:

 

  3 §

      Finansiering

   Moderskapsunderstöd betalas av landskapets medel till en gravid kvinna som är berättigad till understödet och som är bosatt på Åland.

   Understödet utbetalas av kommunerna som kalenderårsvis erhåller ersättning av landskapet för de utbetalade medlen. Ersättningen ska sökas senast den 30 april.

 

att lagförslaget om ändring av 28 och 48 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård förkastas.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

 

 

 

Stellan Egeland