Ltl Stephan Toivonens reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 coronatillägg

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

 

Enligt ÅSUBs rapport (2018:6) Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 kan vi se att 17,1 % av hushållen ligger under den relativa fattigdomsgränsen år 2016 (15 257 euro för enpersonshushåll). Vi kan även se att utnyttjandegraden för de lagstadgade utkomststöden ligger på 22,9% på Åland. I Finland som helhet är utnyttjandegraden 1,3 ggr högre.

     Enligt ÅSUB senaste prognos kommer BNP att minska med 16% för 2020, vilket är den största minskningen de senaste 100 åren. Åland behöver därför aktiva stimulansåtgärder. Det går att kombinera dessa med att samtidigt hjälpa de mest utsatta i samhället.

     Regeringen avskaffar arbets- och pensionsinkomsavdraget vilket minskar transfereringarna med 2 000 000. Samtidigt höjs grundavdraget vilket ökar transfereringarna med 700 000. Nettoeffekten är alltså -1 300 000 euro.

     Av denna orsak vill vi att regeringen inför ett coronastöd om just 1 300 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till betänkandets avsnitt om social- och äldreomsorg fogas följande tillägg:

 

”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samband med nästa tilläggsbudget införa ett ”Coronatillägg” om sammanlagt 1 300 000 till de grupper, som lyfter folkpension eller sjukpension samt till dem, som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning och de, som erhåller utkomststöd för ensamförsörjare.

                     

Detta tillägg skulle dels hjälpa de ekonomiskt utsatta i samhället och neutralisera den expansiva skillnaden mellan avskaffandet av arbets- och pensionsavdraget och höjningen av grundavdraget.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen