• Publicerad tisdag den 7 mars 2023 kl. 9:52

Östersjöns parlamentariker diskuterade säkerhet och miljö i Bryssel

Måndag den 6.3 ägde två möten med Ålandskoppling rum i Europaparlamentet, Bryssel: Först ett möte mellan Nordens och Baltikums parlamentariker, sedan sammanträdde parlamentariska Östersjökonferensens presidium i Europaparlamentet. Från Åland deltog i bägge mötena delegationsordförande Wille Valve och delegationssekreterare Sten Eriksson.
”I det första mötet deltog europaparlamentariker, bl.a. Nils Torvalds och Silvia Modig. På agendan stod säkerhetspolitik och sammanhållning i Östersjöområdet. Mitt intryck är att Norden och Baltikum har allt att vinna på att samarbeta mer i EU-sammanhang, också NATO-anslutningsprocessen berördes och jag uttryckte tacksamhet till representanterna från Baltikum, Norge och Island för att de på alla sätt stött Sveriges, Finlands och Ålands anslutningsprocess. Det främjar säkerheten i hela Östersjön”, kommenterar Wille Valve.
”På eftermiddagens möte hörde vi HELCOM, enda Östersjöorganisationen där Ryssland kvarstår som medlem sedan 1974. HELCOM är en till stora delar expertbaserad organisation som bland annat arbetar för att främja en bättre miljö i Östersjön. Jag ställde frågan om hur vi kan minska utsläpp av näringsämnen ytterligare i Östersjön och fick till svar att handlingsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) har strängerats på senaste mötet i Lübeck, vilket är vad BSPC önskat i sina årliga resolutioner. Utvecklingen går långsamt åt rätt håll, men viktigt är att detta expertbaserade samarbete kan fortsätta trots internationella spänningar, Östersjön är ju allas vårt gemensamma hav”, kommenterar Wille Valve.

 

För mer information, kontakta ordförande för lagtingets BSPC-delegation Wille Valve, 040-596 29 29.