• Publicerad måndag den 25 september 2023 kl. 13:06

Samråd om förslag från EU-kommissionen

Samråd hölls den 21 september 2023 mellan landskapsregeringen och social- och miljöutskott om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och om införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott COM (2023) 273. Mot bakgrund av att det finns gångbara tekniker för att minska svavelutsläppen till Östersjön föreslog utskottet att det i landskapsregeringens utkast till ställningstagande intas skarpare skrivningar om förbud eller begränsning av användande av system för scrubbers.

Länk till protokollet från samrådsförfarandet finns här:

Protokoll från samråd 21.9.2023Protokoll från samråd 21.9.2023.