Talman Bert Häggblom deltar i CALRE:s plenarmöte Talman Bert Häggblom deltar i CALRE:s plenarmöte
  • Publicerad fredag den 26 november 2021 kl. 12:35

Talman Bert Häggblom deltar i CALRE:s plenarmöte

Talman Bert Häggblom deltog idag den 26 november 2021 i CALRES: årliga plenarmöte och i mötet i CALRE:s permanenta kommitté (Standing Committee) på Teneriffa. 
CALRE (Conference of European Regional Legislative Assemblies) är ett forum för talmän för lagstiftande regioner i EU (se faktaruta nedan). En gång per år håller CALRE ett plenarmöte. Däremellan sammanträder den permanenta kommittén och olika arbetsgrupper. 
Vid plenarmötet antogs en gemensam deklaration som understryker vikten av europeiskt samarbete och solidaritet särskilt mot bakgrund av den pågående pandemin och de socioekonomiska och hälsomässiga följderna av covid-19. I deklarationen betonas att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och därmed minska de regionala skillnaderna och ojämlikheterna inom EU. Vidare konstateras att sammanhållningsplotiken spelar en avgörande roll för att utveckla målen för hållbar utveckling, säkerställa EU:s klimatmål och digitala transformering samt övervinna de socioekonomiska effekterna av pandemin. I syfte att bygga ett mer sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt EU ska CALRE fortsättningsvis verka för genomförandet av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling.    
Vid plenarmötet presenterade även de arbetsgrupper som tillsattes vid fjolårets plenarmöte sina rapporter. En arbetsgrupp har arbetat med sammanhållningspolitiken, en strategi för hållbar utveckling av de europeiska regionerna , en med ojämlikheter i hälsa i de eurpeiska social- och hälsovårdssystemen, en med europeisk lagstiftning och offentliga investeringar, en med språk och kulturell mångfald, en med bättre lagstiftning och policyutvärdering och en med jämställdhet. 

Jean-Claude Marcout från Vallonien i Belgien valdes till president för CALRE för år 2022.      

Faktaruta:
CALRE är konferensen för talmännen i de 73 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. Medlemmarna representerar Tyskland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien och de portugisiska regioner Azorerna och Madeira och Åland i Finland. Åland representeras av talman Bert Häggblom. 
CALRE samarbetet har en plenarsession om året, då bland annat gemensamma ståndpunkter i aktuella frågor sammanfattas i en deklaration som antas av plenarmötet. Arbetsgrupper tillsätts samtidigt med olika teman och bland talmännen utses en ordförande för respektive arbetsgrupp. Arbetet följs upp under året av CALRES permanenta kommitté som sammanträder 3 - 4 gånger under året. Varje arbetsgrupp utformar en rapport med förslag till åtgärder.