Plenum den 18 november 2016 kl. 09:30

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Föredras, fortsatt behandling. 1

  1    Misstroendeyrkande

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. misstroendeyrkande om att lantrådet Katrin Sjögren inte längre har lagtingets förtroende MY 1/2016-2017

  Föredras för kännedom.. 73

  2    Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016

  3    Ny blankettlag om anmälda organ

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017

  4    Ändringar i skattelagstiftningen

  Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2016-2017

  5    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2016-2017

  Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016

  Plenum slutar 73

   

  Plenum börjar

  Upprop. 30 ledamöter närvarande.

  Landshövdingen

  Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna Republikens presidents framställningar till lagtinget för bifall till för det första förslaget till lag om sättande i kraft av bestämmelserna i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och för det andra förslaget till lag om sättande i kraft av bestämmelserna i Parisavtalet och för det tredje förslaget till lag om sättande i kraft av bestämmelserna i avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst.

  Talmannen

  Herr landshövding! De inlämnade ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

  Föredras, fortsatt behandling

  1        Misstroendeyrkande

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. misstroendeyrkande om att lantrådet Katrin Sjögren inte längre har lagtingets förtroende MY 1/2016-2017

  Lantrådet avgav en förklaring i ärendet vid plenum 9.11. Enligt 43 § arbetsordningen får ett beslut i ärendet fattas tidigast på fjärde dagen efter det att förklaringen avgavs.

  Först tillåts diskussion och därefter fattas beslut med anledning av yrkandet. För godkännande av ett yrkande om misstroende krävs minst 16 röster. Ett sådant beslut ska fattas genom en öppen omröstning. Ärendet kan bordläggas om lagtinget så beslutar.

  Diskussion.

  Ltl Bert Häggblom

  Herr talman!  Närdemokratin i vårt landskap med kommunal självstyrelse är en grundbult i självstyrelsebygget.

  Det var kommunalmän som i tiden samlades på den gemensamma kommunalstämman den 20 augusti 1917 på Ålands Folkhögskola i Finström som var startskottet för vår självstyrelse.

  Ute i våra kommuner finns många förtroendevalda, både i fullmäktige, i styrelser, i nämnder och i organ. Ålänningar som med eller utan partitillhörighet ställt upp i sådana organ för att ta ansvar för det samhälle de bor i och tar sig tid från sin fritid för att läsa in handlingar och förbereda sig inför sammanträden för i princip ingen ersättning alls. För detta är de värda all beundran och aktning.

  Så här långt har jag kommit i mitt tal och då har vtm Viveka Eriksson redan anhållit om replik. Det skulle vara intressant att veta vad hon vill säga.

  Vår demokrati bygger på att alla människor med olika åsikter ska engagera sig i vårt samhällsbygge. Den signalpolitik som landskapsregeringen gav uttryck för i uttalanden i efterspelet av Vårdö kommuns fullmäktigebeslut under 42 §, den 13 oktober 2016 om flyktingmottagande, anstår inte vår regering i landskapet Åland. Beslutet kallades ”sorgligt” och ”snuskigt” av lantrådet respektive kansliministern.

  Det anstår inte en regering att överhuvudtaget kommentera ett fullmäktigebeslut och beblanda sig i det på ett sådant sätt att det kan styra beslutet. Enligt den europeiska stadgan om kommunal självstyrelse som bifallits av Ålands landsting, genom beslut den 21 januari 1991 och som framgår av Ålands författningssamling 73/1993, framgår att de lokala myndigheterna, och dit hör fullmäktige, är en av de viktigaste grundstenarna i varje demokratiskt styrelseskick. I artikel 4 framgår bl.a. följande: ”De lokala myndigheterna ska inom lagens gränser ha full frihet att ta initiativ i ärenden som inte ligger utanför deras kompetens eller tillkommer annan myndighet.” Vidare anges i punkt fyra under samma artikel: ”De befogenheter som ges lokala myndigheter ska normalt vara fullständiga och oinskränkta. De får inte urholkas eller begränsas av någon annan, central eller regional myndighet, om inte annat föreskrivs i lag.”

  I samma artikel framgår också en punkt som har betydelse i detta misstroendeyrkande: ”De lokala myndigheterna ska, i den mån det är möjligt, rådfrågas i god tid och på lämpligt sätt i planeringsskedet och beslutsprocesser vad gäller frågor som direkt berör kommunen.”

  Arbetsvillkoren för de förtroendevalda anges också i samma stadga under artikel 7 för de lokala myndigheternas förtroendevalda som berör fullmäktige. De förtroendevalda ska fritt få utöva sitt uppdrag. Detta innebär att man inte ska ha någon översyn för sina beslut inom sin kompetens.  Det betyder att landskapsregeringen, som i vissa sammanhang har tillsyn över det kommunala, inte får beblanda sig i fullmäktigebesluten inom sin kompetens.

  Vårdö fullmäktiges beslut var i det här fallet inte ett sådant beslut som har något med tillsyn att göra.

  Landskapsregeringens agerande uppvisar bristande respekt för demokratin gentemot folkvalda representanter. Befogenheter som getts de lokala myndigheterna är fullständiga och oinskränkta, de får inte urholkas eller begränsas av någon central eller regional myndighet som i detta fall av landskapsregeringen.

  Ett uttalande från en regering att ett beslut är ”sorgligt” och ”snuskigt” kan inte, enligt min bedömning, uppfattas på annat sätt än att den som har varit med och fattat ett beslut anklagas för att ha gjort ett felaktigt beslut. Är det ett sådant samhälle som vi vill ha i landskapet Åland idag och i framtiden, där vår regering säger vad som är bra eller dåligt?

  Landskapsregeringens besked till ordföranden för Ålands Penningautomatförening om att han inte längre åtnjuter landskapsregeringens förtroende till följd av hans ställningstagande i egenskap som kommunstyrelsens ordförande, ett ställningstagande som togs på ekonomiska grunder i beredningen av ett ärende rörande flyktingmottagande i Vårdö kommun, är inte heller acceptabelt.

  Här är fråga om ett konkret exempel på olämplig inblandning i en kommuns angelägenheter. Grundbulten i varje demokratiskt samhälle är åsiktsfriheten, som vi måste värna om.

  Ordföranden för Ålands Penningautomatförening var av landskapsregeringen vidtalad att fortsätta som ordförande också efter det att landskapsregeringen skulle välja en ny styrelse. Andra medlemmar i styrelsen hade blivit uppringda och informerade att man inte skulle få fortsätta i styrelsen.

  En kandidat, som sedermera blev vald, blev också uppringd för att han inte skulle få fortsätta i styrelsen. Men här hände någonting. I och med att personen, i det kommunfullmäktige där han satt, tog initiativ till flyktingmottagande för kvotflyktingar, så fick han förnyat förtroende att sitta i penningautomatföreningens styrelse. Detta om något utvisar landskapsregeringens arbetssätt.

  Arbetsvillkoren för de förtroendevalda i de kommunala myndigheterna ska ju möjliggöras genom fritt utövande av sitt uppdrag. Som jag tidigare anförde så får administrativ tillsyn över fullmäktige endast utövas med det förfarande som föreskrivs enligt lag. Kan någon påstå att styrelseordföranden i fråga i beredningen av ett ärende inför fullmäktige skulle ha begått något fel överhuvudtaget, när han på ekonomiska grunder ansåg att Vårdö kommun inte skulle ta emot kvotflyktingar.

  Landskapsregeringen, genom lantrådet Katrin Sjögren, säger i sitt svar till Ålands lagting att de har rätt att bilda opinion, vilket jag tolkar att man då vill styra samhället, och i synnerhet kommunerna, på ett sätt som man inte har rätt att styra. Lantrådet försvarar det agerande man har gjort på ett brutalt demokratiskt sätt.

  Det skulle ha varit hedervärt om man hade kunnat erkänna att man hade gjort ett misstag. Vi människor gör misstag varje dag. Många av oss bryter säkert också varje dag mot någon lag eftersom det finns så många lagparagrafer. Att säga att det kanske inte var rätt det man gjorde hade varit snyggt. Det tror jag att vi alla hade accepterat. Men man fortsätter att också inför lagtinget hävda att man gjorde rätt.

  Man vägrar både nu och i framtiden att diskutera styrelsetillsättningar offentligt, som de står i svaret. Det här betyder att vi från lagtingets sida inte någonsin kan ställa frågor om penningautomatföreningens styrelses hanterande av olika angelägenheter. Den här föreningen är en av de viktigaste föreningar och underlydande affärsverk inom landskapet. Här gäller ”locket-på-politik.”

  Hela landskapets ekonomi har på senare år byggt på avkastning från penningautomatföreningen så att budgetunderskottet inte skulle bli ännu större än vad det har varit. Svaret som lantrådet ger till lagtinget på misstroendeyrkandet betyder att vi inte kan kritisera och ta upp frågor när vi tycker att man gått för långt, att regeringen tillåter spel på oseriösa grunder som gör att människor och familjer far illa. Det är lagtingets skyldighet, enligt mig, att kontrollera landskapsregeringens agerande angående spel och annat, eftersom landskapsregeringen ger tillstånd till spel och på vilka villkor det sker enligt gällande lagstiftning i landskapet. Därför förstår jag inte svaret som har getts, att vi inte ska få diskutera det. Landskapsregeringen ska inte blanda sig i kommunala angelägenheter.

  Samma dag som landskapsregeringen avgav sitt svar till lagtinget så tillsatte man samma morgon en ny styrelse där den tidigare styrelseordföranden, som var vidtalad, inte fick fortsätta. Observera att det här om något visar att svaret på misstroendet och styrelsens tillsättning skedde samma dag. Man blandar ihop det.

  Ska vi ha ett sådant samhälle – och det här är en viktig fråga - där vissa av oss duger och andra av oss duger inte.

  Man har från landskapsregeringens sida börjat införa någonting som många av befolkningen inte kommer att acceptera. Man har infört någon sorts politisk korrekthet, att bara de som följer den politiska korrektheten ska duga i vårt samhälle.

  Jag hoppas att vi får en attitydförändring till stånd i vårt landskap till den här delen och att vi accepterar varandra att vi har olika åsikter i vårt samhälle. Tack.

  Vtm Viveka Eriksson, replik

  Talman! Ålandsrörelsens företrädare, tidigare generationers politiker som har haft ålänningarnas bästa för ögonen, som byggt upp självstyrelsen och som byggt det åländska samhället skulle knappast vara särskilt imponerade av ltl Häggbloms och oppositionens misstroende. Jag uppfattar det här som ett spel, det går inte att ta det på allvar, det är inte seriöst.

  Min fråga till ledamoten är - Vem är lantrådskandidaten för dagen?

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack talman! Lantrådskandidater tar man fram genom förhandlingar.

  Vtm Viveka Eriksson, replik

  Talman! I det sammanhanget är det intressant att vi så här långt kan konstatera att ltl Häggblom, ltl Pettersson och Moderaterna har förhandlat inför öppen ridå, tydligen, om vem som ska leda nästa landskapsregering.

  Det som har varit väldigt tydligt är att ett av regeringspartierna har tackat nej till det här. Ändå kör man vidare och stjäl en massa energi, för det tycker jag att man gör, när man inte har ett seriöst alternativ.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Talman! Det här om någonting visar vad jag just sade, hur man försöker styra så att vi inte ens ska få diskutera ett misstroendeyrkande. Vi har rätt att säga vår åsikt. Vi har rätt att visa vad vi tycker och tänker. Men att man på detta sätt försöker kväva en debatt visar på hur man ser på åsiktsfriheten också i Ålands lagting.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Jag vill klargöra det faktum att regeringen inte har beblandat sig i Vårdö kommunfullmäktiges beslut. Det vet jag, det vet ltl Häggblom och det vet hela oppositionen. Man har alltså inte sagt att Danielsson inte har fortsatt förtroende i kommunen. Man har sagt att han inte har fortsatt förtroende i PAF:s styrelse, en styrelse som regeringen har fullt mandat att tillsätta efter sitt eget förtroende.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack herr talman! Det som ltl Johansson framför så visar att på grund av hans uttalande i Vårdö kommun så fick han inte fortsatt förtroende i penningautomatföreningens styrelse. Det var precis vad ledamoten sade.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Men det som oppositionen, med ltl Häggblom i spetsen, ständigt insinuerar om är att regeringen också påverkat Vårdö kommuns beslut och det är inte sant.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack herr talman! När man går in och gör så här så visar det ju också att man ställer krav på andra kommuner. Det var ju någon annan ledamot också som inte skulle få fortsätta, men för att han tog initiativ om flyktingmottagande i sin hemkommun så fick han fortsätta i penningautomatföreningens styrelse. Det här visar ju konsekvenserna av en sådan inblandning.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Eriksson, replik

  Talman! Ltl Häggblom uppehåller sig vid yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Jag håller med om att sådan råder i vårt land. Enligt grundlagens 2 kap. 12 § råder yttrandefrihet i landet. Det är också så att det inte finns någon förhandscensur. Men det som man yttrar, både i sociala medier och i tidningspress och annanstans i samhället, kan få juridiska eller politiska konsekvenser.

  Jag hoppas att ltl Häggblom håller med mig om att i det här fallet finns det inga orsaker till straffrättsliga konsekvenser. Men politiska konsekvenser finns det. Här anser jag att regeringen har tagit sitt politiska ansvar, man har följt de politiska konsekvenserna av de uttalanden som kommit från PAF-styrelsens ordförande, dvs. regeringen har tagit sitt ansvar. Håller inte ltl Häggblom med om detta?

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack talman! Jag förstår inte ltl Roger Eriksson. Menar ledamoten att yttrandefriheten tar sig sådana uttryck att det här var en konsekvensbedömning så att styrelseordföranden inte fick fortsatt förtroende? Var finns då åsiktsfriheten? Åsiktsfriheten gav med en gång en smäll att ”du är inte välkommen i det åländska samhälle där vi lever.” Det är det som jag vänder mig emot och det har jag alltid gjort.

  Ltl Roger Eriksson, replik

  Herr talman! Åsiktsfriheten försvarar även jag. Men som jag just sade, när man har åsiktsfrihet så kan det få konsekvenser. Det finns ingenting som heter förhandscensur, dvs. det kan få juridiska, straffrättsliga eller politiska konsekvenser hur man uttalar sig. I detta fall har regeringen tagit sitt politiska ansvar och tagit de rätta konsekvenserna. Det är också så, att en person som i det här fallet hade en ställning som ordförande i PAF:s styrelse, sitter på ett förtroendeuppdrag. Man kan ta en liknelse enligt kommunallagens 58 §, dvs. gällande en kommundirektör. Han måste avgå direkt om han saknar kommunens förtroende. Även i detta fall har personen saknat regeringens förtroende. Svårare är det inte.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Herr talman! Då har vi fått svar på frågan. Det är så här regeringsblocket fungerar. Den som är emot flyktingmottagning på ekonomiska grunder, oberoende i vilken kommun eller i vilket organ man sitter, så får det de konsekvenserna att man absolut inte får något uppdrag inom landskapsförvaltningen. Du får inte en tjänst. Den här signalpolitiken gäller för hela regeringskansliet, att den som vågar opponera sig och säga någonting om flyktingmottagning, ska avgå omedelbart i morgon! Det är ju fruktansvärt det du säger ltl Eriksson! Det här visar vart vårt samhälle är på väg och som absolut under inga omständigheter får accepteras!  Jag trodde inte att jag skulle behöva höra detta från ltl Roger Eriksson. Men det var ett bra erkännande! Tack.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Det som egentligen bekymrar mig gällande misstroendet är också det politiska maktspråk som ltl Bert Häggblom använder sig av. Vad ger det här för kringeffekter i vårt samhälle? Vi har just följt med en ”huisig” valdebatt i USA där just liknande maktspråk användes av den blivande amerikanske presidenten. Att hålla på med sådan skrämselpropaganda tycker jag är ganska oseriöst.

  Jag ifrågasätter också att Centern skriver sina namn under det här misstroendet, när det just är fråga om PAF, men framförallt kommunreformen, som är orsaken. Det ärende som faktiskt sammansvetsar regeringspartierna mest.

  Talmannen

  Talmannen vill påminna om att replik ska rikta sig direkt till den person som står i talarstolen, inte till andra.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Talman! Den som utövar maktspråk brukar vara den som har makten. Jag visste inte att oppositionen har makten i det här lagtinget. Rätta mig om jag har fel. Ltl Kemetter erkänner nu att socialdemokraterna inte längre tänker vara med i landskapsregeringen.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Ytterligare igen så använder ltl Häggblom ett maktelement där han ska förminska talaren som står bredvid.

  Misstroendet riktar sig kring kommunfrågan. Varför väljer man just det temat för att skapa misstroende för den här regeringen? Det ärende som absolut är det som sammansvetsar regeringspartierna mest.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Herr talman! Jag tror att det kommer att klargöras i dagens debatt. Jag tror att vi har delat upp anförandena som vi har, så den delen kommer nog också att bli klarlagd.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack talman! ”Vissa duger”, säger ltl Bert Häggblom i sitt anförande. Jag ser mera på vilken profil man vill ha i sitt ledarskap, i sina styrelser och affärsverk som landskapet har ansvar för. För mig är ett gott ledarskap bl.a. att man har bra värderingar som man ger vidare neråt till sina anställda.

  Att säga att man vill vad kommunerna vill så tycker jag inte att är rätt, för det är inte det som man vill. Man ser vad man vill ha för ledning i sina organisationer.

  Menar ltl Bert Häggblom att landskapsregeringen i sitt ledarskap inte ska styra sina underliggande organ, affärsverk och styrelser och vad de har för profil utåt och hur ledarskapet ska se ut?

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Herr talman! För den som sitter i styrelsen och representerar Ålands penningautomatförening så handlar det enbart om ekonomi och hur man samlar in pengar. Det har alltid varit ledordet för Ålands penningautomatförening. De värderingar som ett spelbolag har så kan väl diskuteras, men det är inte det som vi diskuterar här idag.

  Vad är en värdering och en värdegrund? Det finns det olika åsikter om. Det betyder att den som inte har rätt åsikt inte kommer i åtanke överhuvudtaget med nuvarande landskapsregering, varken som förtroendevald eller som tjänsteman. Den signalpolitiken kan jag inte acceptera. Det åländska samhället har aldrig varit uppbyggt på det. Vi har kommunstyrelser där alla får vara med.

  Jag slutar här eftersom tiden inte räcker.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack herr talman! Ja, det är viktigt att alla får vara med, det är helt klart. Jag kan också hålla med ltl Häggblom om att man kan diskutera att vi har ett samhälle som är otroligt styrt av penningspel, vilket det är. Däremot är föreningens värderingar någonting helt annat. Det är att verkligen stötta föreningar som ger sin tillit till människor och som verkligen vill ge ett stöd i vårt samhälle. Därför tycker jag att den förening som vi debatterar här idag och dess värdegrund och ledarskap är otroligt viktig.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Herr talman! På det sätt som man har avfärdat den långvarige ordföranden för penningautomatföreningen tycker jag inte är värdigt regeringsblocket. Det man säger idag är att han inte skulle ha de värderingar som landskapsregeringen har.

  Att man i en församling håller ett tal om ekonomin för en kommun - där det inte fanns någon annan värdering än ekonomin - och när man på grund av det inte får fortsätta, så tycker jag att man har gjort ett riktigt klavertramp. Men man ids inte erkänna det. Man kan erkänna och säga att - ”okej vi gjorde fel” - inte är det något värre än så. Alla kan vi göra fel. Men man gör det inte, man hävdar det med ännu större frenesi och det skrämmer mig. För då får vi det samhälle som håller på och växer i Västeuropa, vi delar in oss två olika kategorier.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack herr talman! Idag mer än någonsin behöver Åland ett starkt ledarskap och en stark regering. Att begära ett misstroende mot regeringen utan att ha en lantrådskandidat eller ett alternativt regeringsprogram är svagt. Svagt att man enbart är ute efter att söka splittring, svagt att man enbart söker rubriker och uppmärksamhet.

  Det skulle även vara intressant att veta om oppositionen är beredd att söka samarbete med Åländsk Demokrati i sin strävan att få leda Åland?

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Herr talman! När det gäller att leda Åland så ska alla som är parlamentariskt valda i ett parlament få ge sitt uttryck. Man får inte ta avstånd från någon och säga att man inte duger. Sådan människosyn är jag starkt emot. Jag vill prata med allt och alla.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack herr talman! Det är intressant, vi behöver bara åka över Ålands hav ett par timmar för att komma till Sveriges riksdag. Där har vi en situation där hela oppositionen idag vägrar att samarbeta med Sverigedemokraterna t.ex. Där har man tydligt tagit avstånd från det. Till och med regeringen vägrar att samarbeta med Sverigedemokraterna, som har kommit in i riksdagen genom ett demokratiskt val.

  Enligt det svar som ltl Häggblom ger mig här så tar jag för givet att Centern, Obunden samling och Ålands Framtid är beredda att samarbeta med Åländsk Demokrati. Det är intressant.

  Talmannen

  Talmannen påminner ånyo om att replik ska rikta sig till den som har haft huvudanförandet och inte till andra.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Herr talman! På det demokratiska Åland hoppas jag att vi alla ska kunna samverka och inte ta avstånd från varandra och låta bli att hälsa på någon eller stiga upp i ett rum och gå ut. Det är den signalpolitik som du ger ltl Holmberg. Så länge jag har en röst så kommer jag att vända mig mot sådana människor som har den människosynen som ltl Holmberg i så fall har, om ledamoten har den synen. Jag hoppas att jag har fel för jag tror inte så illa om ltl Holmberg.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Ltl Häggblom förde in diskussionen på spelmissbruk och avigsidan med spelverksamheten som ju alltid finns där. Denna landskapsregering, precis som flera landskapsregeringar tidigare, har sagt att PAF ska verka inom ramen för ansvarslöst spelande, t.o.m. så att PAF ska bli det mest ansvarstagande spelbolaget i hela världen. En hög ambition, en hög svansföring kanske man kan kalla det, men det oaktat så är det det som landskapsregeringen som ägare vill att man ska arbeta efter. Nu ska detta göras på en internationell marknad. Den styrelse som har tillsatts har tillsats uttryckligen utifrån det här ägardirektivet.

  Det skulle vara intressant att höra om ltl Häggblom, eftersom diskussionen fördes in på det här, står bakom denna tuffa men ändå nödvändiga ambition?

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Talman! Jag har inte sett någonting som har delgivits oss, åtminstone inte i oppositionen. Om det från landskapsregeringens sida har fattats något beslut om någon ändring, vad avses då för policy gentemot penningautomatföreningen? Det enda jag har sett är de villkor som gäller för styrelsen, de styrelser som man tillsätter i affärsverk och andra organ. Någon ny policy för penningautomatföreningen har jag inte sett men kanske jag har fel och inte varit tillräckligt uppmärksam. Det vill jag gärna ta del av och se innan jag kan kommentera den synpunkten.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Den här frågan har diskuterats av landskapsregeringar och lagting under många mandatperioder. Nu framför jag det här så offentligt som det bara går att göra, att landskapsregeringen har den här ambitionen. Landskapsregeringen har tillsatt en, som vi ser det, ytterst kompetent styrelse för att förverkliga den saken. Vi ska äga det kanske mest ansvarstagande spelbolaget i världen. Vi har en styrelse som ska förverkliga detta.

  Det som blir intressant som en förlängning av den här diskussionen, är att den nytillträdda PAF-styrelsen har landskapsregeringens fulla förtroende för att göra det här.

  Landskapsregeringen sitter å sin sida på lagtingets förtroende och snart ska landskapsregeringens förtroende prövas. Hur ser ltl Häggblom på sammansättningen i den nytillträdda styrelsen? Har den styrelsen också ltl Häggbloms förtroende ifall omröstningen skulle visa att landskapsregeringen inte har lagtingets förtroende?

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack herr talman! När man tillsätter en styrelse för Ålands Penningautomatförening så skulle jag nog ha valt att se till de kompetenser som finns inom landskapet. I övrigt vill jag inte kommentera styrelseledamöterna här utan det tycker jag att vi tar en skild debatt om.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Ingrid Johansson

  Talman! Vi har ett fruktsamt samarbete i regeringsblocket med ett lyssnande ledarskap. Vi liberaler uppskattar den ideologiska bredd som finns i regeringsblocket. Det gör att många ålänningars röst kommer till tals. Den liberala gruppen vill därför börja med att tacka regeringen och regeringsblockets ledamöter för det goda samarbete som kännetecknas av respekt, lagarbete och högt till tak. Personligen tror jag att en av förklaringarna till det goda samarbetet är att vi har ett lantråd som har mottot” det är viktigare att låta andra växa i än att stå och glänsa själv.”

  Men det är absolut inte så att det bara är i regeringsblocket som det finns kunskap och klokskap. Vi har mycket av det också i oppositionsbänkarna. Men dagens ärende är jag långt ifrån imponerad av.

  Talman! Låt mig förklara varför. Oppositionen har lämnat ett misstroende, det har de all rätt till. För det är så att den som har makt ska granskas, kritiseras och förklara sig. Och vi tar ansvar för demokratin och vi tar misstroendet på fullt allvar. Men vi tar också ansvar för det åländska samhället och ålänningarnas skattemedel.

  Liberalerna ställer sig däremot frågande om oppositionen tar ansvar? Det är, efter oppositionens presskonferens, tydligt att det aldrig fanns ett seriöst regeringsalternativ. Det skulle ha varit på sin plats med tanke på att ett misstroendeyrkande är det tyngsta verktyget som man kan ta till. Både regering och lagting har arbetat och sitter nu och arbetar i timmatal med den här frågan. Och som ni vet är tid pengar. De som får stå för fiolerna är skattebetalarna.

  Talman! Det är inte bara vi i regeringspartierna som ska ta ansvar, vi har alla en gemensam skyldighet att arbeta för Ålands bästa.

  Jag hade väntat mig en enad opposition under budgetbehandlingen men fick se det motsatta. En splittrad opposition där hälften vill minska kostnaderna och andra hälften vill öka. Det ena partiet anser att politiken som förs är alldeles för blå och det andra partiet tycker att politiken är alldeles för röd. Och lika splittrad är oppositionen i värderingsfrågorna. Inför valet drev Centern en humanistisk, inflyttningspositiv politisk linje medan Obunden Samling och Åländsk Demokrati förde en motsatt linje. Centern talar om jämställdhet men Åländsk Demokrati, som jag har förstått att stöder misstroendet, ifrågasätter t.o.m. aborträtten.

  Det samlade intrycket av oppositionen är att den är splittrad och svag. Och döm om min förvåning då Obunden Samling inte vill att det största oppositionspartiet ska leda den nya regeringen utan vill ge lantrådsposten till moderaterna. Kom då ihåg att moderaterna tydligt driver linjen om färre kommuner på framtidens Åland, precis just det som misstroendeyrkandet bl.a. handlar om!

  Än mindre förtroende får man när oppositionen går i bänkraderna här i plenisalen och frågar än den ena och än den andra om de är intresserade av lantrådsposten. Hur lättvindigt får man hantera den tyngsta posten i regeringen? Och hur lättvindigt får man använda de demokratiska tilldelade verktygen som vi har här i lagtinget?

  Jag både tror och hoppas att det sitter ledamöter och skruvar på sig i oppositionen just nu. Jag har förståelse för det för det här är inte seriös politik.

  På tal om det materiella i misstroendet. Minns att lagtinget genom tilläggsbudget gett klartecken till regeringen att jobba vidare både med kommunstruktur och med landskapsandelar. Vi här i salen har demokratiskt beställt arbetet av regeringen. Men skulle den tidigare landskapsregeringen, och f.d. finansminister Nordlund, fått ihop landskapsandelarna så skulle en boll redan varit i mål. Men kanske han fick kalla fötter och lämnade frågan till nästa finansminister att besluta om.  

  Att många bollar är i luften nu för kommunerna det vet vi och känner till inom regeringsblocket, där KST är en viktig del. Det gör att man både ifrågasätter misstroendet ytterligare eller i alla fall Centerns deltagande i detsamma. För skulle inte KST vara sönderkompromissat till ett enda ”råddrede” på ren och skär åländska, så skulle kommunerna ha det mycket lättare idag.

  Kompromissen av KST tillkom efter det att Centern tog över arbetet och ansvaret för KST-processen. Det får mig att undra, är det faktiskt så att Centern går i misstroende mot den politik man själv förde under förra mandatperioden?

  Den enda process där Centern inte har en hand med i spelet är kommunstrukturarbetet, ett arbete som kommer att skapa en enklare hantering för kommunerna i framtiden och som vi i majoriteten har politiskt mandat att leda.

  För det är så, talman, att regeringen faktiskt har erhållit fullmakten att driva sin politik. Men oppositionen verkar varken respektera den representativa demokratin och inte heller de demokratiska verktyg som tilldelats oss. Ålänningarna har röstat för en politik som bär Åland in i framtiden, en politik som är modern och som är framåtsyftande.

  Vi i regeringsblocket arbetar, bygger upp och skapar ett bärkraftigt Åland. Oppositionen säger ”nej” och försöker riva ner och undergräva. Vi tar vår uppgift på allvar och vi värnar om ålänningarnas skattemedel medan oppositionen spelar spel, ett spel som sker på bekostnad av ålänningarna och demokratin. Ansvarstagande i politiken behövs, vi borde tillsammans bygga upp och förbättra oberoende om vi sitter i majoritet eller i opposition.

  Talman jag vill avsluta med en folkets röst, det här är orden från en vanlig ålänning på gatan. ”Det är flummigt och svårt att förstå vad misstroendet egentligen går ut på och vad de själva skulle vilja driva för politik. De verkar mest rädda för den handlingskraft och den målmedvetenhet som regeringen har.” Tack talman.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Tack herr talman! Regeringen, i det här fallet liberalerna, har använt sin tid att i stället för att förklara så talar man om andra och kritiserar oppositionens val av frågor. Det är faktiskt så att även om regeringen vill styra och bestämma över den enskilda människan, och också över oppositionen, så har inte regeringen rätt, och kommer heller aldrig att få rätten, att sätta agendan för oppositionen. Den friheten måste oppositionen ha, annars har vi ingen demokrati.

  Det är helt korrekt när ltl Johansson säger att oppositionen ska granska och landskapsregeringen ska förklara sig. Vi har just min adertonde budgetdebatt i lagtinget bakom oss och jag har aldrig någonsin varit med om en budgetdebatt där inte någon minister har stigit upp och tagit ansvar för att bemöta och besvara frågor som kommer ifrån folket och ifrån oppositionen.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Ltl Lundberg ifrågasätter varför jag inte står här och förklarar vår politik. I andra andetaget så säger ltl Lundberg så som det de facto är. Vi har stått här i tre dagar innan och förklarat vår politik. Vi har satt vår agenda, vi har förklarat den och vi har politiskt mandat att fortsätta att driva den.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Vi har haft en debatt som har varit en envägs kommunikation eftersom vi från oppositionens sida inte har fått något svar, ingen analys och ingen förklaring till varför våra tankar är dåliga eller någonting annat. Vi vet inte om det beror på nonchalans eller om det rör sig om okunskap.

  Däremot är det besvärligt att höra att regeringen nu har bemödat sig om att konstatera att oppositionen inte är enig. Vi andra här vet att vi har fått ett regeringsprogram från regeringen där man skjuter på frågorna, men framförallt på svaren, till den tilläggsbudget som sedan sköts fram till budgeten för 2017. Men inte heller nu i budgeten för 2017 har vi fått några svar. Det skulle vara mycket klädsamt för regeringen att nu börja samla sina partier och komma med klargöranden över hur framtiden ser ut.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Jag tror att det är viktigt för oss alla att förstå att den verklighet som vi analyserar bedömer vi från en kontext vi själva befinner oss i. Den frustration som ltl Lundberg talar om när det gäller svar, när det gäller frågor och när det gäller kunskap, är precis samma känsla som hos dem som jag har pratat med, som har suttit i lagtinget under en längre tid, samma känsla som de har haft när de suttit i opposition. Centern sitter för första gången i opposition och upplever därför en för dem helt ny situation. Alla andra är vana med det och vet hur man hanterar det.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Det var intressant att ltl Johansson talar om regeringen som ”det lyssnande ledarskapet.” Må vara att ni kanske lyssnar men ni svarar - som ltl Lundberg sade - väldigt sällan.

  Ni talar om att det inte är en enad opposition. Jag satte inte mitt namn på misstroendeyrkandet eftersom jag anade mig till att min kanske ibland kontroversiella politik i så fall skulle blandas in, vilket jag redan hörde här i en annan replik.

  Ja, det där med enad opposition. Vi har väldigt olika åsikter i den fråga som gällde i grunden, men när det gäller åsiktsfriheten så står vi enade och det är det som den här frågan rör.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Liberaler och socialdemokrater, oavsett partibeteckning, är de som över tid drivit frågorna om åsiktsfrihet. Det har inte gjorts från högerkonservativt håll. Åsiktsfrihet handlar inte om att var och en får säga precis vad man vill när som helst. Det finns faktiskt lagstiftning som begränsar. Jag har noterat att partiet Åländsk Demokrati har haft vissa problem med att känna till det.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Herr talman! I den debatt som var igår så tror jag inte att någon gick över gränsen när det gällde åsiktsfrihet. Jag förstår inte vad ledamoten talar om. Det som jag sade är att misstroendet rör åsiktsfrihet, att vi ska ha rätt att framföra de åsikter vi har och där är vi fullständigt överens. Misstroendet rör inte andra frågor som blandas in här. Tack.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Och jag menar, talman, att högerpopulisternas syn på åsiktsfrihet varken är kunskapsbaserad eller skapar en demokratisk framgång.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack talman! Ja, mycket ska man höra i den här plenisalen. Det är klart, ltl Johansson är ju ny i det här gamet och känner inte till bakgrunden men uttalar sig med den typiska självgodhet som faktiskt betecknar regeringsblocket i dessa dagar. För nog är det ju otack som är världens lön när man hör ltl Johansson tala om KST och dess tillkomst. 

  Ltl Roger Nordlund tvingades som finansminister och vicelantråd ta hand om KST i och med att den socialdemokratiska socialministern och den moderata kansliministern inte vågade, ville eller kunde ta hand om den frågan. Så det är ju tack vare dåvarande vicelantrådet Roger Nordlund år 2015 som vi överhuvudtaget har en KST-lag att arbeta utifrån.

  Så ltl Johansson ifrågasätter lagtingets beslut? Nog är det att vara självgod så det heter duga!

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Jag vill uppehålla mig till den första delen av ltl Janssons replikskifte. Han börjar med att förklara att jag är ung och okunnig och att han själv har stor erfarenhet samt att jag är självgod. Det är inte konstigt att det är svårt att få in flera unga kvinnor i parlamentet när lagtingsledamöter utgår och arbetar efter härskartekniker på det här sättet. Det är inte lämpligt!

  Ltl Harry Jansson, replik

  Ja, ltl Johansson. Väljer man att attackera i den här salen så får man nog också räkna med att man får svar. Särskilt när man hoppar på en politiker som ltl Nordlund som faktiskt gjorde en insats för att se till att vi har ett socialvårdsskydd värt namnet. Och så ska han få otack nu, för att det då var ”något av en märklig tillkomst och ett rådd” får vi höra! Det är faktiskt regeringen Gunell som står till svars för tillkomsten av KST men det var ltl Roger Nordlund som ska ha tack för att kommunerna i dag har ett redskap att arbeta med för att åstadkomma en kommunal social tjänst.

  Vi har idag ett dubbelspel från regeringsblocket, några arbetar aktivt mot att kommunerna ska kunna åstadkomma egna socialvårdsområden. Det är det, ltl Johansson, som ni borde bekymra er över inom regeringsblocket, att ni har ett dubbelspel i egna led.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Ja, det är intressant att Centern och ltl Harry Jansson i misstroendedebatten pratar om maktfullkomlighet när han själv avfärdar att en ung politiker som jag - ltl Nordlund har suttit i parlamentet lika länge som jag är gammal - ifrågasätter en äldre politikers uppdrag och uppgifter över tid och att det på något sätt skulle vara ett uttryck för maktfullkomlighet. Det kan jag faktiskt inte förstå. Vi har väl alla rätt att ifrågasätta makten, precis som jag började med att inleda mitt anförande.

   Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Tack ltl Ingrid Johansson för ett engagerande anförande. Det jag funderade kring är den enorma kritik som nu riktas mot tidigare finansminister Roger Nordlund för hans engagemang och det arbete som han gjorde med KST.

  Det som är viktigt att komma ihåg och som ofta glöms bort är att det finns bara en landskapsregering. Det arbete som utförs i landskapsregeringen det görs med allas goda minne. Så det kanske vore läge för ltl Ingrid Johansson att ta en diskussion med tidigare lantrådet Camilla Gunell som de facto var den som var slutgiltigt ansvarig för också det arbete som finansministern och dåvarande vicelantrådet gjorde. Lite respekt också mot det arbete som har utförts i tidigare landskapsregeringar är inte helt fel.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Jag tror att ltl Roger Nordlund känner väl till att jag har stor respekt för honom och hans erfarenhet för det politiska. Jag sade också i mitt anförande att vi har högt i tak i den här landskapsregeringen. Vi har diskuterat frågan, bl.a. vicelantrådet och jag och många andra inom regeringsblocket. Det är inte så att frågan inte är diskuterad på något sätt.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! I enlighet med det tonläge som landskapsregeringen tidigare har haft så informerade ltl Ingrid Johansson oss om att det här inte är seriös politik. Hon efterfrågade också varför det inte fanns en enad politik i budgetdebatten. Min fråga är snarare - Varför fanns det inte en enighet i regeringspartierna i budgetdebatten? Det finns ingenting som per automatik säger att oppositionen ska vara enad i centrala frågor. Däremot ska regeringspartierna helst vara det. Så spretigt som resonemanget var under tre dagar, t.ex. i drogfrågor, kring investeringar i kortrutt och i ett antal ganska vardagliga frågor, men som ändå var av central betydelse, har nog inte tidigare setts här i Ålands lagting.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Jag har inte den uppfattningen att det skulle vara ett splittrat regeringsblock. Tvärtom! Vi har vågat ta tag i stora och viktiga frågor. Vi har en ideologisk bas där vi gemensamt vandrar, där människors lika rättigheter är en viktig grund. Vi ser att vi behöver förändra i strukturer och ser att vi behöver modernisera och utveckla och skaffa oss mera kunskap. Vi ser att vi inte kan stå kvar när resten av världen rör sig framåt. Det enar oss.

  Jag tycker fortsättningsvis, talman, att om man kommer med ett misstroendeyrkande så bör man ha ett seriöst alternativ och det har inte funnits, det står klart i dag, det stod klart i går och för mig stod det också klart för länge sedan.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Herr talman! Misstroende är ett väldigt allvarligt redskap att använda i det demokratiska arbetet. Den här frågan kunde på ett sätt precis lika gärna ha varit en spörsmålsdebatt, därför att det egentligen är frågan om åsiktsfrihet som är själva grundfrågan.

  Orsaken till att jag skrev på själva misstroendet är den att jag under mina, enligt ltl Ingrid Johansson, väldigt långa politiska karriär så har jag aldrig fått en så stark folklig reaktion som jag fick efter uttalandet som gjordes av landskapsregeringen i samband med bytet av ordförande i penningautomatföreningen. Det blev så därför att en stor del av ålänningarna kände en oro för åsiktsfriheten. Ska det bli så att vi blir indelade i två olika lag?

  Det som oroar mig är lantrådets svar och ltl Ingrid Johanssons anförande som tyder på att man inte har gjort något fel från landskapsregeringens sida och att man inte är beredd att på något sätt ta till sig den oron. Är det så som jag ska uppfatta ltl Ingrid Johansson?

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman det gläder mig att ltl Roger Nordlund ger mig rätt i att det kanske var lite väl att ta i med ett misstroendeyrkande. Det skulle ha varit mer passande med ett spörsmål, jag håller helt enkelt med. Oppositionen har rätt att ifrågasätta och jag vet att ni fick många frågor på gatan och ”vad är det som händer?” Samtidigt har vi som sitter i regeringsblocket fått oerhörda mängder som säger det motsatta. Så är det alltid och som jag var inne på i ett tidigare replikskifte så bedömer man världen ur den kontext som man befinner sig i och det är alltid viktigt att komma ihåg.

  När ni gör någonting som era anhängare tycker att är bra så får ni mycket positiv feedback och tvärtom, alltså man hör på den egna kretsen. Det är viktigt att komma ihåg att man måste hålla många tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker att ltl Nordlund har ett klokt resonemang.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Om jag får fortsätta det kloka resonemanget så är det faktiskt så att det inte bara var våra anhängare. Per definition så vill ju alltid oppositionen att regeringen ska avgå. I den här frågan, när det gäller åsiktsfrihet, så är den så djupt förankrad i det åländska samhället och faktiskt är något av den åländska identiteten, som jag upplever det. Vi lever i ett litet samhälle och, ltl Ingrid Johansson, inte bara regeringen ska ha högt i tak utan ute i det åländska samhället ska det vara högt i tak. Vi måste kunna få prata med varandra och ha olika åsikter men ändå kunna fungera tillsammans.

  Ska man uppfatta ltl Ingrid Johanssons uttalande, att hon tycker precis likadant som regeringen har gjort i den här frågan? Eller ska vi säga - vilken del av regeringen - därför att ltl Valve uttryckte en annan åsikt?

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Ja, så är det. Ni har fått höra negativa kommentarer från dem som tillhör vårt block, ifall man ska ge partitillhörighet till alla ålänningar. Vi har också fått höra sådana som kommit och tackat och sagt att ”jag aldrig mera kommer att rösta på Centern för att de har tagit den här positionen.” Det här är en fråga som har berört många. Jag tror inte att vi så kategoriskt kan dela upp befolkningen utan vi måste se det från det större perspektivet.

  På ltl Nordlunds raka fråga så stöder jag fullkomligt det beslut som landskapsregeringen har fattat.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Britt Lundberg

  Herr talman! "Jag gillar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att få framföra dem" så uttryckte sig filosofen Voltaire i sin kamp för allas rätt till sin åsikt.

  Man får tycka vad man vill om Vårdö kommuns beslut, om att av ekonomiska orsaker inte ta emot flyktingar, men ärendet är resultatet av ett demokratiskt fattat beslut. Finns det ärenden där man inte får ha någon åsikt, så kan ärendena i så fall inte tas upp till behandling i ett demokratiskt beslutsfattande.

  Lantrådet säger att regeringen inte påverkar kommunala beslut och fattas bara. Däremot så har regeringen flera gånger valt att recensera beslut som kommuner fattat, dessutom med raljerande och annars ovärdiga uttryck.

  Att beslutet att PAF:s styrelseordförande inte längre har regeringens förtroende inte sammanhänger med det kommunala beslutet är inte sant.

  I media, på olika sidor på nätet och även på liberalernas hemsida kopplas beslutet i beredningen i kommunstyrelsen direkt ihop med avsättandet av PAF:s ordförande. Vi vet också att styrelseordföranden, strax innan ärendet i Vårdö kommun var aktuellt, kontaktats av finansministern och meddelades fortsatt förtroende som ordförande. Vi har till och med nyligen läst lovord om styrelseordföranden från finansministern.

  Så bästa fru lantråd. Det är oomtvistligt att PAF:s ordförande med anledning av sin åsikt i en lokal fråga inom kommunen, bestraffats och meddelats att han inte längre har förtroende att fortsätta som styrelseordförande för PAF. Ett agerande som har väckt en stark folklig reaktion på hela Åland.

  Lantrådet hänvisar till regeringens ägardirektiv. Vi har inga synpunkter på att styrelser ska förnyas. Vi ska inte blanda bort korten med det, utan hålla oss till det som är orsaken till misstroendet från oppositionen - att det fria ordet och kommuners rätt till att själv besluta inom sitt behörighetsområde måste värnas. Motsatsen är allvarlig och skrämmande.

  Lantrådet säger i sin förklaring att alla, även ministrar, måste ha rätt att uttrycka sin åsikt. Jag är säker på att det inte finns någon som inte håller med om det. Men även här blandar lantrådet bort korten. Det handlar inte om ifall en minister få ha en åsikt i en enskild fråga eller inte. Det handlar om respekten för vår självstyrelse och vårt självbestämmande. Det är viktigt i en demokrati. Det är också av vikt hur och om och vad man väljer att uttala sig om i sitt ämbete.

  Lantrådet anklagar oppositionen att agera på lös grund. Bästa fru lantråd. Det skulle vara ett allvarligt fel av oss att tiga still när rätten till ens åsikt leder till bestraffning. Just nu är det viktigare än någonsin att reagera och agera när ens rätt till att utrycka sin synpunkt ifrågasätts eller begränsas. Vi tar ansvar och vi visar ledarskap från oppositionens sida.

  Lantrådet vill också sätta agendan för oss och begränsa oss till att koncentrera oss på ett antal frågor som även listas i anförandet. Fru lantråd. Från oppositionens sida jobbar vi dagligen med att de övergripande frågorna mellan Åland och Finland ska få en god lösning. Gör vi ett snabbt överslag över hur mycket arbete som vi parlamentariker ägnar oss åt relationen Åland - Helsingfors så befarar jag att resultatet skulle ge vid handen att vi är betydligt aktivare än regeringen, vilket måste ses som både förvånande och anmärkningsvärt.

  Mot den bakgrunden så är det beklämmande att konstatera att regeringen i stället för att lägga all sin tid till att föra Åland framåt inom sina uppgifter ägnar tid och resurser åt att recensera kommunala beslut. Att dessutom svänga sig med uttryck som ”snuskigt” och ”deprimerande” över demokratiskt fattade beslut är inte värdigt ett lantråd eller en regering.

  I en demokrati ska den som ärendet berör och som har behörighet att fatta beslutet sköta det. Vi har på Åland en stark och långtgående kommunal självstyrelse som är stommen för vår självstyrelse och hela vårt samhälles själ.

  Herr talman! Lantrådets svar på misstroendet ska vara ett svar men innehöll i stället mycket kritik mot oppositionen och att vi uttryckt vår åsikt i frågan om åsiktsfriheten! Lantrådets uppmaning till oppositionen om att ta ledning och välja vilka frågor som ska arbetas förtjänar att lantrådet i gåva av oss får en fingerad gåva i form av en spegel. Det är just det ledarskapet vi bär genom att axla många av de frågor som berör Åland i Finland, i Norden och i Europa och att vi sätter ner foten när regeringen inte lever upp till de mänskliga rättigheterna.

  Bästa fru lantråd. Vi önskar ett ledarskap för Åland i regeringen, där självstyrelsen får utvecklas och fungera på ett demokratiskt sätt och där regeringen uppträder värdigt och koncentrerat ägnar sig åt sin huvuduppgift dvs. att föreslå och verkställa budget och föreslå lagstiftning för Åland. 

  Avslutningsvis, herr talman, vill vi tacka minister Valve för att han tydligt - både på sin blogg och i en tidningsintervju den 25 oktober - framhållit att det är fel att inte återvälja PAF:s ordförande pga. Vårdö kommuns beslut i ett ärende, så som både ministern och lantrådet har motiverat frågan.

  Herr talman! Lantrådet säger att vi blandar i hop sakernas ordning på ett märkligt sätt, men dessvärre så är det nog lantrådet som blandar ihop olika frågor nu. Tack för ordet.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Ltl Britt Lundberg håller gruppanförande för Centern och förvånansvärt så lyfter inte ledamoten upp i sitt gruppanförande någonting om den egentliga frågan, alltså kommunfrågan. Varför har man valt att lyfta just upp den frågan som en orsak till misstroende när man är fullt medveten om att dessa tre regeringspartier är sammansvetsade kring det här. I stället håller man på att prata om någonting som jag inte alls känner igen. Att vi inte skulle ha en åsikt och en massa annat svammel som jag inte riktigt tycker att hör hit.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Det börjar faktiskt bli lite oroväckande och inte särskilt förvånande att det blåser kyliga vindar i USA och ute i världen, men de börjar nog vina in i vår lagtingssal också. Så fort oppositionen framför sin åsikt så ska den genast recenseras och det ska också talas om vad man i stället borde ha talat om. Det här är nog en väldigt olycklig utveckling och faktiskt en grogrund för att populismen kommer att få ytterligare tillväxt på Åland om inte regeringen börjar se sig om och inte skapar en avsky mot etablissemanget som den här typen av anföranden leder till.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Jag har hållit en replik och inte ett anförande medan ledamoten har själv hållit ett anförande. Vad gäller misstroende, det är ju det som oppositionen har lagt fram, det är en misstroendedebatt. Man ifrågasätter alltså regeringens regeringsprogram och vad som regeringen förväntas åstadkomma under de här fyra åren. Det handlar ingenting om att oppositionen inte skulle få ha en åsikt. Men att välja just en misstroendedebatt som ett sätt att uttrycka den, det är det som jag tycker att är beklämmande.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Tack för den rättelsen. Jag beklagar å det yttersta att jag använde ordet ”replik” i stället för ”anförande.” Jag ska försöka undvika att slarva så i fortsättningen.

  När det är en misstroendedebatt så är det också regeringens uppgift att se till att man ger svar. Det som regeringen nu koncentrerar sig på är att i stället ställa frågor och att kritisera oppositionen, vilket inte ger en särskilt demokratisk bild.

  När det gäller frågan kring kommunerna så är det precis samma andemening som man använder där. Kommunernas självstyrelse och kommunerna har själva rätt att besluta om sin framtid. Det är inte landskapsregeringens uppgift. Det här är också en von oben-politik som skapar en bristande respekt gentemot de människor som finns ute i vårt samhälle, vilket jag också oroar mig för att kan leda till en kritik mot politiken som kommer att drabba oss alla, också en kritik mot etablissemanget.

  Talmannen

  Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Det är viktigt att komma ihåg att en styrelseordförande inte på något sätt är en anställd utan det är en person som sitter på ett förtroendeuppdrag. Om jag förstår ltl Lundberg rätt - att om en styrelseledamot sitter i en kommun så ska aldrig kommunens beslut påverka förtroendet för en eventuell styrelseordförandepost. Menar faktiskt ltl Lundberg det här? Kan man aldrig som styrelseledamot för ett bolag göra fel i en annan ände och på det sättet bli avsatt? Så har ju skett många, många gånger tidigare.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Man kan säkert göra ett brott som kan orsaka att man inte längre har förtroende för ett annat uppdrag. Det som skulle vara intressant att höra är att har styrelsen eller styrelseordföranden föreslagit att man ska ändra PAF:s värdegrund och att det är det som landskapsregeringen har agerat mot? Det som har framkommit i media är att det har fattats ett demokratiskt beslut där man har rätt att ha en åsikt, för eller emot, och att det är den frågan som har styrt huruvida man kan agera som ordförande för PAF i framtiden. Har man på något sätt aviserat att PAF:s värdegrund till den här delen ska ändras?

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Jag blev förvirrad av resonemanget. Menar ltl Lundberg att man måste begå ett brott och bli dömd och få ett straff för att kunna bli avsatt från en förtroendepost? Har ltl Lundberg aldrig tidigare stött på de avsättningar som har skett från förtroendeposter? För såvitt jag vet så har det aldrig legat några brott som grund för de avsättningarna.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Jag tror att ltl Ingrid Johansson inte riktigt lyssnade på vad jag sade. Grunden måste ju vara den - om man sitter som kommundirektör med förtroende för sitt fullmäktige, låt säga att man också är tränare inom en idrottsverksamhet - och att man i det sammanhanget har röstat med i ett demokratiskt beslut och fullmäktige då skulle säga - ”Eftersom man inom sim-sektionen har fattat ett beslut som vi inte gillar i fullmäktige är du inte längre lämplig som stadsdirektör!” Det är lite liknande. Det är ett beslut som man inte kan säga att man inte får ha en åsikt om, eftersom det har tagits på demokratisk grund. Men man har flyttat det till PAF:s styrelserum och konstaterat, att fast man veckan före hade fullt förtroende och hade gjort ett fint arbete, så är man inte längre lämplig.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Mikael Staffas, replik

  Tack herr talman! Nu har jag lyssnat på Centerns gruppledare och även på andra replikdeltagare från Centern. Jag ställer mig frågan - Ställer sig Centerns gruppledare bakom ltl Roger Nordlunds tankar om att det kanske var litet väl mycket ”tag” med ett misstroende och att det borde ha varit ett spörsmål i stället? Är man enig inom Centern i denna fråga?

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Det här har ingenting med mitt anförande att göra så talmannen borde kanske ha brutit det här replikskiftet. Jag svarar gärna på det ändå eftersom vi från oppositionens sida gärna besvarar frågor som ställs även om inte regeringen gör det.

  Det skulle finnas möjlighet för många olika verktyg men vi har diskuterat inom oppositionen, och det finns en majoritet, att man vill ha ett misstroende i den här frågan, därför att det rör de mänskliga rättigheterna. Det tycker vi att är så viktigt att man behöver visa det och alldeles särskilt i den värld vi lever i just nu, där vi kanske inte vill göda en avsky och en misstro gentemot att demokratin inte ska fungera. Vi vill tydligt markera att det här är kalla vindar som vi inte vill se framdeles i vårt samhälle och vi vill visa förtroende för att vi inte har den här typen av etablissemang i vårt samhälle.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Mikael Staffas, replik

  Tack så mycket! Då uppfattar jag det som så att det finns en majoritet men det finns inte en total enighet inom oppositionen.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Precis som jag har sagt tidigare så skulle det vara klädsamt om regeringen i stället skulle komma och visa om det finns majoritet inom regeringen? Vi har just fått ett väldigt tydligt uttalande från minister Valve att det här är fel sätt att agera. Finns det en majoritet i regeringen bakom lantrådet Katrin Sjögren?

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack herr talman! Jag kom egentligen bara upp för att påpeka ett misstag. Det citat som ltl Lundberg sade att var från Voltaire så är de facto skrivet av en kvinna. År 1906 skrevs en bok som heter ”Voltaires vänner” av Evelyn Beatrice Hall. Det är i den boken man hittar det här citatet. Mannen själv sade det aldrig. Men varför skulle ltl Lundberg ha rätt om den saken när hon har fel i allting annat som hon tycker om regeringen. Tack.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Tack herr talman! Jag kan inte tala med min lärare som har lärt mig det här en gång i tiden för hon är tyvärr avliden. Men det var förstås en väldigt viktig information samtidigt som det också visar väldigt tydligt hur regeringen tar på demokratin, tar på oppositionens rätt att kritisera och begära förklaring från regeringen när man konstaterar att regeringen har alltid rätt och oppositionen har alltid fel.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Det var inte vad jag sade men jag tycker att det låter bra att man fortfarande tycker att regeringen alltid har rätt, även om det inte var jag som sade det.

  Jag tycker att det är lite fantastiskt i den här debatten att de som pratar om att ”öppna upp” samhället och att ”modernisera” samhället är de som blir kallade att inte vara inkluderande. Jag förstår mig inte på det här tänkandet. Det är ju vi som vill att livet ska bli bättre för flera människor i samhället, inte de som är inkluderade. Jag är förvånad.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Jag är också förvånad för jag hade faktiskt en förväntan att det skulle vara på det sättet som man skulle arbeta i regeringen eftersom man arbetar efter mottot ”hållbar utveckling”, vilket ska vara beslut som ska hålla i många generationer framöver. Då behöver man förankra och då behöver man också se till att man kommer överens väldigt brett så att man kan hitta goda lösningar.

  Vi har haft otaliga ärenden under den här lagstingsperioden där vi har kunnat visa hur regeringen har låtit bli att inkludera. Det är verkligen väldigt tråkigt. Det var väl faktiskt så att ltl Igge Holmberg inte sade att oppositionen alltid har fel utan det var ltl Lundberg som alltid har fel.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Tony Wikström, replik

  Herr talman! Det finns ett missförstånd kring det här med styrelseuppdrag inom det offentliga men även inom det privata. Det är inte vilket jobb som helst. I princip så hänger man löst hela tiden. Man har förtroende eller så har man inte förtroende. Det finns ingen gråzon däremellan. Enligt ägarpolicyn så är det egentligen åtta år som gäller och det är särskilda skäl som kräver om man ska få fortsatt förtroende. Förnyelse är viktigt inom alla områden, speciellt inom PAF, som är i en väldigt utmanande bransch. Där får man alltid göra helhetsbedömningar vilket jag anser att man har gjort i just detta fall.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Det har ltl Wikström alldeles rätt i. Man har rätt att avsätta och byta sin styrelse. Det är till och med rätt så vanligt att man regelbundet byter ut sina styrelser.

  Det som inte är hållbart i det här fallet är att man inom regeringen har beslutat, samt meddelat PAF:s ordförande, att man har förtroende. Man har uttalat sig i tidningen om hur fantastiskt väl denna ordförande har arbetat. Sedan plötsligt, på grund av ett demokratiskt fattat beslut, så saknar personen förtroende att få fortsätta.

  Det här skapar också en oro för hur man ska få en bredd på olika poster. Jag hoppas verkligen att regeringen vinnlägger sig om att ha en bredd när man fördelar alla poster som finns inom regeringen, så att en stor del och många åsikter ska få komma till tals i vårt samhälle. Vill folk arbeta när det kan ändra från en vecka till en annan trots att man ingenting har gjort inom den aktuella organisationen, utan någon helt annanstans, och som dessutom kanske har tolkats fel.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Tony Wikström, replik

  Tack talman! Det råder åsiktsfrihet, men åsikter kan även ha konsekvenser. Även från denna talarstol har vi faktiskt större svängrum att uttrycka våra åsikter än gemene man, men det kan få konsekvenser för våra framtida jobb.

  Även ltl Lundberg har suttit i regeringsställning som minister och känner till att kring många känsliga ärenden så finns det en hel del sekretess. Man får också ta i beaktande respekten för de privata sidorna. Det tror jag också spelar in i hela det här ärendet.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Alla människor ska ha rätt att uttala sin åsikt. Så länge som man inte bryter mot någonting annat i någon grundlag, genom att kränka någon eller på något sätt göra något som skadar någon, så ska man ha rätt till sin åsikt.

  Bland annat i val så kan det vara så att man kan straffas för sin åsikt av den orsaken att allmänheten helt enkelt inte har tyckt om den politik som man har bedrivit. Då talar demokratin sitt tydliga språk och talar om att här har man inte fortsatt förtroende. På det sättet så kan man säkert bli bestraffad för sin åsikt. Men att man i övrigt, ute i vårt samhälle, ska behöva gå omkring och vara rädd för att man uttalar fel åsikt, att man som styrelseordförande - om man representerar landskapet i Ålands Vatten - för säkerhets skull ska behöva kontakta regeringen för att man inte plötsligt ska bli avsatt. Ett sådant samhälle kan vi inte ha.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack talman! ”Ett sådant samhälle kan vi inte ha” avslutade ltl Lundberg sitt förra replikskifte. I anförandet pratades det om ”det fria ordet” där regeringen uppträdde ovärdigt. Då undrar jag - Vad är ovärdigt?

  År 2012 meddelade Centern att man inte hade förtroende för ÅHS:s ordförande. Man krävde ett ordförandebyte, och det är ju sin sak. Men när Centern drog drevet mot ordföranden, var det för att man hade fel åsikter eller var det på grund av kön eller att man hade för starka åsikter eller vad var det? Då var det Centern som drog loket och avsättandet av styrelseordföranden.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Vi har tydligen lämnat principen i Ålands lagting att ett replikskifte ska hänvisas till ens anförande.

  När det gäller 2012 och bytet av ordförande och något drev - jag kommer inte ihåg vad ltl Göte Winé talade om - så känner jag inte till det uttalandet eller känner igen den bilden.

  Däremot så fördes det en diskussion kring hur arbetet inom ÅHS fungerade under den ledningen. Det är någonting helt annat. Det är väl precis just det, att när man har ansvaret för en styrelse från landskapsregeringen, så ska man se till att arbetet i styrelsen och i organisationen fungerar. Det har ingenting att göra med att den här ledamoten skulle ha uttryckt en åsikt i en annan förening eller i ett annat sammanhang. Det handlade om hur arbetet fungerade inom den aktuella organisationen.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Göte Winé, replik

  Den sanningen kan vi snarare leta fram, vad det nu var.

  Att man inte har rätt i en replik att fråga kring anförandet, när man pratar om vad som är värdigt, så handlade ju hela ltl Britt Lundbergs anförande om att man inte kan avsätta ordföranden i styrelser om det inte ha varit fråga om något kriminellt eller brottsligt. Att jag då frågade vad Centerns motiv varit när man avsatte en ordförande, så tycker jag verkligen att det är relevant, med tanke på den kritik som just kom i ltl Lundbergs anförande. Tack.

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Herr talman! Orsaken till regelverket att en replik ska hänvisa … (blir avbruten).

  Ltl Göte Winé, (från salen)

  Börja inga förlöjliga …

  Talmannen

  Ledamoten Lundberg har ordet!

  Ltl Britt Lundberg, replik

  Ifall det fria ordet även inkluderar oppositionen så skulle jag vilja svara i replik.

  När det gäller att man i sin replik ska hänvisa till ett anförande så handlar det ju om kvalitéten i debatten och att man ska kunna få ett svar. Det är klart att om man ställer frågor som är väldigt långt ifrån anförandet, men i princip handlar om det, så kan man inte lova att man i detalj kan ge svar kring den frågan.

  Avslutningsvis, till denna känslosamma replikväxling, så kan jag bara konstatera att jag hoppas att vårt samhälle har lärt sig någonting av den här situationen och att vi tillsammans ska göra vårt yttersta för att inte skapa grogrund för populism och också för att folket inte ska känna att politiken har fjärmat sig långt från verkligheten. Tack.

  Talmannen

  Innan vi går vidare i diskussionen så konstaterar talmannen att talmannen tar fullt ansvar för att göra bedömningar, efter bästa förmåga, hur lagtingsledamöterna håller sig till ämnet. Det kan ibland vara någorlunda svårt men talmannen tar fullt ansvar för den bedömningen.

  Jag vill också, i den känslosamma debatten som nu pågår, påminna ledamöterna om att hålla en saklig ton, titulera varandra på ett sakligt sätt och i övrigt föra debatten på ett sådant sätt som är värdigt för lagtinget.

  Ltl Gun-Mari Lindholm

  Herr talman! I fjol den här tiden stod det klart vilka partier som efter valet i oktober skulle välja regering. Folket hade sagt sitt. De ville ha en förändring. Regeringen bildades av partier med framåtanda, med fötterna på jorden och med huvudet bland stjärnorna. Partier som är starka, mänskliga och där flera har gedigen politisk erfarenhet.

  Ett misstroende mot en sittande regering är det tyngsta instrument lagtinget kan ta till för att få en regering fälld och i stället få en regering som man tror att är bättre rustad för att nå det politiska mål som man satt upp.

  Senast vi hade ett misstroende i lagtinget var exakt för 12 år sedan, i november 2004, så det är verkligen inget man tar till i första hand. Läser man misstroendet från 2004 och det som vi i dag har på bordet, så inleds de nästan identiskt. Dåligt ledarskap, inget händer och regeringen är tondöv. Med den insikten kan vi konstatera att det liksom hör till bilden. Man är missnöjd och man vill ha något annat.

  Nu har dessvärre inte missnöjespolitikerna – oppositionen - presenterat eller på något sätt talat om för sina väljare, eller för någon annan, vad de vill förutom att fälla sittande regering.

  Vid tidigare misstroenden som jag har varit med om, och det är tre stycken, så har det funnits ett förslag till en ny regering.

  För knappt två dygn sedan fick vi i Moderat Samling ett erbjudande om ett samarbete. Det enda undertecknarna kunde erbjuda var poster, visserligen väldigt attraktiva poster, men ingen politik. Politisk vilja och innehåll saknades. Som om det skulle vara en gåva till folket att man inte vet vad man ska göra. Före det kunde vi senaste lördag läsa en kontaktannons i en tidning om att de obundna stöder en moderatledd regering. Ett tips bara, ltl Häggblom. Vill man någon något så fungerar det bäst att tala med just den, alltså om man verkligen vill ha resultat. Den här gången var det inte det man ville. Man ville inte nå resultat utan man ville bara röra om, splittra och härska.

  För att använda ett idag välkänt begrepp, det som Michelle Obama använde sig av i det amerikanska valet ”When they go low we go high.”

  Regeringsleden sluts och målet står tydligare än någonsin. I oroliga tider är det oerhört viktigt med stabilitet och långsiktighet. Vi fortsätter på inslagen väg. Tack.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Tack herr talman! Moderaterna kritiserar oppositionen för att inte ha ett alternativ till regering. De facto så har ju oppositionen erbjudit moderaterna att leda regeringsarbetet framöver. Vi har lagt ett förslag om en borgerlig regering med en tydlig ideologisk inriktning. Ändå väljer moderaterna att tacka nej till det erbjudandet och fortsätta att regera med socialdemokraterna. Hur kan man motivera det ur en moderat synvinkel? Att inte ta möjligheten att leda Åland framåt och att sätta en moderat och borgerlig prägel på politiken framöver och sedan beskylla oppositionen för att man inte kommer med alternativ när det är precis det man har gjort här i dagarna.

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Talman! Det är väldigt enkelt. Oppositionen har överhuvudtaget inte kunnat presentera vad man vill politiskt. Man har kunnat dela ut positioner, maktpositioner som man tror att moderaterna var väldigt intresserade av. Men det vi är intresserade av det är att nå resultat och det gör man genom att man har en politisk gemensam agenda och den har man inte fört fram ifrån oppositionens sida.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Det är självklart att vi har tydlig politisk agenda också i oppositionen. Men moderaterna vill inte ens sätta sig ner och diskutera den utan man säger blankt nej och menar att man har kommit med ett ”sockrat erbjudande som bara handlar om poster.” Självklart handlar det om politik. Självklart vill vi se en tydlig borgerlig regering framöver. Vi vill se en regering som har en ideologisk gemenskap att arbeta utifrån. I stället väljer moderaterna att fortsätta, som under förra mandatperioden, att regera tillsammans med socialdemokraterna. Jag tycker att det säger mera om det moderata partiet än om oppositionens försök att faktiskt få till en borgerlig regering i tider när vi behöver det som mest.

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Talman! Man pratar om socialdemokraterna som om det skulle vara ett spöke. Jag tycker inte att det är klädsamt och det är inte heller rätt att göra det. I den här regeringen, men också i den förra regeringen, så hade vi ett gott samarbete och vi nådde bra resultat. Det är grunden till de reformer som vi arbetar med idag. Det borde också centern vara medvetna om eftersom man då också ingick i den regeringen. Jag hade gärna sett att vi hade satt oss ner för att titta på vad vi egentligen har gemensamt - om vi har det.

  Ideologierna flyter lite hit och dit, har jag märkt, i den här salen. Man vill gärna påstå att man är borgerlig men jag har sett många tecken på att man inte är det, under årets lopp.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack talman! Och tack för frågan kring erbjudandet till Moderat Samling. Det överraskade mig möjligen något att ltl Lindholm hävdar att det inte fanns något politiskt innehåll eftersom ltl Lindholm inte var med på mötet när detta diskuterades. Där fanns även politiskt innehåll. Men, det är rätt viktigt för Centern att man resonerar sig fram till ett politiskt innehåll och inte kommer med ukaser. Av det skälet vänder vi oss till Moderat Samling då vi uppfattar att den borgerliga samsynen borde finnas där. Det var ett erbjudande som faktiskt var vår uppgift att göra. Lämnar man ett misstroende så måste man komma med ett förslag och det försökte vi göra.

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Jag förstår att det är det här som man försöker säga. Att nu har Moderaterna valt bort en Moderat regering. Jag ser inte att det finns så mycket borgerlig politik i Obunden Samlings politik idag. Jag ser inte heller att det finns så mycket av det i Centerns politik idag.

  I tidigare misstroenden som jag har varit med om, där har det sett ut på ett helt annat sätt och där har också Centern tagit i stafettpinnen. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Centern egentligen inte har velat det här riktigt, för då hade man haft en annan styrning i det här arbetet.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack talman! Det råder nya tider. På 12 år har mycket förändrats. Man ska minnas att upprinnelsen kring detta misstroende var faktisk en liberalt och socialdemokratiskt ledd attack mot det fria ordet. Det var så det började.

  Man sade till en person att ”tack vare dina åsikter så kan du inte göra detta uppdrag.” Det mötte faktiskt väldigt mycket protester runt om. Jag tycker att det var klädsamt och möjligen borgerligt att man tog avstånd från just det resonemanget. Det ledde sedan till att vi såg en slags samsyn. Ett misstroende tar man till för att man inte är nöjd med hur regeringen agerar. Jag ser inte riktigt dramatiken i det.

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Det är lite allvarligt om inte Centerns partiledare ser att det är allvar när man lämnar in ett misstroende och man dessutom inte har ett alternativ. Man kan inte se det på något annat sätt än att man inte riktig vill det här. Det är därför som man också har låtit det lilla partiet Obunden Samling skriva under som första undertecknare.

  Sedan vill jag säga att jag inte uppfattar att någon har tystat någon. Att man har olika åsikter, det får man ha. Jag tycker inte heller att det är bra att vi här i lagtinget talar om en person som inte finns här. Jag känner för den personen och att vi på något sätt byker den personens tvätt här.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Herr talman! När det här beslutet meddelades, och kom i tidningen, så blev jag intervjuad i radion morgonen efter. Jag uttryckte min oro och min kritik mot det sätt som han hanterades på. Då fick jag ett mess från en helt vanlig åländsk kvinna, jag citerar ”God morgon. Hörde just intervjun med dig på radion och min åsikt är densamma. En farlig väg landskapsregeringen har valt. Vem vågar sedan stå för sina åsikter. Vem vågar ta uppdrag, både politiska och andra och vem har utsetts att vara domare. Landskapsregeringen? Jobba på! Hälsningar”.

  Tror ltl Lindholm att den här åländska kvinnan i det åländska samhället känner sig lugnare efter lantrådets svar och den debatt som är här idag, att hon vågar ha sina åsikter?

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Talman! Det beror på vem den här kvinnan väljer att lyssna till. Det är flera som har sagt att ingen har tystat någon. Oppositionen talar mycket om vad man har sagt i olika sammanhang. Men det måste ju också vara så att landskapsregeringen, eller ägare i andra sammanhang, själva måste kunna utse personer som de anser att är lämpade för vissa uppdrag. Det betyder inte, och det är inte lika med, att någon inte får säga vad den vill. Jag tror att vi har ett gemensamt ansvar att föra ut en riktig bild och inte en skrämselpropaganda. Det gynnar inte ålänningarna, eller den här kvinnans åsikter, om vad som är rätt och fel.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Herr talman! Ingen har fört ut någon skrämselpropaganda. Jag tror att alla ålänningar har kunnat läsa i media och bildat sig en uppfattning. Det som jag tycker att är viktigt att lyfta fram här också, är vilken linje som ltl Lindholm och Moderaterna stöder? Är det den officiella landskapsregeringens linje via lantrådet eller är det sin egen linje via minister Valve, som jag tycker tog avstånd på ett mycket starkt och karaktärsfast sätt mot det sätt som argumenterade för beslutet.

  Att man sedan står bakom och kan välja vilken ordförande man vill, det stöder jag också helt och hållet. Men argumentationen när man byter ordförande, det är där som vi har olika åsikter. Där uppfattar jag att den moderata ministern Valve hade samma synsätt som oppositionen faktiskt.

  Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

  Talman! Jag ser inte att det skiljer sig mellan vad ministrarna har tyckt i landskapsregeringen. Man har alla stått bakom det beslut som har fattats. Det är väl ändå det som är det konkreta.

  Återigen vill jag säga att ingen, och jag hoppas inte heller att någon här i salen försöker tysta någon, att man inte får ha sina egna åsikter. Att det sedan kan ha en följd, det måste man också kunna räkna med. Men alla människor ska kunna få säga och uttrycka det de vill.  

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Sara Kemetter

  Tack herr talman! Bästa lagtingskolleger! Jag skulle vilja börja den här debatten med att tacka regeringen och regeringspartierna för ett gott samarbete och framförallt för ett gott ledarskap.

  Jag har stor respekt för vårt parlamentariska system, men att oppositionen nu tar fram det starkaste vapnet mot regeringen, ett misstroende, i detta skede och med dessa svaga argument, det tycker jag och mitt parti att är beklämmande.

  Jag vill dock tacka oppositionen för det här misstroendet för det gör ingenting annat än svetsar samman oss regeringspartier ytterligare. Den starka enigheten syntes senast i den livliga budgetdebatten där det blev uppenbart att vi har gemensamma, långsiktiga mål och att vi som regeringspartier både förmår kompromissa och gemensamt driva viktiga förändringar. Tack.

  Socialdemokraterna känner inte igen sig i påståenden som ”maktfullkomlighet” och ”centralisering”. Det förvånar mig att Centern, som ändå varit ett regeringsparti under många år, har sänkt sig till en sådan nivå. Centern har tappat sin väg och får nog arbeta hårt för att komma tillbaka till en regeringsduglig nivå.

  Vi har varit med och antagit landskapsregeringens regeringsprogram, vår minister och ordförande Camilla Gunell har arbetat hårt med att skapa ett hållbart Åland 2051 och den nyligen utarbetade utvecklings- och hållbarhetsagendan visar verkligen hur demokratin kan leva och förnyas.

  Vi har ett fantastiskt demokratiskt system där åsikts- och yttrandefrihet råder. Media och invånare bevakar och kommenterar det mesta vi gör. Jag skulle vilja påstå att hållbarhetsmålen om demokrati och avsaknad av korruption är förverkligad på Åland. Det är bara att titta på insändarsidorna, lyssna på lokalradion eller följa diskussionerna på sociala medier. Varje ålänning, varje lagtingsledamot och varje kommunrepresentant kan fritt uttrycka sina åsikter precis som vår regering har friheten att föra fram sina tankar. Hur kan oppositionen påstå något annat? Det är för mig och mitt parti något fullständigt absurt.

  En av de största orsakerna till att Socialdemokraterna är med i den här regeringen är regeringens vilja att förändra och utveckla Åland. Liberaler, Moderater och Socialdemokrater har länge insett att de gamla strukturerna inte är hållbara. Därför har vi enats i regeringsprogrammet kring en kraftsamling kring kommunstrukturen. Det arbetet pågår för fullt och leds av vår minister Nina Fellman. För tillfället pågår den största medborgarundersökningen någonsin i Ålands historia genom ÅSUB:s medborgarenkät om hur ålänningarna ser på kommunstrukturen, vad de tycker att är viktigt och hur de ser på framtiden. Det här är demokrati.

  Kriterierna för en kommunreform är just närhet, tillgänglighet, demokrati, transparens, delaktighet, kvalitét, kompetens, verklighetsutveckling, verksamhetsutveckling, integritet, rättssäkerhet, jämlikhet, ekonomisk bärkraft, effektivitet, samhällsutveckling, planering och framförallt och inte minst skärgårdens särskilda behov.

  Det här har vi kommit överens om. Vi har skakat hand på det här. Ni som är stadspolitiker borde veta, att skakar en socialdemokrat och en moderat hand, då håller det!

  Regeringen har helt klart kommit med konkreta besked. Att påstå något annat är att slå dimridåer i ögonen på ålänningarna. Men ålänningarna är inte dumma och de vill ha förändring. Det visade senaste val och den här regeringskonstellationen har stöd.

  Slutligen, herr talman, så är jag förvånad över oppositionens arbetsmetoder. Jag förväntar mig en opposition där man kritiskt ifrågasätter, men framförallt kommer med egna konstruktiva förslag. De har vi inte hört mycket av. I en värld med post-Brexit och post-Trump så behöver vi alla komma tillsammans och arbeta för långsiktiga och hållbara politiska överenskommelser. Vi har tunga frågor framför oss. Gemensamt behöver vi hitta konsensus. Vi måste vara starka i vår argumentation. Vi har den nya självstyrelselagsrevisionen, det svenska språket, alldeles nyligen fiskekvoterna och den stora problematiken kring SOTE. Vi har inte tid med misstroende och hårda debatter. För endast tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi hjälpa Åland. Nu är det dags även för oppositionen att visa ledarskap, mognad och ansvar. Tack.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Talman, tack för det! Jag noterar att liksom tidigare gruppanföranden så riktar sig det mesta mot vad man tycker att oppositionen inte har lyckats med. Det är ju bra att man får igång den diskussionen.

  Ltl Kemetter nämner särskilt hur det har svetsat samman regeringen. Det är väl fantastiskt om man verkligen har lyckats med det. Om ni inte har varit särskilt sammansvetsade tidigare så är det väl på tiden då kanhända.

  När det gäller oppositionsrollen så ska jag villigt tillstå - den är inte enkel. Den är inte enkel av de skäl att de förslag som faktiskt har kommit från landskapsregeringen är så till den milda grad snurriga ibland så att det är svårt att riktigt veta vad man ska rikta in sig på.

  Precis som ltl Kemetter säger så finns SOTE-reformen, det finns fiskekvoter och det finns massvis med saker, och då börjar man koncentrera sig på att sätta lagstiftning till stånd för att man ska sänka rösträttsåldern!

  Det är precis som när hela huset börjar brinna och man går ut efter posten.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Jag tror nog att ledamoten noterade att jag började mitt anförande med att tacka oppositionen för att det här verkligen gjorde att vi blev ännu mera sammansvetsade och verkligen fick tänka igenom vad som vi vill åstadkomma under de här tre sista åren.

  När det gäller kommunstrukturen så är det den som vi tycker att är oerhört viktig och att vi åtminstone går ett steg framåt med den. Men också samarbete, framförallt med de stora partierna dit Centern också hör, kring de stora frågorna som självstyrelselagen men också SOTE-reformen. Det finns kunniga politiker inom Centern som har goda konstruktiva idéer som vi gärna skulle vilja höra och diskutera med och lyfta debatten till en sådan nivå.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Det är ju den nivån, herr talman, som vi faktiskt har försökt hålla oss på. I det här fallet så är det en av de viktigaste nivåerna som finns. Nämligen - när är man tillräckligt bra för att kunna utföra landskapsregeringens uppdrag? Misstroendeyrkandet bottnar i att vi från oppositionens sida tyckte att man gick för långt. Man började faktiskt på olika sätt försöka kväsa folks åsikter eller i varje fall väldigt tydligt visa, att om man intar en särskild position i en särskild fråga så är man inte längre lämplig. Det är någonting som faktiskt går emot precis all form av demokratiskt väsen. Tack.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Första styckena i det här misstroendeyrkandet handlar just om kommunstrukturen och jag tycker att det är märkligt att inte Centern vill debattera den. Man vill lyfta fram att man inte har åsiktsfrihet. Mitt anförande har verkligen belyst att vi har åsiktsfrihet.

  Att man inom landskapsregeringen vill se över sina styrelser är helt naturligt. Det har också Centern gjort när de har suttit som ledare för Åland.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Talman! Ltl Kemetter efterlyste konsensus och att man ska arbeta tillsammans. Det är precis det som jag har sagt. Men då kan man inte säga att ”Eftersom du har framfört en åsikt så får du inte vara med.” Man ställer krav på dem som man ska samarbeta med på ett felaktigt sätt.

  Man säger att man ”tar till ett för tungt artilleri” med ett misstroende. Jag har aldrig känt ett sådant obehag som i det uttalandet som man gjorde i det här fallet.

  År 1981, när också Hasse Svensson blev sparkad, så reagerade jag på samma allvarliga sätt som nu, när man anser att åsiktsfriheten är i fara och när folk inte ska få uttrycka sin mening.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Jag tycker att vi upprepar samma och samma meningar till varandra. Jag skulle vilja hänvisa till förra mandatperioden när ÅHS:s ordförande byttes ut för att hen hade starka åsikter. Då var det inte ett misstroende som oppositionen väckte i det fallet, trots att jag personligen anser att det var precis lika allvarligt. Precis samma retorik skulle ha kunnat användas. Då respekterade man regeringens beslut och man fogade sig och man hittade en ny ordförande.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Herr talman! Jag var inte invald i Ålands lagting förra mandatperioden. Jag ställde inte upp. Jag kan inte uttala mig om det som sades då.

  Om man ska samla Åland så ska man inte dela ålänningarna i onda och goda. Vi ska inte dela upp den åländska befolkningen. Det är inte hedervärt och det har aldrig skett tidigare. Det är det som är det viktiga. Man ska inte göra det och blanda sig i. Det är viktigt tror jag, oberoende vart misstroendet leder idag och hur man röstar. Jag hoppas att det blir en annan ton i regeringen i fortsättningen.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Jag blir faktiskt ganska illa till mods av ltl Berg Häggbloms påstående att regeringen skulle kategorisera folk i onda och goda. Det känner jag överhuvudtaget inte igen och det vill jag inte ställa mig bakom. Jag vill verkligen säga åt ledamoten - visa nu ledarskap, mognad och ansvar och gå inte ner på en sådan retorik som gör att folk börjar må dåligt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Herr talman! Ltl Kemetter frågade efter ett konstruktivt förslag. Jag tycker att lantrådet själv gav ett konstruktivt exempel under budgetdebatten när hon konstaterade att ”ja, det var ett misstag att svenska språket inte finns med i den allmänna motiveringen eftersom det är en grundläggande sak för hela självstyrelsen.” Skulle man göra samma sak i den här frågan från regeringens och lantrådets sida och säga att ”ja, vi har full rätt att utse vilken ordförande vi vill för Ålands Penningautomatförening, men argumentationen som vi använde i media och utåt blev lite fel i det här fallet.” Då skulle den här frågan snabbt bli en icke-fråga. Men det som gör att den här ballongen bara blir större och större är att regeringen, och de partier som står bakom, bara blåser in mera luft genom att stå enade bakom och säga ”vi gjorde inget fel.” Det är det som skapar klyftan mellan makteliten och de vanliga människorna. För de vanliga människorna tycker att det här var lite fel.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Jag känner inte igen mig eller mitt parti i ord som ”maktelit” där vill jag säga ifrån.

  Vad gäller oppositionens roll så tycker jag att det är oerhört viktigt, eftersom vi har kunniga politiker i oppositionen, att vi verkligen för en dialog kring just självstyrelselagsrevisionen och det svenska språket, som ledamoten just tog upp. Men framförallt problematiken kring SOTE som vi inte ännu kan se någon lösning på. Jag är oerhört intresserad att föra sådana debatter med ltl Roger Nordlund och inte börja prata på en sådan nivå som det nu diskuteras. Det påminner mera om post-Trump-debatten.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Herr talman! I de fora, dvs. självstyrelsepolitiska nämnden och på en del andra ställen där vi har möjlighet att delta, så är vi konstruktiva i alla externpolitiska frågor. Det har det också vittnats om från regeringspartierna att vi hjälps åt till 110 procent att få så bra lösningar som möjligt.

  Men det här misstroendet och den diskussionen som vi har här, det är för att luften behöver rensas. Den argumentation som användes skapade en dålig situation i det åländska samhället, när man inte gav PAF-ordföranden förnyat förtroende, vilket man har sin fulla rätt att inte göra. Men använd då rätt argument så att människor inte behöver känna på det sätt som jag redogjorde för i det tidigare replikskiftet, när helt vanliga ålänningar, män och kvinnor, känner att ”nu måste man vara litet försiktig.” Det är det som den här debatten går ut på, att vi ska försöka rensa luften. Den som kan göra det är de facto lantrådet och regeringen.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Jag upplever nog inte att det förs en debatt och att man måste vara litet försiktig. Avsked har skett också under ltl Roger Nordlunds tid, exempelvis det här med ÅHS:s ordförande, som jag tidigare tog upp Inte skapade det någon diskussion om ärendet var lämpligt eller inte. Jag anser att situationen var densamma. Man bytte ut ordföranden för att man ansåg att hon hade uttryckt sig för starkt gentemot en annan grupp. Då var förtroendet borta. När förtroendet är slut så är det slut.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack talman! Hittills är minister Valve den enda från regeringskonstellationen som har haft ryggrad att erkänna att PAF-cirkusen gick till på fel sätt. All heder till minister Valve för det.

  Men det var ordet ”centralisering” som ltl Kemetter tog upp och där jag tycker att vi kan tala om en ”centralisering av makten” på ett aldrig tidigare skådat sätt.

  Tidigare har vi i lagtinget diskuterat det faktum att snart kommer fyra av ministrarna att också vara aktiva inom respektive kommunala fullmäktigepresidier. Vi har en koncentration från lagtingsgrupperna ner i olika underlydande organ. T.ex. sitter ltl Kemetter i PAF-styrelsen, gymnasiestyrelsen samt leder polisstyrelsen. Ledamoten har säkert den ekonomiska och juridiska kunskap som behövs, det är inte fråga om det. Men är det inte en sällan skådad maktkoncentration när man inte fördelar makten på ett bättre sätt än idag?

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack fru talman! Att fördela makten på politiska poster har ju Centern sysslat med under sitt politiska ledarskap i landskapsregeringen. Börjar vi gå tillbaka och titta på tidigare styrelser och myndighetsstyrelser så tror jag nog att det har funnits en hel del politiker med centernamn bakom som suttit i de styrelserna. Att säga att det är fråga om maktcentralisering, för att ett parti har vissa stolar, det kan jag inte förstå.

  Sedan vill jag göra det klart att i våra bolag sitter man inte på politiska stolar.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack fru talman! Det var en nyhet att regeringsblocket har fördelat poster till olika politiker som har centrala roller inom regeringsblocket men att det inte hör samman med politisk tillhörighet. Okej. Det var en nyhet faktiskt.

  Nu handlar det om frågan om politisk maktkoncentration. Varför inte fördela den, trots allt, ganska ringa skara av verkligt betydelsefulla befattningar och uppdrag som finns på en större skara än bara hålla det inom de egna leden? Det är förvånansvärt.

  Under alla tider har Centern alltid bemödat sig om att så många som möjligt ska vara med så att det inte bara blir en regeringsjargong genom hela processen, utan att man också får gräsrötterna med i bilden. Gräsrötter som är engagerade och har kunskap, men de finns inte bara inom regeringsblocket.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack fru talman! Det är märkligt att ltl Jansson ska förvränga det jag sade. När det gäller myndigheter så är det helt klart att det är politiska stolar. När det gäller våra bolag är det inte partierna som bestämmer. Det är regeringen som bestämmer vilka som sitter i styrelserna och det är inte politiskt bundna stolar. Jag tror inte att Calle Haglund sitter i PAF-styrelsen för att han hör till SFP utan jag tror att det är pga. hans ekonomiska och andra goda kunskaper.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag citerar ”Minister Perämaas åtgärder har visat på respektlöshet mot den åsiktsfrihet som ligger till grund för vårt ekonomiska system. Att försöka sålla människor till en och samma åsiktskorridor är inte fruktbar för samhällets utveckling.” Är det någon som vet varifrån de orden härstammar? De härstamma från det Moderata ungdomsförbundet som jag tycker att resonerar synnerligen klokt och träffsäkert i denna fråga.

  Regeringens beslut och regeringens hanterande av den nya PAF-styrelsen tycker jag blottar en ägarpolitik som åtminstone inte jag eller vi i Ålands Framtid kan stå upp för. Man väljer att låta enskilda människors politiska åsikter vara det som avgör om man är lämplig för ett förtroendeuppdrag eller inte i någon av våra bolagsstyrelser. Det bidrar till att politisera styrelserna ute i våra offentliga bolag och den förening som PAF rent formellt är i det här fallet. En politisering som vi nästan alla har varit överens om att vi vill undvika framöver, när vi har diskuterat ägardirektiv osv.

  Ytterst handlar frågan om vad det är som ska avgöra vilka som sitter i våra styrelser och tar hand om viktiga samhällsorgan i det åländska samhället. Är det den politiska uppfattningen som de enskilda personerna har eller är det deras meriter, de resultat man har uppvisat, de kunskaper man besitter, den kompetens man har och erfarenheten? För vår del är det åtminstone solklart att det är det senare fallet. Vi ska ha meritokrati, inte någonting annat. Vi ska inte utse personer på basen av deras politiska uppfattning i första hand. Därför var det också märkligt när finansministern i samband med att den här frågan var aktuell uttalade sig i medierna. Jag citerar Ålandstidningen den 19 oktober ”Enligt Mats Perämaa har man varit nöjd med nuvarande styrelseordförandes insatser, speciellt hur han hanterat turbulensen kring när förra VD:n avsattes.”

  Man har alltså varit nöjd med förra styrelseordförandens insatser i PAF-styrelsen. Vad är det då som gjorde att man valde att avsätta ordföranden? Jo, det är de politiska uppfattningarna. Det är det här som strider mot grunden i vårt demokratiska samhälle och det är det här som är grunden till hela misstroendeyrkandet. Vi vill inte ha en regering som bedriver en sådan ägarpolitik. Precis som kollegan Jansson var inne på så hedrar det faktiskt Moderaterna i det här fallet, att man gått ut och sagt, genom minister Valve bland annat, i ett blogginlägg där man skriver ”Huruvida en kommun väljer att ta emot flyktingar eller inte har inte påverkat MSÅ:s bedömning av ordförandes lämplighet. Det kan inte och får inte påverka.” Ändå är det precis den motivering som regeringen har gett när man fattade sitt beslut. Det här visar på den flathet som det Moderata partiet för i den här frågan.

   Man kritiserar eller stadgar tydligt att det inte är den politiska uppfattningen som ska styra. Ändå väljer man att acceptera att regeringen fattar ett beslut på basen av den politiska uppfattningen i frågan. Det är inte värdigt.

  I Liberalernas gruppanförande anförde kollegan Ingrid Johansson att styrkan i den nuvarande landskapsregeringen är respekt, lagarbete och högt i tak. Då vill jag ställa frågan. När kommunminister Nina Fellman går ut och kallar ett enskilt beslut i en kommun för ”snuskigt”, är det respektfullt? Visar det på lagarbete i det åländska samhället och visar det på en inställning där man har högt i tak? Den frågan ställer jag mig verkligen. Nej, det är fina ledord som man radar upp men man väljer inte att förverkliga dem i den praktiska politiken. Att gå in och indirekt styra det kommunala beslutsfattandet på det här sättet kan vi inte ställa oss bakom från Ålands Framtids sida.

  Ytterst ska vi ställa oss frågan vad det får för konsekvenser om vi ska fortsätta och driva en sådan linje som regeringen nu förespråkar med sin ägarpolitik, där de politiska uppfattningarna ska styra framåt och inte de kompetenser, erfarenheter och kunskaper som man besitter.

  Man kan t.ex. ställa sig frågan om en av Ålands mest välbärgade kommuner, Föglö, har en styrelseordförande som kan jämföras med den styrelseordförande som avsattes från PAF-styrelsen? Föglö kommun har inte heller valt att ta emot några flyktingar. Vad visar det för värderingar för politiska uppfattningar? Är man lämplig att sitta i den liberala lagtingsgruppen och leda en kommun som inte tar emot flyktingar men inte lämplig att leda PAF-styrelsen? Det här visar att det leder in oss på ett omöjligt sållande av människor enligt deras politiska uppfattning om vi ska bedriva en sådan politik. Vi kan inte fortsätta på det sättet. Det måste vara kompetensen som styr och vi måste försöka se bort från de politiska åsikterna även om vi ogillar dem och det hoppas jag att regeringen kan fundera på framöver.

  Jag tror att man har orsakat det åländska samhället ganska stor skada med hanteringen av PAF-styrelsen. Man sänder en signal att man hela tiden måste anpassa sig efter den sittande regeringens aktuella politiska uppfattning i vissa frågor för att vara aktuell för olika styrelseuppdrag. Jag tror att man höjer ribban betydligt för att åta sig förtroendeuppdrag av det slag som PAF-styrelsen är framöver, om vi fortsätter att sända de här signalerna. Därför vore det så viktigt att regeringen hade gått på den moderata linjen i det här fallet och sagt att det är kompetensen och resultatet i styrelsen som har varit avgörande för beslutet. Det väljer man inte att göra, man väljer att berömma den avsatte styrelseordföranden för hans insatser i styrelsen och ge honom sparken på basen av hans politiska meriter. Det tar vi avstånd från.

  Jag hoppas att man kan ge en ursäkt åt folket för sitt agerande och att man tar tillbaka sin linje i det här fallet. Det hade varit på sin plats och också ett sätt att undvika dagens debatt och dagens misstroendevotum. Hade man bara haft den ödmjukheten och visat den gentemot Ålands lagting och gentemot Ålands folk, så hade vi kunnat undvika den här debatten. Det är det som ytterst den här debatten handlar om idag att vi från oppositionen inte vill ha en regering som förespråkar en sådan ägarpolitik som sållar människor på basen av deras politiska uppfattningar och låter det vara avgörande för om man är lämplig för ett förtroendeuppdrag eller inte. Det är det som misstroendedebatten handlar om. Sedan har regeringspartierna försökt styra in det på allt möjligt annat.

  Det är klart att vi från oppositionens sida menar att det här borde få den konsekvensen att det moderata partiet tar sig en funderare och ställer sig frågan om man ska fortsätta att driva en sådan politik? Är det vad man vill att ska prägla framtidens Åland? Eller vill man leda en borgerlig regering där man har en tydlig ideologisk gemensam värdegrund vad gäller just åsiktsfriheten i det åländska samhället? Den frågan tycker jag att man borde ha ställt sig i det Moderata partiet. Man väljer inte att göra det, utan man väljer att avfärda erbjudandet från oppositionens sida och säga att det är oseriöst och att det är ”sockrat med poster.” Tvärtom visar vi från oppositionens sida att vi inte är ute efter poster, vi är beredda att låta Moderaterna leda en framtida landskapsregering, trots att man inte är det största partiet. Det är inte posterna som avgör för oss utan det är politiken och att vi skulle få en borgerlig regering på Åland.

  Man hade möjligheten. Vi gav vår hand och gav möjligheten åt det Moderata partiet men man väljer att avfärda möjligheten. Det kan jämföras med den politik som vi ser väster om oss, i den svenska riksdagen, där den svenska borgerligheten alltid har släppt fram en socialdemokratisk regering. Det Moderata partiet väljer att göra precis samma sak i sitt agerande här. För sjätte året i rad släpper man fram en socialdemokratisk regering och väljer att inte ta chansen att bilda en borgerlig regering. Det tycker jag att man ska ha bakom örat också i den här debatten. Tack fru talman. Jag väljer att sluta med de orden.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack fru talman! Ltl Axel Jonsson anser ni att i dagens värld där konsumenterna har all makt, de väger varenda uttalande du gör, vad du gör och vilka kopplingar det kan ge. Förstår inte ltl Jonsson vilken makt dagens ”So-Me” har. Om man inte förstår det så diskvalificerar man sig själv på något sätt för att vara ordförande.

  PAF är ett av få bolag som aktivt går ut och säger att de har sådana värderingar att vinsten går till allmännyttiga ändamål där vi tar hand om alla tänkbara personer i vårt samhälle.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Jag förstår det. Men nu blev jag väldigt konfunderad i den här debatten. Från Moderaternas sida har man tidigare tydligt deklarerat att ett enskilt beslut i en kommun inte ska vara avgörande för om man är lämplig som ordförande för PAF:s styrelse. ”Det kan inte och får inte påverka” skrev den moderata ministern på sin blogg. Nu låter det mera på ltl Holmberg-Jansson som att det trots allt ska påverka. Vilken är Moderaternas linje i den här frågan? Har det påverkat och ska det påverka framöver när vi utser våra bolagsstyrelser och styrelsen i PAF? Vilken är Moderaternas linje i frågan?

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  För en månad sedan kunde vi på ledarplats läsa i en av våra lokala tidningar ”En styrelseordförandepost är inget vanligt jobb, det är inte något man prenumererar på. Det är ett förtroendeuppdrag.” Exakt. Det är ett förtroendeuppdrag. Om man någonstans kan känna det minsta lilla tvivel att den kundgrupp man har, som är helt beroende av vilka ställningstaganden man gör, så kanske man behöver ta ett sådant beslut. Jag hoppas och tror verkligen att det i det här fallet beror på att det är en man som har haft en lång styrelseordförandekarriär som blir avsatt och inte en kvinna.

  Var fanns alla kvinnor och var fanns alla män som stöttade t.ex. ÅHS:s tidigare ordförande och andra kvinnor som också har blivit avsatta? Jag hoppas att det inte är så, men det vet jag inte.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Jag försöker undvika att diskutera personliga drag i den här debatten. Det som jag försökte sätta fingret på var om vi vill ha ett samhälle där vi betonar kompetens, kunskap och erfarenheter och där vi konstaterar att vi har styrelseledamöter vars insatser vi är nöjda med. Ska vi då avsätta dem pga. deras politiska uppfattningar? Stöder verkligen det Moderata partiet en sådan politik? Den frågan ställer jag mig.

  Jag trodde att jag hade svarat på den frågan i den här debatten men tyvärr visar det senaste replikskiftet att vi inte kan vara säkra på det. Det Moderata partiet säger nu, trots allt, att åsikter ska påverka när vi väljer våra representanter i bolagsstyrelser. Det bekymrar mig.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Ltl Jonsson sade ungefär så här ”Politisk uppfattning har inte påverkat vem som ska ha ett förtroendeuppdrag.” Då måste jag ställa mig frågan om det överhuvudtaget finns någon gräns för vad man kan säga - för Ålands Framtid och Axel Jonsson - om man sitter på ett förtroendeuppdrag? Finns det någon tanke om varumärkesskydd och andra viktiga frågor för våra bolag?

  Ltl Axel Jonsson, replik

  I första hand ska vi bedöma de personer som sitter i opolitiska styrelser. Observera! Opolitiska styrelser, som vi alla har varit överens om att vi vill göra PAF-styrelsen till. Då ska vi inte gå in och diskutera deras enskilda politiska åsikter i frågan. Det är det som jag vill ha fram med mitt budskap. Det är kompetens, erfarenhet och kunskap vi ska gå på. Det har vi varit helt överens om. Ändå väljer man att politisera den här debatten. Det motsätter jag mig. Det ska vara meritokrati framom de politiska åsikterna som styr.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Det är därför som jag är så stolt och glad över den nya styrelsen som finansministern och landskapsregeringen har tillsatt och där de två politiska representanterna som är kvar har en hög kunskap. De är tillsatta för deras kompetens, deras tänk och deras erfarenhet och inte för en politisk agenda.

  Men det är intressant så som ltl Axel Jonsson resonerar. Om vi skulle ha en PAF-ordförande som säger ”Jag tycker att det är dumt att vi ger pengar till flickor eller till barnidrott.” Skulle det vara okej?  Vi måste ju prata om vad det är som bygger ett varumärke och det är det som vi har ansvar för att hantera.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man kommer med hypotetiska exempel på uttalanden som inte har gjorts i det här fallet. I det här fallet handlar det om en omröstning i ett kommunalt beslut som inte överhuvudtaget har någon koppling till de beslut som fattas i styrelsen för PAF. Det är den här kopplingen som regeringen har valt att göra. Från oppositionens sida vill vi inte göra den typen av kopplingar. Kollegan Ingrid Johansson får gärna vara stolt över det beslutet men det är jag definitivt inte.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Nina Fellman, replik

  Talman! Jag måste säga att jag känner mig oerhört illa berörd över det sätt på vilket oppositionen smaskar och tuggar på ett beslut och en person och där beslutet fattades av landskapsregeringen på affärsmässiga grunder och efter en viss vånda. Det beslutet fattades med syftet att det skulle bli bra för PAF utgående från affärsmässiga bedömningar. Det är inte och har inte varit landskapsregeringens avsikt att släpa denna person eller detta beslut i offentligheten. Det beslutet fattades av någon annan med andra syften och har fortsatt att kapitaliseras under den här månaden som gått. Jag tycker inte att det känns bra.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Ja, jag delar den uppfattningen. Vi ska inte stå här och diskutera personfrågor och lämplighet. Men det är det som landskapsregeringen har gjort. Man har valt att motivera ett beslut om att avsätta en styrelseordförande, vars insatser man uttryckligen var nöjd med, på basen av personens politiska uppfattning. Då är det väl inte märkligt att det följer en debatt. Är verkligen minister Fellman förvånad över det?

  Minister Nina Fellman, replik

  Landskapsregeringen hade ingen avsikt att föra det här beslutet i offentligheten. Det beslutet fattades av någon annan med andra syften.

  Jag vill också nämna flyktingfrågan, eftersom det har kommit kritik på att man reagerar och diskuterar den frågan som minister. Det är en av vår tids stora, moraliska och etiska frågor. Jag ser det som mitt ansvar, som varje politikers ansvar, och uppgift att diskutera den saken. Jag kan inte på något sätt förstå, med erfarenheter från diskussionerna i Ålands lagting, att man inte som politiker skulle uttala sig om vad som händer i andra kommuner. Detta sker ju dagligen. Varje gång det är plenum så berättar politiker i en kommun om hur illa ekonomin sköts i en annan kommun. Det är vårt ansvar att föra den diskussionen.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Det är ju märkligt att kommunminister Fellman inte förstår det allvarliga i - eller hur det kan försämra relationen till kommunen - att man går ut och kallar deras enskilda beslut för ”snuskiga.” På vilket sätt tror man som kommunminister att det ska underlätta och förbättra samarbetet med kommunerna när man har stora reformer i röret? Man väljer att försvara och avvisa det här med att säga” det är klart att man ska få kommentera olika kommuners beslut.” Själv går man ut och kallar dem för ”snuskiga” och värderar de kommunala besluten. Det tycker jag att man borde passa sig för som kommunminister. Tvärtom väljer man att avvisa det med en fingervinkling.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Fru talman! Jag vill rikta ett stort tack till ltl Axel Jonsson för det engagemang och intresse som han visar för det Moderata partiet. Men jag är lite förvånad när jag hör ledamoten säga att å ena sidan så är Moderaterna flata, att det finns en moderat flathet, och å andra sidan står vi upp för Moderaterna. Å ena sidan så sitter vi, när det gäller ledarskap, i famnen på Socialdemokraterna men ändå så vill ni att vi ska leda Åland med tre ministerposter inklusive posten som regeringschef. Hur går det här ihop?

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Det hänger ihop med att vi ser att moderaterna i grund och botten har mycket förnuftiga åsikter, men man väljer att inte omsätta det i handling. Man väljer att tåga bakom liberalerna och socialdemokraterna i den nuvarande regeringen i stället för att seriöst och noga överväga de alternativ som erbjudits, möjligheten att få leda regeringsarbetet och sätta sin prägel på det utifrån de åsikter som vi vet att det Moderata partiet innerst inne har och de värderingar som vi delar, oppositionen och Moderaterna emellan. Men man väljer inte att omsätta de politiska åsikter som man har i handling, utan man väljer att fortsätta i skuggan av liberalerna och socialdemokraterna. Det tycker jag att är trist, för jag hade gärna sett en borgerlig utveckling och en borgerlig regering här på Åland.

  Jag är nästan säker på att kollegan Carlsson även är intresserad av att få en borgerlig prägel på den åländska politiken. Men då väljer inte Moderaterna att gå på den linjen och det tycker jag att är tråkigt. Jag beklagar det men jag respekterar det förstås.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack fru talman! Ltl Axel Jonsson talar om och om igen om en borgerlig regering och en borgerlig politik. Jag kommer att återkomma i mitt anförande till det politiska innehållet i oppositionens politik och regeringens politik.

  När det gäller borgerlig politik så brukar det innebära mindre bidrag men här står ltl Axel Jonsson och Ålands Framtid för ökade bidrag till primärnäringarna. Jag tycker att borgerlig politik står för att riva hinder för byråkrati och administration. Här står ltl Jonsson för ett parti som står för att byråkratin och administrationen får öka hur mycket som helst när det gäller kommunerna. Hur kan ltl Jonsson säga att den här regeringen inte bedriver en borgerlig politik?

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Jag kan ta ett konkret exempel när man pratar om bidrag. I en tilläggsbudget som presenterades för ett halvt år sedan så fanns en ambition som regeringen hade kommit överens om, att minska bidraget till medborgarna med 700 000 eller 800 000, om jag minns det hela rätt. Plötsligt kom det in lite mera pengar och nu står Socialdemokraterna och säger ”tack vare oss så har man inte genomfört denna bidragsminskning.” Moderaterna är tysta och säger ingenting. Det här talar sitt tydliga språk och visar hur Moderaterna står i skuggan av den socialdemokratiska politiken i stället för att faktiskt se på de alternativ som finns och arbeta för en verklig borgerlig politik.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Fru talman! Det är ganska intressant att ltl Axel Jonsson står och säger att man inte ska dela in folk i goda och onda och vilka som duger och inte duger och sedan med föraktfullhet spotta ut namnet på det parti som jag representerar.

  I två perioder i rad har Socialdemokraterna suttit i regeringen och fört en konstruktiv politik med både Centern, Moderaterna och nu med Liberalerna. Har ltl Axel Jonsson någonsin självkritiskt frågat sig varför inte Ålands Framtid har ingått i någon regering och, trots sin heta borgerlighet, ändå inte funnits lämplig att ingå i en regering.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Jag vill först ta avstånd från att jag skulle ha föraktat socialdemokraterna. Jag har den största respekt för det Socialdemokratiska partiet. Däremot delar jag inte den politiska agenda som socialdemokraterna har och det är precis därför som jag vill ha en borgerlig regering. Att sedan andra partier ser annorlunda på saken det kan jag förstås inte ta ansvar för. Det är det som jag försöker belysa i den här debatten.

  På frågan varför Ålands Framtid inte har ingått i en regering så kan svaret kanske vara, att vi faktiskt står för en tydlig borgerlig politik och inte vill regera med Socialdemokraterna i första hand, medan andra partier anser att man kan regera med vem som helst och att politiken inte spelar någon roll. Det är att få komma till makten och få komma åt posterna som är det viktiga. Det är inte ledordet för oss i vår politik i Ålands Framtid. Vi vill ha en tydlig borgerlig agenda och det kan vara en av förklaringarna. Mer har jag inte att säga.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Ja, jag kanske kan hjälpa ltl Axel Jonsson med en annan förklaring och det är att på ltl Jonssons agenda också finns självständighetsidén som han driver och också i utrikespolitiska sammanhang har valt att gå sin egen väg. Det kan vara en grund för att det Socialdemokratiska partiet idag är lämpligare att ingå i en regering med de andra partierna som sitter här i salen, än Ålands Framtid.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Jag har lite svårt att se på vilket sätt det hör till dagens ämne. Vi kan gärna ta en debatt om den frågan vid ett senare tillfälle. För Ålands Framtids del, i den här debatten, så är det viktigt att vi har en regering som står upp för den politiska mångfalden, rätten att ha sin egen åsikt och att också ha den åsikten kvar även om man sitter i en av våra viktiga styrelser.

  Jag förstår att Socialdemokraterna tycker att man ska gå in och styra och ställa med folks åsikter. Vi kan inte stöda en sådan politik från Ålands Framtids sida. Vi hade hoppats att den här debatten hade visat lite större ödmjukhet från regeringspartiernas sida men vi kan konstatera att man väljer att föra in debatten på helt andra spår än att diskutera sakfrågan. Tack.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Lagtingets plenum avbryts för att ge möjlighet till en lunchpaus. Vi samlas igen för fortsatt debatt klockan 13.00.

  Talmannen

  Plenum fortsätter.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Herr talman! Det är en intressant dag och en intressant tid att diskutera ett misstroendevotum. Dels är det väldigt sällsynt här i Ålands lagting och dels är det väldigt avslöjande om det politiska läget på Åland just nu och jag vill komma med några reflektioner.

  Ltl Bert Häggblom är den som nu uppenbarligen leder oppositionen och har tagit över den uppgiften från det största partiet i oppositionsbänken - Centern. Ltl Jörgen Pettersson, som Centerpartiets ordförande, kanske vore den naturliga oppositionsledaren.

  Nej, nu leder ltl Bert Häggblom härskarorna och Centern följer. Jag tror att jag vet att ltl Nordlund och tidigare minister Thörnroos inte skulle spela det här spelet och förlora utan det får ltl Bert Häggblom göra i stället. Han friar på byn och via kontaktannons och det verkar vara föga framgångsrikt.

  Ltl Bert Häggblom säger att regeringspartierna försöker krympa det demokratiska samtalet, tysta och dela in folk i vilka som duger och vilka som inte duger. Ingenting kunde vara mera fel. Tvärtom arbetar den här regeringen ytterst målmedvetet för att bredda det demokratiska samtalet, göra flera delaktiga och göra flera unga delaktiga i det offentliga samtalet och i det demokratiska beslutsfattandet.

  Det är också en vantolkning att hävda att valet av PAF-ordförande har någonting överhuvudtaget med politik att göra. Det var ett helt affärsmässigt beslut. De som vill hävda att det är politik så är de som vill politisera frågan och dra nyttan av den på det sättet.

  Ltl Bert Häggblom slår ofta i debatten runt sig här i salen åt alla håll och kanter. Han förenklar budskap och gör världen svart och vit. Han spekulerar och han konspirerar. Det är populism. På det vann Trump i USA och på det vann Boris Jonson med Brexit.

  Populism - av ordet förstår man att det är ett instrument man använder för att bli populär. Ltl Bert Häggblom är uppenbarligen populär. I valet 2015 var det bara jag som klådde ltl Häggblom i röstetal. Dock med 200 röster, men i varje fall. En kandidat som kanske i likhet med Trump utmanar det s.k. etablissemanget. Han gick till val på att särskilt Centern misskötte ekonomin och nu vill han samarbeta med desamma. Sådan är politiken - förunderlig. Men grogrunden för populism är någonting som alla folkvalda måste ta på stort allvar och varför det får så stort gehör och genklang bland människor. Men sådan är politiken. Den ena stunden utmanar man varandra och i den andra ska man samarbeta.

  Jag var själv med om ett misstroende 2004, där Lasse Wiklöf var första undertecknare. Han kritiserade det dåvarande lantrådet Roger Nordlund för att han inte var vattnet värd den ena dagen för att efter ett par veckor duga fint som lantråd igen. ”Ja det är kul med plenum” sade Lasse när han var här.

   Den gången föll regeringen och en ny tog plats. Så verkar inte ske den här gången och det är bra. Det vore ett stort avbräck i både tid och arbete, någonting som vi inte har råd med. Regeringen Sjögren sitter tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna på 8 000 röster och det som är väljarnas förtroende. Det är en stabil regering med ett viktigt arbete framför sig. Framförallt förenar dessa tre partier sig i frågan och viljan om att förändra kommunstrukturen. Det är kanske i den frågan som också oppositionen förenas och nu försöker förhindra att detta ska kunna ske.

  Ålands Framtid ordnade för några veckor sedan förtjänstfullt ett möte om kommunstrukturen som gjorde frågan mycket tydlig. Tre partier var beredda att förändra, fyra manliga partiledare sade nej, förenade av något som jag skulle vilja kalla nostalgism. Viljan att bevara var starkare än viljan att utveckla.

  Trump och Putin förenas också i nostalgism - tanken på att det var bättre förr. Sannfinländarnas budskap är att Finland var bättre förr. Då Finlands befolkning bestod enbart av finsktalande - möjligen någon svenskspråkig – ljushåriga som på den gamla goda tiden när män fick vara män och kvinnor var kvinnor. Inte utmanade av feminister och könsmaktordning, inga konstiga språk och kulturer att förstå sig på. Tanken om en enklare värld, ett samhälle som var enklare att begripa, är väldigt lockande. Det är enkelt, skönt och oproblematiskt.

  Problemet är att världen har globaliserats och ser helt annorlunda ut idag. Och människor är människor, lika mycket värda ett liv i fred och frihet som alla andra oberoende av om de är mörka eller ljusa, har olika religioner, klädsel eller sedvänjor. Genom globaliseringen hänger världen samman och vi är sammanlänkade på ett sätt som aldrig tidigare, vilket också förpliktigar oss att ta hand om varandra över landsgränserna än tidigare.

  Att politisk populism är populärt, är ett fenomen för oss alla att ta på allvar. Trumps triumf, att vinna över Hillary Clinton, har kallats ”en käftsmäll på etablissemanget.” Och det är det. Det manar faktiskt till eftertanke. Det känns svårt, tycker jag, att identifiera sig själv som en del av etablissemanget. Men jag tror att folk därute ser oss alla som en del av det. Särskilt om man har suttit i landskapsregeringen i många år, som jag själv har gjort, så kan jag förstå om man tycker att jag och många här är en del av det s.k. etablissemanget.

  Det är viktigt att den klyftan mellan oss som sitter här och folket därute inte finns. Åland är så pass litet att det inte behöver finnas någon skillnad mellan det beslutande skiktet och vanligt folk. Här tror jag att språket är väldigt viktigt. Politikerspråket och det som sägs här i salen många gånger, och som jag säkert också själv är en del av, blir många gånger en egen ordvärld som snarare utesluter än innesluter. Många människor och grupper känner sig bortglömda och osynliggjorda. För den som känner sig bortglömd och osynliggjord, kanske till förmån för att politikerna bara tänker på och pratar mer och mer om flyktingar än om den egna befolkningen, så är det frustrerande och det kanske leder till att man vill ge etablissemanget en käftsmäll.

  För oss i politiken tycker jag att vi själva, åtminstone jag, tycker att vi jobbar varje dag för vanligt folk och för olika gruppers bästa. Men den som känner sig bortglömd, den kanske inte förstår utan tycker och identifierar sig som den marginaliserade, en svårsysselsatt eller socialt utsatt person. De känner sig som sig själva. Då är det viktigt för oss, av folket valda, att tänka på hur vi talar så att alla ska kunna förstå vad vi menar.

  Jag ska försöka korta ner.

  Men det offentliga samtalet är också viktigt att det sköts civiliserat och att det är en hyfsad ton i de demokratiska rummen. Där flyttar Sannfinländare och andra fram gränserna in i ett rum som inte hedrar demokratin. För trots att demokrati och folkvälde kanske inte är perfekt så är det trots allt det hittills bästa som vi har uppfunnit.

  Den här regeringen fortsätter nu sin väg tillsammans och oppositionen fortsätter sin. Förtroende och duglighet att regera mäts i varje val. Förtroende måste alltid förtjänas och det är ingenting som man en enda sekund kan ta för givet. Våra främsta uppgifter som politiker är att se till helheten Åland. Att inte ställa grupper mot varandra. Att jobba långsiktigt, målmedvetet och envetet på det mandat som vi har fått av väljarna. Nu är det den här regeringen som Åland har valt för dessa tider.

  När lagtinget öppnade i år och vi alla gick till kyrkan så sade prästen att hon hade fått ett råd av sin mentor - tre frågor att begrunda innan hon skulle fatta beslut. Den första frågan man ska ställa sig själv är ”Är det sant?” den andra ”Är det kärleksfullt?” och den tredje ”Är det nödvändigt?” Jag tycker att dessa tre frågor borde ltl Bert Häggblom ha ställt sig innan han skrev texten i det här misstroendet. Tyvärr är svaret ”nej” på alla prästens frågor. Tack.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack talman och tack för vackra ord även om de inte alltid var så vänliga men det är väl ett tecken i tiden är jag rädd för. För som prästen också sade, vilket säkert vicelantrådet minns mycket väl, var att ”makt berusar” och sådant ska man passa sig för!

  Möjligen är det vad vi har att göra med här - att makten på något sätt har berusat - man väljer att själv bestämma vad som är smakfullt eller inte smakfullt.

  Jag kan till 90 procent hålla med om allt som vicelantrådet har sagt eftersom det var vackert och generaliserande. Men grundproblemet är om vicelantrådet tycker att man gjorde rätt, och att det endast var ett affärsmässigt beslut, när man bröt sig in i den kommunala strukturen och med det som förklaring sade åt en människa att denne inte längre har ett allmänt förtroende eftersom man har valt fel position i en fråga som är rätt känslig?

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Herr talman! Det är just den här typen av retorik som jag tycker blir lite otäck i den här frågan. Landskapsregeringen, och alla som sitter här, vet att det fanns ingen som helst avsikt att den här frågan skulle debatteras i det offentliga utan någon annan valde att ge den till offentligheten.

  Det är ingen som har brutit sig in i det kommunala beslutsfattandet eller i den kommunala strukturen. Det är ltl Petterson och oppositionen som politiserar en fråga där ett affärsmässigt beslut har legat i grunden. Jag beklagar att det har kommit ut i offentligheten och att det har lett till flera veckor av debatt och där personen i fråga har varit tvungen att figurera i medierna.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Talman! Jag förstår nog kanske på något sätt varför man helst inte skulle vilja att dessa förklaringar skulle ha kommit ut i offentligheten, för de är inte klädsamma för någon. Och det som det de facto har gjort är att ge bränsle åt den form av värderingar som absolut inte Centern står för och som jag faktiskt inte tror att någon i landskapsregeringen heller står för. Men det ger bränsle åt debatten när det handlar om t.ex. flyktingfrågan som säger att ”Se nu, vi får inte göra som vi vill” för då riskerar man att förlora sina uppdrag. Det är ju det som är det värsta i alltihop. Att man inte har tänkt igenom sättet på vilket man har förklarat sina beslut.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Tack. Jag tror nog att det är bränslet som har mycket att göra med den politiseringen och faktiskt den vantolkning av det här beslutet och där t.ex. ltl Pettersson var en av de första att gå ut media och anslå en sådan ton som jag tycker att har varit olycklig för hela frågan.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Om och om igen, som en gammal vävgrammofon, så försöker man klistra epitet på Centern. I det här fallet så väljer vicelantrådet att hänvisa till en partiledardebatt och säga att de män som inte var för en kommunförändring, enligt den princip som landskapsregeringen företräder, där är viljan att bevara större än viljan att förändra. Är det något parti som har klarat av att förändra så är det Centern. Titta ut! Se omkring er! Rannsaka er själva! Vi lever i den bästa av världar. Vi har ett blomstrande näringsliv, vi har utbildningsmöjligheter åt alla, vi har en låg arbetslöshet, vi tar hand om de gamla och de svaga. Det arbetet har Centern haft en aktiv del i.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Tack! Jag förnekar inte att Centern har haft en stor och viktig uppgift i det politiska landskapet på Åland. Absolut inte. Men Centern har också under många år bromsat och kanske tvekat när det har varit tider att gå vidare och fatta beslut. Det har också hänt. Jag tror att debatten som hölls om kommunstrukturen blev väldigt tydlig i den aspekten. Det fanns en falang beredd att förändra och gå framåt och en annan som ville stå på bromsen.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Det förändringsarbete som Centern har varit med och påverkat och drivit under många har man inte gjort ensam. Självklart har det funnits andra partier med som också har bidragit, var och en på sitt sätt efter förmåga och vilja ibland också. Men att säga att Centern inte vågar vara med och förändra. Jag vägrar helt enkelt att acceptera det epitetet.

  Den förändringsprocess som nu är igångsatt går ut på att hota och härska vad gäller en förändring av kommunstrukturen och en sådan process där hot och härskartekniker är ledorden, nej, den är vi inte intresserade att ta del av. Däremot har vi sagt, och det står jag för inför hela partiet, vi klänger oss inte fast i kommungränsen, men processen som den nu är igångsatt och som den nu drivs, lämnar ordet demokrati långt borta på spelhalvan.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Det är så när man driver förändring. Inte tror jag heller, när ltl Thörnroos och jag själv var med och privatiserade sjötrafiken, att det upplevdes som en särskilt demokratisk process. Förändringar väcker väldigt mycket motstånd hos en del människor men även rädsla och det måste man förstå. Men att använda sig av den rädslan och öka den genom att skapa misstro i vårt samhälle, det tycker jag inte att är riktigt hedersamt för ett parti som så länge har varit härskande i det åländska samhället.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Tack herr talman! Det talas vackert om tolerans, respekt och öppenhet. Jag är den första att hålla med om att de är otroligt viktiga ambitioner och målsättningar i vårt samhälle. Vad jag tror att många upplever med den här debatten, det är en känsla av precis det som man var inne på i anförandet, det gäller inte riktigt alla. Man visar nog en tolerans och en öppenhet gentemot dem som kommer till det åländska samhället och det ska vi förstås göra. Men i det här fallet upplever man att den toleransen och respekten inte sträcker sig till en kommunstyrelseordförande i Vårdö. Därför vill jag ställa frågan - Hur ser vicelantrådet på de åsikter som har framförts i den här riktningen, att vi också måste vara beredda att stå upp för tolerans, respekt och öppenhet när det gäller det egna samtalsklimatet och det som förs av ålänningar som har bott här länge?

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Det har sagts många gånger och jag kan väl säga det igen. En enhällig landskapsregering gjorde den bedömningen, en affärsmässig bedömning, med tanke på ett bolag som är mycket, mycket viktig för den åländska arbetsmarknaden och den åländska ekonomin. Vi fattade ett gemensamt affärsmässigt beslut. Det var betydligt mera affärsmässigt än politiskt.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Man kan stå här i talarstolen och säga att det var ett affärsmässigt beslut. Det intressanta är på vilka grunder menar man att det var ett affärsmässigt beslut? Man menar att styrelseordföranden hade gjort ett bra jobb men hade fel politisk uppfattning. Det är ju det som blir kontentan av det hela. Det är det som vi diskuterar här i dag. Jag tror att alla har ett intresse av att fatta affärsmässiga beslut i den här typen av frågor. Men frågan är vad vi ska lägga störst tyngd vid. Ska vi lägga störst tyngd vid enskilda politiska åsikter eller vid kunskap, kompetens och erfarenhet? Det är det som frågan ytterst handlar om.

  Att stå här och försvara sig med att det är ett affärsmässigt beslut, det kan man förstås göra, men då måste förstås man förklara vad man väger in ett sådant beslut.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Tack. Jag tror att det är med omsorg om företagets bästa och med långsiktighet framför ögonen som det är viktigt att PAF:s varumärke alltid förknippas med tolerans och öppenhet.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Lars Häggblom, replik

  Tack talman! Vicelantrådet Gunell framförde att de Obundna skulle vara emot förändringar i kommunstrukturen. Detta är fel. Vi har sagt att det ska avgöras av invånarna själva respektive av kommunen hur de vill att deras framtid ska se ut.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Ja, så har politiker sagt genom åren. Det innebär att man inte vill ha någon förändring eller har ltl Häggblom tänkt ta initiativ i Hammarland för en kommunsammanslagning?

  Ltl Lars Häggblom, replik

  Tack talman! Nej, de förändringarna diskuteras nog fram eftersom samhället utvecklas.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Det låter betryggande att höra att det finns en öppenhet för en förändring även hos Obunden Samling. Trycket på en förändring börjar bli ganska stort i vårt samhälle. Om man ska vara demokrat och lyssna på folket så kan man inte heller ignorera att det idag finns en beställning på en förändring.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Jag blev väldigt förvånad då jag hörde att vicelantrådet själv var förvånad över att det hade sagts att ni delar upp folk i grupper om vem som har rätt och vem som har fel och vilka ålänningar som duger.

  Regeringen talar om ”lyssnande ledarskap” ni talar om en ”globaliserad värld” osv. Om jag kommer rätt ihåg så sade vicelantrådet i en debatt att ”man får ha olika åsikter, olika ställningstaganden, men att det kan få konsekvenser.” En konsekvens nu av ert ledarskap är att man i Vårdö går omkring med listor där man skriver upp namnen på dem som är för styrelsebeslutet i Vårdö, vilket betyder att de är emot fullmäktige men är för regeringens politik. Då undrar jag - Är det som ni talade om att hedra demokratin?

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  För min del så får man gå ut och fråga vad folk tycker hur fritt som helst. Om jag förstod det rätt så har ltl Toivonen själv vandrat runt och knackat dörr i Vårdö och frågat vad folk tycker. Det kan väl inte vara fel att någon annan gör detsamma?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Nu gällde frågan dessa listor där man skriver sitt namn och om man är för en viss politik. Jag har förstått att om man inte är för den så kan det få konsekvenser i det sociala livet eller i arbetslivet. Är de listorna att hedra demokratin?

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Jag känner inte till vad dessa listor handlar om och jag är säker på att de människor som gör det här arbetet hanterar det på ett respektfullt och bra sätt. Jag tror inte det handlar om någon åsiktsregistrering som sedan ska förknippas med vissa straff eller belöningar. Det tror jag inte.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Herr talman! Man kan instämma i det mesta som vicelantrådet sade i sitt anförande med den globala utblicken. Men det som vi nu har framför oss här på Åland är en lokal situation som har skapats av det beslut som man tog och framförallt det sätt man motiverade beslutet på i offentligheten från landskapsregeringens sida. Det har utan tvekan skapat en oro i det åländska samhället och man kan försöka förklara bort den hur mycket man vill från landskapsregeringspartiernas sida. Men den finns där.

  Åtminstone mitt sätt att se på ledarskap det är att man ska försöka skapa en trygghet så att alla kan känna att man har lika värde och att man kan fungera på ett bra sätt i det åländska samhället. Hittills tycker jag att den här debatten enbart har gjort att klyftan blivit större på något sätt. Kan vicelantrådet se att den här skillnaden finns och på vilket sätt ska man komma bort ifrån den här situationen?

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Mitt svar på det är att vi alla måste hjälpas åt att förklara för dem som i så fall upplever att samhället skulle vara delat i vilka som får säga och inte får säga sin åsikt. Att tala om, allihop samstämmigt, att åsiktsfrihet gäller i landskapet Åland, att det inte är förknippat med någon typ av straff och belöningar, var och en har den rätten. Och att man heller inte ger mera bränsle åt den här brasan utan snarare går vidare nu.

  PAF har fått en ny styrelse, en mycket kompetent sådan, och nu går utvecklingen framåt där. Vi kan varje dag - i varje tidning, i radion och överallt i vårt samhälle - höra att människor fritt och glatt uttrycker sina åsikter. Det ska de fortsätta att göra.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  En välvillig tolkning av det som vicelantrådet sade nyss är att hon stöder den linje som minister Wille Valve gav uttryck för i media. Men den bilden stämmer inte överens med den bilden som finansminister Mats Perämaa gav och som är den officiella bilden utåt. Det är som diskrepansen nu finns ute i det åländska samhället och hos oss här i salen.

  Jag hoppas att debatten fortsätter på ett sådant sätt så att vi kan få ihop det här. Jag tycker att det är olyckligt att vi har den här situationen. Jag vill inte leva i ett samhälle där människor ska känna otrygghet och måste tänka att ”vågar jag säga det här” eller ”blir jag behandlat på ett annat sätt i något annat sammanhang.” Det är inte det Åland som jag känner. Där har vi alla ett gemensamt ansvar, både regering och opposition. Vi representerar de vanliga människorna och vi för fram oron här. Hjälp oss nu då att stilla den!

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Ja, det kan man enkelt göra genom att säga att det här var en mycket unik situation. Det är ett sätt för ltl Nordlund att försöka splittra regeringen. Som jag sade är det här ett enhälligt beslut, ett enhälligt affärsmässigt beslut, inte ett politiskt.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Värderade kolleger i lagtinget! Bästa regering och fru lantråd! För ett år sedan så blev jag helt korrekt beskylld för att ha ”avsaknad av parlamentarisk erfarenhet”, nu kallar jag det kanske för ”lite begränsad erfarenhet.”

  Jag noterade att det på lagtingets hemsida står att vi i lagtinget har tre uppgifter - att stifta lagar, att anta budgeter och att övervaka regeringen. Det är första gången som jag är med i rollen att övervaka regeringen. Dessutom behandlingen av budgeten samma vecka så det blir ganska tufft.

  Som jag förstår, med min begränsade erfarenhet, så är misstroendet riktat i princip mot ett särskilt, speciellt beslut. Det är inte riktat mot regeringsprogrammet, även om regeringssidan försöker göra det på det sättet, utan det är mot ett beslut - eller som jag ser det - ett ledarskap som har lett till detta beslut.

  Jag gör saker lite annorlunda, märker jag, och jag noterar att de flesta andra från oppositionen ställer sig i den andra talarstolen men jag tycker att det är väldigt naturligt att stå här framför regeringen som jag den här gången kanske inte talar så mycket för.

   För ett år sedan hade vi en omröstning om lantrådsposten. Där röstade jag kanske på ett sätt som andra inte riktigt förstod. Andra säger att man ska bygga förtroende, skapa förtroende. Jag säger tvärtom. Jag har förtroende för alla. Jag hade förtroende för alla från Irak också tills jag via statistiken såg att man kanske inte kan lita på alla. Men jag har förtroende till att börja med. Därför ansåg jag, att eftersom det största partiet var Liberalerna, så skulle ordföranden få lantrådsposten. Därför röstade jag som den enda från oppositionen för det. För då hade jag ännu förtroende.

  Regeringsförklaringen var det lite samma sak med. Visst fanns där saker som jag inte tyckte att passade in, men de var ganska allmänt skrivna, så jag röstade också ja för det.

  Senare har jag debatterat ganska flitigt med vissa ministrar men jag ser det inte som en förtroendesak. Jag kan diskutera och ha tio anföranden, men det har ingenting med förtroende att göra. Att ha olika åsikter om en sak är en helt annan sak.

  Misstroendet här idag gäller en enskild fråga, eller ett handlande i en enskild fråga. Om vi kallar det för ”händelserna på Vårdö” för att göra det neutralt. Jag tänkte ta upp lite andra dimensioner, ni andra har talat om själva händelsen.

  Det har att göra med ledarskap. Om det kallas ”lyssnande ledarskap” eller ”modernt ledarskap” eller vad det kallas.

  Jag drar mig till minnes en situation när en medlem från finska grundlagsutskottet inte ville höja klumpsumman. Då kunde man läsa i tidningarna att lantrådet använde ord som ”Rappakalja” till exempel. Jag förstod att det kanske hade att göra med att personen inte var tillräckligt insatt i de åländska förhållandena eller kanske inte kunde språket. Men det ordet, även om det finns i Svenska akademins ordlista, förstås bra av en som har finska som modersmål. Där fanns ord som ”svinhugg” också som jag inte tyckte att lät så bra. Kanske jag får påminna lantrådet om att det finns ett uttryck som heter ”Svinhugg går igen.”

  Jag minns också första debatten när det gällde tilläggsbudgeten. Jag hade inte sett lantrådet närvarande tidigare, men bland det första som lantrådet gjorde var att lantrådet försökte avbryta mig i talarstolen. Sådant ger inte förtroende.

  Men fru lantråd. Jag kommer inte att säga något elakt varken till er eller till er andra här. Det passar inte in i min stil. Jag försöker hålla mig någorlunda saklig och försöker vara en förebild för dem som eventuellt sympatiserar med mig.

  Det är ju så att vi inte vet vad som händer efter den här omröstningen. Ni kanske är vårt lantråd till julen eller så är vi kanske kolleger i opposition. Det vet vi inte.

  Men ni hade otur när ni sade det som ni sade åt damen som satt i grundlagsutskottet eftersom hon senare invaldes i Ålandskommittén, kanske en ännu viktigare plats. Så kan det gå om man använder fel ord.

  Jag tycker att en ledare ska vara en förebild på ett positivt sätt. Det som också används av andra här är orden ”snuskigt” och ”sorgligt” när man ska kommentera kommunala beslut. Det känns ju verkligen inte bra.

  Som jag ser det ska en ledare vara en förebild på många olika sätt. Jag nämnde i våras företagsdoktorn Ulf af Trolle som hade som princip att alltid vandra genom fabriken på nattskiftet och sedan ut igen på kvällsskiftet för att det skulle synas hur länge han var på jobb. Nu kan vi jobba varifrån vi vill men jag tror ändå att det kan vara en fördel att flitens lampa skulle lysa lite mera i regeringskansliet. Det är en liten åsikt som kanske kan sprida sig.

  Herr talman! Om vi tittar lite på andra - som minister Fellman - så var det lite intressant under budgetdebatten. Då blev hon irriterad för att hon inte fick svar på en fråga. Hon fick många frågor själv men besvarade ingenting. Jag ställde många frågor och det ställdes också från andra. Det där med att svara tycks inte vara något som ingår i ett modernt ledarskap. Möjligtvis lyssnande, det är svårt att veta om man lyssnar när man aldrig svarar.

  Jag har tyvärr också noterat i andra sammanhang att minister Fellman, sin bakgrund till trots, har väldigt svårt för att svara på frågor och ibland, som det uppfattas, ger kanske något oartiga svar.

  Jag minns när vi från Åländsk Demokrati hade några insändare, som vi tyckte att var sakliga. Vi ställde frågor, det gällde förmodligen om flyktingförläggningar eller något sådant. Det som vi fick till svar var att det bara var ”rasistisk goja.” Det var det enda svaret vi fick. Men orden kommer ju igen. Det är ”rappakalja” det är ”svinhugg” och det är ”rasistisk goja.”

  Jag tycker att det är viktigare att diskutera ledarskapet. Inte saker som kommunreformer, självstyrelsepolitik och svenska osv som vissa försökt ta in. Men det är ju inte det som det här misstroendet rör, utan det är fråga om hur ledarskapet ser ut.

  Jag kritiserade också tidigare minister Fellman när det gällde den demokratiska delen med att sänka rösträttsåldern. Man frågar 50 remissinstanser och en handfull säger ja och sedan kör man vidare. Det känns ju inte demokratiskt. Jag raljerar lite - vi har Åländsk Demokrati och Ålands Socialdemokrati. Vi har ordet ”demokrati” i namnen men vi ser tydligen demokratin på olika sätt.

  Den enkät som man nu talar om har visst sänts ut till 2 700 personer men frågan är hur man ställer frågorna och hur man kommer att sammanställa det? Det där är svårt att veta.

  För att förtydliga - jag har gett mitt förtroende men av de här orsakerna så har varken jag eller Åländsk Demokrati förtroende för minister Fellman längre.

  Som jag nämnde tidigare, det var i någon intervju som man sade från regeringssidan, att man får ha åsikter men ställningstaganden kan få konsekvenser. De konsekvenser som vi har sett här tycker jag inte att hör ihop med ett modernt ledarskap.

  Jag kommer i ett senare anförande att ta upp mera om effekterna som jag ser på Vårdö. Då får vicelantrådet höra hur stämningarna är där.

  Hur det än går i omröstningen idag så vill jag i alla fall meddela att jag och Åländsk Demokrati nu inte har förtroende för fru lantrådet. Så oberoende hur det nu går så gäller det nu att bygga upp ett förtroende. Tack.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack herr talman! Oppositionen riktar idag kritik mot att man inte skulle få uttrycka sina åsikter. Jag ser att samtliga oppositionspolitiker har skrivit under misstroendet utom ltl Stephan Toivonen. Hur kommer det sig? Den information som jag har läst om i tidningen så är det på basen av ltl Toivonens egen önskan, men de rykten som når mig så är det att oppositionen inte har velat ha med ltl Stephan Toivonen på misstroendeundertecknandet. Är det så och hur ser då ltl Stephan Toivonen på den dubbelmoral oppositionen visar? Har inte ltl Toivonen rätt att uttrycka sin åsikt? Det verkar inte som att oppositionen anser det. Hur ser ltl Toivonen på det?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Hur det har sagts i olika sammanhang så känner jag inte till. Men faktum är att jag sade ”Jo, jag stöder misstroendet.” Men. Eftersom den här frågan i grunden rörde flyktingfrågan, så tänkte jag att det blir lätt för regeringen att gå på mitt lilla parti och ta upp den frågan. Därför så föreslog jag att ”tycker ni också det så skriver jag inte under.” Och vi kunde se det här idag. Jag tror till och med att det var under det första replikskiftet som det frågades om Åländsk Demokrati ska in i regeringen. Jag ser att det var ett klokt beslut och att vi får debatt rörande den riktiga saken och inte på något annat.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Herr talman! Riktigt så har jag inte fått verklighetsbeskrivningen men det är möjligt att det är så. Jag är förvånad ändå för den information som jag har nåtts av, att oppositionen inte har velat ha med ltl Toivonens underskrift pga. de åsikter som ltl Toivonen och hans parti står för. Kan ministrarna tolka också det som en frånvaro av ltl Toivonens närvaro i det frieri som har gjorts till Moderat Samling och att det också beror på samma sak. Hur ser ltl Toivonen på det faktum att oppositionen ratar ltl Toivonens åsikt?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Vår syn inom Åländsk Demokrati är att vi utan vidare föredrar det alternativ som framfördes till pressen igår eller idag. Vi tänkte som så att om vi inte finns med där och om vi inte finns med i förhandlingarna så finns det kanske en större chans att Moderaterna kan acceptera det bud som de fick. Tack.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Bara för ett klargörande. Jag tycker att det är oklart, åtminstone för min del, vad ltl Stephan Toivonen riktigt menar. Man har röstat för regeringsprogrammet, man har röstat för lantrådet, man har visat att man har förtroende för den här regeringen och det regeringsprogrammet som har legat och ligger. Nu kommer ett misstroende den 11 november och idag har vi den 18:e. Nu har ltl Stephan Toivonen inte skrivit under misstroendet och är inte med på det men nu plötsligt har man inte förtroende för regeringen längre. Orsakerna för mig är oklara. Vad är det som man plötsligt nu inte har förtroende för?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Jag försökte förklara det i mitt anförande. Om jag repeterar så sade jag att jag hade förtroende för lantrådet och regeringen från början. Mitt förtroende försvinner inte fast jag diskuterar någon fråga i tio anföranden med en minister. Men det var hanteringen av situationen i Vårdö som gjorde att förtroendet raserades. Det fanns vissa bitar före också. Jag nämnde - ”rappakalja” och ”rasistisk goja” och så vidare, som jag inte tycker att hör hemma i en regering. Det är en kort förklaring.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack herr talman! Då blir jag ännu mer förbryllad eftersom hela den här misstroendeskrivelsen just handlar om situationen i Vårdö och där Centern, Obunden Samling och Ålands Framtid har skrivit nästan en och en halvsida text om situationen. Man skulle tro att ledamoten skulle vara med på en sådan skrivelse. Hur fungerar riktigt samarbetet i oppositionen? Eller är det så att man ville vara med men inte får vara med?  Vad har egentligen sagts och vad har egentligen hänt?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Som jag sade i förra repliken, jag stödde misstroendet men jag trodde att det skulle vara bättre att mitt namn inte fanns på pappret och därför gjorde jag på det sättet. Det var mitt eget val. Tack.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Viveka Eriksson, replik

  Talman! Jag hade också lite svårt att hänga med i det här förtroendet/inte förtroendet. Men jag reagerade på en alldeles särskild sak som ledamoten sade. ”Flitens lampa borde lysa lite mera i landskapsregeringens korridorer.” Jag vill verkligen dementera det påståendet. Jag vet att om flitens lampa lyser någonstans så är det i landskapsregeringens korridorer och framförallt i lantrådets rum. Jag tror inte att hon sedan hon blev lantråd för ett år sedan haft många privata stunder och mycket fritid. Jag vet att det är ett fruktansvärt slitsamt jobb att vara lantråd. Mot bakgrund mot alla de stora och svåra frågor vi har, och som lantrådet har i famnen, så får hon nog göra sitt jobb ordentligt och med mycket arbetstid.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Jag förstår att ni känner till att lantrådsposten är en tung post. Jag har ingen erfarenhet av det. Vad jag själv har sett och vad jag har hört så kanske den kunde lysa ändå litet flitigare. Men som sagt man kan jobba på olika sätt.

  Vtm Viveka Eriksson, replik

  Talman! I budgetdebatten fanns det en diskussion om arbetstid. Det konstaterades att det ändå bara finns 24 timmar i dygnet. Jag vet att vårt lantråd vilar, kanske litet, när hon sover men resten av den vakna tiden så jobbar hon nog med landskapet Åland och de viktiga frågorna som ska föra utvecklingen vidare och ska se till att självstyrelsen försvaras och att självstyrelsearbetet också går vidare.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack herr talman! Jag tycker att det är intressant att ltl Toivonen vill tala om det här uttalandet som en enskild fråga. Om man placerar saker i sitt rätta samhällsmässiga sammanhang så målas ju en annan bild upp. En bild där ltl Toivonen säger att flyktingfrågan är det viktiga i det här ärendet.

  Sedan säger ltl Toivonen att ”det vore bra om flitens lampa skulle lysa.” Jag undrar om den ska lysa i Portugal, där ledamoten tillbringar tiden, eller om den ska lysa i utskottsrummen där resten av utskottet arbetar?

  Jag tror att det skulle vara på sin plats om ledamoten börjar rannsaka sig själv först. Tack.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Ltl Igge Holmberg tar upp varför jag inte var med på listan. Det var det som jag sade åt mina kollegor i oppositionen. Skulle den här frågan ha berört någonting annat än flyktingfrågan, då hade jag satt mitt namn på listan. Det var just det som jag såg att var den knepiga saken.

  Angående frågan om närvaro så brukar jag säga ”Jag är närvarande.” De som känner mig via sociala media vet att inom 30 minuter så får de svar, dygnet runt, eftersom klockorna går litet om varandra. Närvaro har jag men på ett annat sätt.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack herr talman! Jag vill ta upp kritiken mot minister Fellman om att hon inte svarade på Åländsk Demokratis insändare. Jag förstår att hon inte gjorde det. Jag försökte också. Jag kom fram till att det var ett sådant sammelsurium av olika saker, som det inte fanns någon röd tråd i, förutom att de alla byggde på olika dåligt underbyggda rasistiska teorier och påståenden.

  Som jag sagt till ltl Toivonen tidigare, om han inte vill bli kallad rasist så ska han inte skriva eller säga rasistiska saker. Så enkelt är det. Tack.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Den debatten var mellan oss och minister Fellman. Men det är ltl Igge Holmbergs synpunkter och jag ids inte kommentera dem mera.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Lantrådet Katrin Sjögren

  Talman! Jag vill igen understryka att det inte är någon som helst tvekan om att det råder åsikts- och yttrandefrihet i landskapet. Jag vill understryka att det inte finns några som helst tecken eller signaler på att vi skulle ha svårigheter med att tillsätta förtroendeposter eller tjänster. När vi har ansökningar till landskapsförvaltningen så har vi många kompetenta sökanden och likadant i underlydande myndigheter, så det är en oro som är obefogad.

  Visst, det vill jag också understryka, ska vi gemensamt driva, utveckla och diskutera ålänningarnas och våra gemensamma myndigheter och bolag, inklusive PAF och spelverksamheten.

  Den oro som det ges uttryck för i de olika leden, i majoriteten och oppositionen, ska man också ta på allvar. Det gäller att försöka lyfta debatten så att vi inte hamnar i populismträsket och smetar oss fast i konspirationsteorier. Vägen framåt kanske är den allra svåraste. Kanske en del av svaret - också i Norden, Europa och USA - är att trots allt försöka överbygga klyftor och vara tolerant mot de intoleranta. Att ge svar på tal och att debattera, det är kanske det allra svåraste av allt. Att vara tolerant mot de intoleranta.

  I mitt svar på misstroendet så sade jag tidigare mycket tydligt att jag inte tänker och inte vill diskutera personer som varken är närvarande eller kan försvara sig själva. Jag vill återigen understryka att avsikten aldrig har varit, varken nu eller tidigare, att diskutera styrelsetillsättningar eller personer offentligt. Som flera också har påpekat, i det aktuella ärendet, så gjordes det valet av någon annan. Jag beklagar att det blev som det blev. Att en person, tidigare PAF-ordföranden, har fått vara så i skottgluggen. Vi politiker får vara beredda på att tåla vad som helst och i princip vilka beskyllningar som helst, t.ex. att man inte skulle jobba tillräckligt mycket. Speciellt om man har de högsta maktpositionerna så ska man stå ut med kritik och med att bli granskad. Men man ska inte behöva löpa gatlopp som enskild person.

  Om man principiellt diskuterar styrelsetillsättningar i bolag och underlydande myndigheter så kan man konstatera att det fungerar på det viset att man har förtroende tills man inte har förtroende längre. Det görs helhetsbedömningar hela tiden av våra ordförande i våra underlydande myndigheter i våra bolag - fattar man rätt beslut, styr man bolagen rätt, värnar man varumärket, har man rätt omdöme och utövar man makt på rätt sätt. Det görs hela tiden.

  Bästa Moderater, Socialdemokrater, Liberaler, fru vicelantråd och ministerkolleger. Vid bildandet av sittande regering kan man faktiskt säga att det skedde på ett obundet vis. Det var sakpolitiken som var den största frågan. Det var ekonomin och det var viljan att se över kommunstrukturen. Ett år har gått. Vägen är slingrig och den är smal och den är full med en massa gropar men jag är helt säker på att vi är på rätt väg. Det är bara att fortsätta rakt framåt.

  Talman! Centern, Ålands Framtid, Obunden Samling, Åländsk Demokrati, Moderater, Socialdemokrater och Liberaler. På måndag far hela regeringen till Helsingfors för ett viktigt strategimöte med den finska regeringen. Vi ska försvara, förklara och hävda självstyrelsens rätt. Nu kommer lagtinget att avgöra om vi kommer att göra det som en regering - Ålands lagtings regering - eller som en expeditionsministär. Tack.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Vi tackar för anförandet. Det har tidigare varit brukligt och jag har förstått att det är lantrådet som brukar försvara sig och sin regering. I den här debatten har det varit tvärtemot, dvs. det är de andra som har gjort det.  Det är kanske ett nytt sätt att debattera, inget fel i det och jag lägger ingen värdering i det utan det är bara ett konstaterande.

  Det jag kan konstatera är att vi på måndag har sex ärenden för remiss, också lagstiftning som kommer från landskapsregeringen. Min fråga är om det är så att man hellre prioriterar en resa till Helsingfors för att umgås där istället för att vara i lagtinget och besvara frågor och presentera sina egna lagstiftningsförslag?

  Lantrådet Katrin Sjögren, replik

  Talman! I det här fallet så tror jag i alla fall att vi har en övervägande majoritet. Var snälla och säg om det inte är så. Vi har ett strategimöte med riksregeringen där vi ska diskutera svenska språket, samverkan mellan Åland och Helsingfors och vi ska diskutera självstyrelselagsrevisionen samt social- och hälsovårdsreformens inverkan på självstyrelsen. Hela den finska regeringen väntar på oss i Helsingfors på eftermiddagen. Ska vi säga nej?

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Det är inte upp till mig som oppositionspolitiker att tala om hur regeringen ska prioritera och vad man inte ska prioritera. Det är säkert lyckosamt att man äntligen fått till stånd ett möte med Finlands regering. Men det oaktat så finner jag det anmärkningsvärd att Ålands lagting ska samla 30 ledamöter för att föra en diskussion, troligtvis sinsemellan, eftersom ingen från landskapsregeringen finns på plats för att presentera de ärenden som är uppsatta för remiss.

  Lantrådet Katrin Sjögren, replik

  Talman! Jag vet att det redan har förts diskussioner med talmannen för att det ska lösas på det mest fullödiga sätt så att det passar lagtinget på det bästa sättet. Ansvarig minister har också sagt att han tycker att det är väldigt viktigt att han får presentera lagarna, så vi tar det på fullaste allvar.

  Men allvarligt. Inte kan väl vicetalman Thörnroos mena att vi ska säga nej till strategimötet på måndag?

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Petri Carlsson

  Herr talman. När någon friar brukar den som frågar oftast veta att den får ett ja. Man har nästan alltid fått signaler om att det finns ett ömsesidigt intresse att skapa något nytt tillsammans. Man har umgåtts ett tag och tycker likadant i åtminstone de stora frågorna. Om man gör något så ovanligt som att man frågar utan att veta det, så måste man räkna med att risken för ett nej är mycket större. Varför säger vi då nej till frieriet till en ny regering med Centern, Obunden Samling och Ålands Framtid?

  Med anledning av den senaste tidens debatt har vi kunnat notera att Centern driver på mångmiljonökningar av anslag och att Obunden Samling röstade för utökningar av ÅHS:s budget, men också föreslår utökningar inom andra områden samtidigt som man lägger otydliga förslag om att man måste spara mer. Då känns inte oppositionens ekonomiska politik som seriös. Förutom kanske Ålands Framtid som faktiskt röstade med regeringsblocket i förra veckan.

  Vi vet alltså inte någonting om vad vi får för ekonomisk politik med ett nytt alternativ. Det vi vet med säkerhet är att vi inte får någonting gjort med styrningen av kommunsamgåenden från landskapsnivå.

  Samtidigt kan vi konstatera att vi i Moderat Samling gick till val med ett antal frågor. För mig är några punkter särskilt viktiga.

   – Större och smartare kommuner. Vi har tydliga skrivningar om tidssatta leveranser och det finns med i årets budget.

  – Mer kvar av lön och pension. Budgetunderskottet går åt rätt håll. Höjd självfinansieringsgrad inom ÅHS ser vi m.m.

  – Dagis eller hemma - våra föräldrar vet bäst.  Det förnyade och förbättrade hemvårdsstödet kvarstår.

  – Friskvårdsavdrag för alla.  Skrivning om utredning kring detta finns med i årets budget.

  Sedan återfinns det mesta av det övriga som vi lovade i valet, såsom jämställdhet, integration osv. också i budgeten med den här regeringen. Dessutom kan vi se att arbetslösheten sjunker och att vi inför företagaravdrag för att nämna några saker.

  Herr talman! Det erbjudande som vi fick om en ny regeringskonstellation var generöst med flera betydande poster för Moderat Samling - men politik går före poster! Politik handlar också mycket om förtroende och trovärdighet. Vi inom Moderat Samling är pålitliga och respekterar ingångna samarbeten. Det skulle vara helt oseriöst av oss att bryta ett samarbete där våra kolleger i regeringen inte har brutit mot regeringsprogrammet och där regeringen gör mycket av det som vi vill.

  En av huvudfrågorna i misstroendet är kring kommunreformen. Oppositionen kritiserar landskapsregeringen för att göra för mycket och för snabbt. Hur kan det vara dåligt för någon som vill förändra kommunstrukturen?

  För oss är Ålands utmaningar, såsom vi beskrivit dem i regeringsprogrammet, långsiktiga. Att få ordning på ekonomin tar några år, likaså kommunreformen. Vi har just tagit en budget där vi tar ett stort och trovärdigt steg mot ordning i ekonomin. Att byta regering nu skulle innebära att vi slutar förverkliga såväl ordning i ekonomin som kommunreformen efter bara ett år. I stället skulle vi få en regering med åtminstone två diametralt olika linjer i ekonomin och ingen linje i kommunreformen. Det är något som jag inte kan säga ja till.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Tack herr talman! Nu tycker jag att den här debatten börjar likna någonting. Nu motiverar man sakligt varför man väljer att inte gå in för en borgerlig regering på Åland. Det tycker jag att man ska ha en eloge för från Moderat Samlings sida, även om jag ställer mig skeptisk till vissa slutsatser som de drar, bland annat att man skulle ha bättre förutsättningar att få ordning på ekonomin med Socialdemokraterna i regeringen. Det skulle vara väldigt fint om ltl Petri Carlsson kunde utveckla det resonemanget. Menar man verkligen att man har bättre förutsättningar att få ordning på den åländska ekonomin med Socialdemokraterna i regeringen?

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack herr talman! Jag kan bara hänvisa till den budget och den budgetdebatt som vi är mitt inne i och som nu har remitterats till finans- och näringsutskottet och där den samlade oppositionen är splittrad, vilket jag redogjorde för i mitt anförande. Vi ser ökningar med många miljoner. Jag räknade upp dem i den debatten. Det är över 3 000 000 euro som Centern föreslår i anslagsutökningar och begär flera miljoner som man ska komma tillbaka med i anslagsökningen, som ltl Axel Jonsson och Ålands Framtid berömde. De röstade faktiskt med regeringen för en återhållsam ekonomisk politik med tanke på läget. Det respekterar jag. Men den samlade oppositionen är inte enig i sin politik.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Herr talman! Jag tackar förstås för de värmande orden. Men man får inte måla bilden av att det saknas viljor inom regeringsblocket för att öka på utgifterna åt olika håll. Ett exempel som vi var inne på nyligen var de omdiskuterade bidragen till medborgarna där man hade aviserat en minskning och där socialdemokraterna står och säger att ”tack vare oss har man fått bort dem ur budgeten.”

  Det står alla klart att det kommer att bli tuffa ekonomiska prioriteringar som krävs för att få ekonomin i balans framöver ifall intäkterna fortsätter att öka i den takt som de har gjort under det här året och även ser ut att göra inför nästa år.

  Mot den bakgrunden ställer jag frågan - Är det så att Moderaterna framöver tror att Socialdemokraterna är den bästa regeringspartnern för att få ekonomin i balans?

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack herr talman! Jag kan stolt säga att Moderaterna var emot att man skulle gå in och försämra hemvårdsstödet. Det är också en form av en invånarförmån som finns. Den i sig minskar kostnaderna på sikt inom den kommunala sektorn och ökar valfriheten för barnfamiljerna och tar hänsyn till barnens bästa.

  Jag har inte sett ltl Axel Jonsson föreslå någon budgetmotion där man tar bort invånarförmåner. Är det vad som ltl Axel Jonsson och Ålands Framtid vill så säg det då?

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack talman! Lantrådet skriver i sitt svar, det här är från det stenografiska protokollet ”Att landskapsregeringen har mandat och ansvar att forma sin ägarpolicy, att tillsätta sina styrelser och sina direktioner.” Jag är den första att skriva under på det. Självklart är det så att en landskapsregering ska ha ett tydligt mål, en tydlig vision och en tydlig riktning. Och självklart är det så att man ser till att man har folk i styrelser och i andra ledningsgrupper som är villiga att följa regeringens utstakade plan.

  Det som däremot är nytt mot tidigare, det är den otroliga maktkoncentrationen som landskapsregeringen ger uttryck för via tillsättandet av styrelser och direktioner. Jag tänker närmast på Ålands hälso- och sjukvård, jag tänker på polisstyrelsen och jag tänker på gymnasieskolan. Till skillnad från tidigare då det har varit brukligt att man försöker att inte ha lagtingsledamöterna med i alla organ, och definitivt inte samma lagtingsledamot alltför många gånger, utan av demokratiska skäl har man försökt dela på platserna och därigenom också bredda det politiska arbetet. Nu har man valt att frångå det. Jag säger inte att det är fel, därför att varje landskapsregering har rätt att göra sina egna val. Jag utgår ifrån att det är ett medvetet och aktivt val att nu koncentrera makten. Aldrig har så få haft så mycket att säga till om som nu inom landskapet Ålands gränser.

  Men nu till PAF och styrelsefrågan. Det är oundvikligt att vi här i Ålands lagting tvingas att diskutera en person som inte finns närvarande. Men som spelplanen har lagts så är det, som jag ser det, ofrånkomligt.

  Den person som har lett PAF:s styrelsearbete under 9-10 år tillsattes under en tid då finansministern hette Mats Perämaa. Han har varit åtminstone åtta till tio år i tjänst som styrelseordförande, i den storleksordningen. Han har skött sitt arbete klanderfritt vad jag har förstått. Aldrig har jag hört några diskussioner, varken på fältet eller i regeringskorridorerna, att han på något sätt i sitt privata värv skulle vara olämplig som styrelseordförande. Snarare har man tyckt att han har varit en tillgång. Han har varit en klippa och han har varit en resurs. Han har ett anseende också i det privata näringslivet, inte att förakta.

  Men vad är det då som händer under 72 timmar? Landskapsregeringen för en diskussion med vederbörande och säger ”Du har vårt förtroende att fortsätta att leda PAF. Vi tycker att du har gjort ett bra jobb.” Ännu på fredag kväll är det förtroendet obrukat, det förtroende som har funnits i över åtta års tid. Men på måndag kväll, då helt plötsligt passar han inte längre, med hänvisning att han har fört ett resonemang i ett kommunalt organ kring ett beslut som han de facto inte ens hade varit med och fattat, eftersom det är fullmäktige som fattar besluten. Där har han fört ett resonemang och gett sin åsikt och ekonomiska syn på kommunen och vad kommunen ska göra och inte göra.

  Något - får man säga - diffusa förklaringar har framkommit i media och det är det som jag tar fasta på. Här har vi flera gånger fått höra att det bara är affärsmässiga grunder som ligger till grund för det här beslutet, ingenting annat. Trots att det bara, i den här diskussionen, är affärsmässiga grunder så ber jag att få citera finansminister Mats Perämaas offentliga Facebooksida. Citat: ”Debatten om PAF:s varumärke rasar vidare. Som finansminister och som ägaransvarig har jag tagit ställning. PAF:s varumärke kan skadas om PAF leds av personer som aktivt tar ställning mot flyktingar. PAF ska stå för ansvarsfullt spelande, tolerans och öppenhet.” Detta symboliseras med en bild ur ett reportage som tidningen Iltasanomat (finländsk kvällstidning) lagt in. På den bilden är det en räddningsarbetare som ur massorna bär fram ett barn. Jag kan inte bedöma huruvida barnet är dött eller levande.

  Här gör finansministern kopplingen. Det är ofrånkomligt att se att här gör finansministern en koppling mellan ett beslut som är taget i ett kommunalt organ - som för övrigt inte är taget av vederbörande person - och det som händer i Aleppo. Finansministerns slutsats har uppenbarligen blivit att detta kan skada PAF:s varumärke. Detta måste således ha inträffat mellan fredagkväll och måndagkväll eftersom han tidigare under åtta års tid har haft förtroende och även haft information om att personen skulle få fortsätta att leda arbetet.

  Det här väcker en del irritation i regeringsleden, tolkar jag det som, eftersom en annan minister går ut och säger att det är något helt annat än vad som tidigare sagts som ligger till grund för det här beslutet.

  Jag säger inte att man inte får tycka vad man vill från landskapsregeringens sida. Självklart får man det. Men jag tycker att man kunde ha så mycket ryggrad att man kunde stiga upp och be om ursäkt till den som nu har dragits i smutsen inom landskapet. Jag tycker att det är ett lågvattenmärke att landskapsregeringen faktiskt inte kan göra det.

  Landskapsregeringen behöver aldrig redogöra för varför man tillsätter si eller varför man tillsätter så. Men det hade faktiskt varit på sin plats med en ursäkt i den här debatten mot den som nu har tystats ner.

  Jag noterar att jag ska stanna här nu och tackar för ordet.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Det Facebookinlägg som det refereras till så refererades bara till hälften. Jag skrev precis det där och jag skrev att det var som finansminister som jag värnar om varumärket. Sedan skrev jag så här ”Den nedanstående bilden sätter jag in som medmänniska.” Alltså jag gjorde skillnad mellan finansministeruppdraget och den privata medmänniskan. Så borde vicetalmannen ha redogjort, för hela inlägget med den här delningen. Då skulle det ha varit mera seriöst.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag tror att ett av grundproblemen, som landskapsregeringen har, är att man dels inte talar med samma stämma och dels förväntar man sig att allmänheten, men även vi som sitter här i salen, ska veta när man är medmänniska, när man är finansminister, när man är fullmäktigeordförande i Jomala eller när man är det i Kumlinge eller var det må vara. Men det finns juridiskt sett bara en landskapsregering. När man sitter i landskapsregeringen så talar man för hela landskapsregeringen.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Ja givetvis, herr talman! Så gör man ju. Och därför var jag så noga med att i det här inlägget skriva några rader om det ställningstagande som landskapsregeringen har gjort och som jag har gjort som ägaransvarig och där PAF:s varumärke låg i centrum för den behandling och det beslut som fattades.

  Jag var ytterst noga med att inleda det följande inlägget med att det som jag skrev så gjorde jag som medmänniska. Därefter förde jag ett resonemang med en liten redogörelse för det som just då pågick i Aleppo. Styckena ligger t.o.m. särade ifrån varandra. Att beskriva det så som vicetalmannen gjorde blir rentav felaktigt.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Citat ”Som finansminister och som ägaransvarig har jag tagit ställning. PAF:s varumärke kan skadas om PAF leds av personer som aktivt tar ställning mot flyktingar.”

  Punkt ett. Personen i fråga har inte tagit ställning mot flyktingar.

  Punkt två. Hur kan det komma sig att personen, som haft landskapsregeringens förtroende i åtta år, hade förtroende på fredagen men 72 timmar senare var förtroendet tydligen borta? Det är en fråga som inte bara jag utan även många andra vill ha svar på.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Tack talman! Det mesta börjar väl vara sagt som behöver sägas i denna debatt som handlar om det misstroende som har blivit riktat mot regeringen. Men det finns några saker som jag ändå skulle vilja lyfta fram.

  Jag tror faktiskt att det viktigaste av alltihop är att den infekterade stämning som har funnits här idag kanske inte följer med ut. Jag tror att det är något som vi alla borde fundera på.

  Vi ska inte fastna fast vid att det är den enas eller den andras fel för det behövs nog alltid två för att det ska bli bråk. För Centerns vidkommande så har vi lyft frågan av det skälet att vi tycker att det är väldigt olyckligt om man ges bilden av att de åsikter man bär inte passar inte hos oss andra. Därför lyfter vi detta misstroende. Vi tog det också vidare genom att komma fram med ett förslag. Eftersom frågan alltid måste vara fri så vänder vi oss till ett av de partier som vi tyckte att det kunde finnas förutsättningar för att bilda en regering tillsammans med. Det gjorde vi av det skälet att verkligen ville ta ett ansvar för helheten.

  Det som jag tror att har hänt, och det som kollegan Veronica Thörnroos nu förtjänstfullt lyfte upp, var finansminister Mats Perämaas sätt att berätta nyheten. Ord gör skillnad!

  Nu hör jag inte till de felfria. Jag tror att det är ganska få här i salen som hör till de felfria. Man säger saker som man egentligen inte menar. Mottagaren förstår budskapet på ett sätt som det kanske inte var tänkt och just så har det gått här. Man kan mycket riktigt från landskapsregeringens sida säga ”Vi ville inte att det skulle komma ut.” Men man kan inte antyda till en människa att ”den har en tveksam människosyn” och sedan räkna med att det inte förs vidare. För mottagaren blir arg. Det var exakt det som hände här.

  I det offentliga samtalet, som nyligen refererades, så späddes det på på ett sätt som faktiskt blev för mycket. Folk blev upprörda, alldeles på riktigt blev de upprörda. Har de har rätt? Det vet jag inte. Jag uppfattar finansminister Mats Perämaa som en klok karl, men jag är rätt säker på att han har tänkt tanken hundra gånger att ”Varför måste jag säga så där, varför sade jag inte på ett annat vis.” Han kunde ha använt 1 000 andra sätt att säga ”Ja jag vet att vi har sagt att du kan fortsätta, men nu har vi tänkt om och vi skulle vilja förnya.” Punkt. Ingen hade kunnat säga någonting. Det hade varit ett perfekt och normalt sätt att hantera en besvärlig situation och då hade det stannat där. I stället så ger man nu bränsle åt folk med en på riktigt tveksam människosyn. Man ger dem bränsle och de kan nu säga ”Se nu, man får inte tycka som man vill längre!” Det var onödigt.

  Vi borde nu lämna detta bakom oss riktigt rejält efter denna debatt. Jag skulle verkligen hoppas, även om det har varit infekterat idag, att vi kan släppa det när vi går ut härifrån. Vi är ändå här för att vi ska leda ett samhälle och vi ska göra det så bra som möjligt. Där står Centern fast. Tack talman.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack herr talman! Ltl Jörgen Pettersson - också ledare för Centern - har kritiserat rätten att få uttrycka sin åsikt här idag. Det jag undrar över är egentligen samma fråga som jag ställde till ltl Toivonen. Hur ser ltl Jörgen Pettersson på frågan om rätten att uttrycka sin åsikt? Gäller det också oppositionspartierna? Misstroendet är inte underskrivet av alla oppositionspolitiker utan en ledamot är utanför. Jag har fått information om att det är på grund av den personens åsikt, och personens partis åsikt, som man står utanför också gällande frieriet till oss i Moderat Samling. Är det vad som ligger bakom och hur ser ltl Pettersson på det? Är det inte dubbelmoral att å ena sidan själv välja bort någon för dennes åsikter och sedan kritisera andra för samma sak?

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Jag förstår nog faktiskt inte riktigt frågan. Själv har jag varit väldigt tydlig med att de värderingar som Åländsk Demokrati står för så delar jag inte. Jag tycker att de till vissa delar är alldeles fasansfulla. Man måste få tycka det om andras åsikter. Men jag skulle aldrig drömma om att ltl Toivonen inte skulle få uttrycka dem. Det måste man få göra och det är ganska stor skillnad. Så jag förstår inte riktigt frågan.

  Ltl Toivonen har valt, som han säger, att inte skriva på misstroendet. Därför är hans namn inte där. Vad är problemet?

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Gäller det också regeringsfrieriet till Moderat Samling? Skulle ltl Pettersson tillåta att ltl Toivonen var med i ett sådant regeringsfrieri eller hur ser ledamoten på det med tanke på sin åsikt?

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack talman! Tack för frågan ltl Carlsson. Om ltl Carlsson hade lyssnat bättre på sin ordförande, som jag är säker på att har, på ett alldeles förtjänstfullt sätt, beskrivit diskussionerna i samband med att vi diskuterade en annan regering. Då skulle ledamoten känna till att det aldrig var aktuellt att ta med några andra än Centern, än Obunden Samling och än Ålands Framtid. Det har aldrig varit några andra som har varit inblandade i det. Tack.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack herr talman! Bästa kolleger! Jag försökte i mitt förra anförande tala om ledarskapet, den sidan som jag ser av det och de ord man använder osv. Jag kanske inte ska tala så mycket om det nu.

  Det som sedan hände i frågan var att det kom en insändare i tidningen - 69 personer skrev en insändare - formellt mot Finlands regering gällande flyktingfrågan. Minister Fellman var undertecknare och ytterligare några ledamöter här.

  Det är lite märkligt att en minister går mot Finlands regering för att sedan, kanske dagen efter, förhandla med samma regering. Det är lite intressant. I ärlighetens namn så var nog den största delen av insändarna riktade mot Åländsk Demokrati. Det skojiga är ju att vi inte har någon representation i Vårdö fullmäktige.

  Jag tror att det är bra att fru lantrådet far till Helsingfors på måndag, oberoende i vilken situation och i vilken form det är.

  Jag noterade att ett av ärendena i lagtinget på måndag är en förändring av vattenlagstiftningen. Ja, ni beskyller mig för att vara populist. Men är man inte populist om man ska höja på gränserna för när en båt ska registreras för att gå emot en skatt som man har på fastlandet. Det är väl populism om någonting. Och det ärendet behandlar man samma dag som landskapsregeringen träffar den finska regeringen. Lycka till med att förklara den biten! Men det är modernt ledarskap förstår jag.

  Sedan tänkte jag berätta om effekterna som jag kan se med det här ledarskapet, om det är lyssnande eller modernt eller vad det nu är.

  Det ledde till det som vi har sett i tidningarna, att det finns de som samlar namn på Vårdö, listor med namn för dem som är för en flyktingmottagning i Vårdö. Punkt slut. Det vill säga samma fråga som man hade i fullmäktige. Jag funderade när jag läste det vilka konsekvenser det får.

  Vi har fått höra att man får ha olika åsikter men att ett ställningstagande kan få konsekvenser. Då funderade jag över de här listorna. Vilka skriver på? Är det de som är för flyktingmottagning eller kanske det är de som inte vill bli av med sina jobb? Är det de som vill få ett jobb eller är det kanske de som inte vill bli av med sina förtroendeuppdrag? Eller är det kanske de som inte vill bli uteslutna ur den sociala gemenskapen i ett litet samhälle? Därför blir jag lite nyfiken.

  Som jag sade i budgetdebatten så åkte jag ut till Vårdö senaste lördag. Jag tänkte att det här måste jag göra anonymt. De känner mig inte så det var inget problem med det. Jag körde längs vägen och så gick jag in till husen. De fick en gul lapp och så fick de skriva ”ja” eller ”nej” och lägga lappen i en flaska. De kunde se att jag inte kunde öppna flaskan. Jag sade att jag skulle söndra flaskan på färjan tillbaka för att då kunna räkna rösterna i grundfrågan.

  Jag var lite nyfiken till den delen.

  Det som hände var att folk ville tala med mig. Jag kunde ha gått ut efter en minut men ibland var jag 30 minuter inne i husen. Det visade sig att det var många som inte ens i en sådan här anonym omröstning ville lämna en lapp, men de ville prata. Jag noterade med förvåning att de som inte ens vågade lämna en lapp - med troligtvis ett nej - sade till mig att ”av den och den och den och den orsaken så tror vi inte att det är bra.” Men trots att jag garanterade anonymitet så vågade man ändå inte säga ”nej.” Så jag kan förstå vilket tryck det måste vara att skriva på den här listan som nu cirkulerar. Jag försökte att undvika debatt, de som kände igen mig visste ju vad jag står för, så det var inte några problem med det.

  Det var två saker som jag lärde mig av det här och som jag ser som en effekt av det öppna ledarskapet som kanske inte är så öppet. Vi talade här om åsiktsfrihet. Nästan alla ville prata med mig. Ingen av dem uttryckte någonting som jag tror att någon i den här salen skulle kunna uppfatta som rasistiskt. Absolut inte. Det som förvånade mig var att det var väldigt få som nämnde någonting om ekonomin. Det som man talade om var de praktiska sakerna som avstånd, glesbygd och mörkret. Man sade ”det här passar inte” eller ”ibland har vi tid och ibland har vi inte tid”. Jag uppfattade det som att de som var emot var emot av humanitära skäl och inte tyckte att Vårdö passade in. Det var en intressant upplevelse. De var mycket, mycket bekymrade. De undrade om de skulle skriva på listan och visste inte hur de skulle kunna säga nej. Skulle man säga ”kom tillbaka om en vecka” eller ”hur ska jag motivera det” eller” jag måste väl skriva på för den sociala gemenskapen.” Och någon sade ”Skojigt att du kom in, jag kan i varje fall prata med dig, jag har inte vågat prata med en enda bybo om den här listan, för jag vet inte vem jag vågar prata med.”

  Det här är stämningarna i byn på grund av det moderna ledarskapet.

  Jag undrar om Moderaterna verkligen tycker att det här är det ledarskap som man vill vara med om.

  Man är lite oense om ekonomiska saker så klart i en budgetdebatt. Man lägger fram saker som kostar, utom Åländsk Demokrati. Jag tror inte att vi har en enda budgetmotion som kostar någonting. Jag försökte göra dem på det sättet. Det viktiga är åsikterna och inte själva sakfrågan, det får man kompromissa om sedan.

  Jag har förstått att det finns ett stort stöd för regeringens ledarskap bland socialdemokraterna. Däremot så vet jag att det finns ganska stor kritik internt bland liberalerna. Jag har nämligen sympatisörer lite överallt. Det är ganska spännande. Jag undrar om alla verkligen står för denna typ av ledarskap? Men framförallt är jag är förvånad över Moderaterna, om ni inte kan fundera. Att granska regeringen är ju en sak. Jag tycker inte att man behöver ha ett regeringsprogram och ett alternativ. Okej, om man skissar på en regering och hur många personer som ska vara med i den, det tycker jag personligen att räcker. Men ni vill ha litet mer.

  Frågan är om det här är det rätta ledarskapet eller borde stilen bytas.

  Ltl Igge Holmberg, replik

   Tack herr talman! Ltl Toivonen förundrar sig över att en minister skriver en insändare som går emot Finlands regering. Men när Finlands regering för en politik som går stick i stäv med den politik och människosyn som vårt parti står för, så är väl det minsta man kan göra att skriva under när men är emot den. Jag ser inget mera underligt i det än när ltl Toivonen går upp i den här stolen och talar om saker som han inte gillar med den här regeringspolitiken. Vill ledamoten förklara för mig igen vad problemet är?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Det är väl så att internt diskuterar och debatterar vi mera. Externt, gentemot fastlandet, försöker vi väl ha en mer gemensam syn. Vi skrev en insändare, där vi sade att vi i huvudsak stöder den finländska flyktingpolitiken, bara för att illustrera komplexiteten.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Tack herr talman! Det gäller de facto utrikespolitiken och inte så mycket inrikespolitiken.

  Jag tänkte ta upp diskussionen om huruvida det var Vårdöbornas humanism som fick dem att nämna ”kylan” och ”brister på kaféer” och liknande. Det kan säkert stämma. Nu på söndag ska jag träffa den flyktingfamilj som Brändö har tagit emot. Jag kan meddela ltl Toivonen att jag tror att de trivs betydligt bättre i Brändö, trots bristen på kaféer och att det blir mörkt på kvällarna, än vad de gjorde i de flyktingläger som de tillbringade fyra innan det.

  Om man vill se till humanismen så tror jag att det är bättre att få hit människor än att låta dem att leva i läger där det saknas vettiga förhållanden som kan föra deras liv framåt. Det är det som det handlar om. Vi måste få framåtskapande lösningar och inte ett stillastående.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Ja, man kan jämföra på många olika sätt. Nu ville jag veta vad Vårdöborna kände och tyckte inför den här situationen.

  Jag kan ta upp den andra situationen som vi också hade under budgetdebatten. Man kan ju faktiskt hjälpa flyktingarna på olika sätt, antingen genom att ta dem hit eller genom att hjälpa dem i närområdena. När jag tidigare har framfört det - till den avlägsnande ltl Igge Holmberg - så beskylls man för att vara rasist och att ”hjälpa på fel sätt.”

  Talmannen

  Talmannen påminner om att diskussionen berör misstroendeyrkandet.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Ltl Toivonen resonerar kring vad populism egentligen innebär. För mig finns det ett tydligt karaktärsdrag bland populisterna och det är ett starkt kunskapsförakt. Det synliggörs när ltl Toivonen i förra veckan ifrågasatte den utredning om kommunstrukturen som den professionella statistikbyrån ÅSUB gör. Nu står han här i plenisalen och drar egna slutsatser och påstår att de på något sätt skulle vara sakliga och objektiva med hänvisning till den vandring han själv gjort i Vårdö kommun.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack talman! Vi ska försöka hålla oss till den här debatten.

  Ordet ”populism” är lite intressant. Jag ser populism som att man lyssnar till folket, men vi har tydligen helt olika uppfattningar om vad populism är.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Jag tittade litet på hur man definierar ”populism” innan jag gick upp hit. Det är som ltl Toivonen säger. Det är en politisk rörelse som vädjar till folket och snarare att lyfta det från kunskap och prata om ”sunt förnuft” och att ständigt angripa en politisk elit. Om ltl Toivonen tycker att populism är någonting positivt så är det bara att gratulera. Det uppfyller alla kriterier med glans.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack ledamot Johansson.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Tony Wikström, replik

  Tack talman! Jag håller med lantrådet. Hon tycker att det är olyckligt. Det känns inte bra att prata om en privat person som inte är här men som nu har blivit inblandad i misstroendet på ett olyckligt sätt.

  Jag tycker också att det är viktigt att se saken i sitt stora sammanhang. Det är inte bara beslutet i sig utan det är också på vilket sätt beslutet kom till. Det har en stor berättelse och en stor bakgrund som backar ända tillbaka till när samma styrelseordförande anställde en ny kommundirektör. Vi känner alla till den historien också. Samma kommundirektör tog inte riktigt avstånd från sitt förflutna osv. Jag tror att det är viktigt att ha hela bilden med sig när man ser hur det blev som det blev.

  Talmannen

  Talmannen påminner ånyo om att vi diskuterar misstroendeyrkandet för tillfället.

  Kan ltl Toivonen vänligen lämna talarstolen eftersom replikskiftena är avslutade och minister Perämaa har ordet.

  Minister Mats Perämaa

  Herr talman! Landskapsregeringen - frånsett de här skratten som tillkom här på slutet - har redogjort för händelserna som ledde till beslutet om PAF-styrelsen. Vi har redogjort för det ända sedan första dagen. Vi har haft samma bevekelsegrunder ända från början och vi har samma grunder för de beslut som vi fattar ännu idag. Öppet och ärligt hela vägen. Det tror jag åtminstone att ingen kan ta ifrån oss. Vi har varit väldigt ärliga i frågan.

  Till den delen så tycker jag att saker och ting nu har blivit belysta på ett tillräckligt sätt. Talarlistan antyder väl också på att så är fallet. Vi får väl se.

  En sak - själva misstroendet och vilka som har undertecknat misstroendet - behöver ännu ventileras, åtminstone i viss mån. Det finns en liten detalj i det hela som jag menar att ålänningarna behöver få reda på.

  Ltl Toivonen från Åländsk Demokrati har fört en tongivande roll under denna misstroendedebatt. Han har begärt de flesta anförandena, han har stått i talarstolen längst av allihop och han har haft en tongivande roll.

  Centerns ordförande sade för en stund sedan att han inte håller med ltl Toivonen till alla delar utan att ltl Toivonen ibland har ”fasansfulla åsikter.” Jag tror att uttrycket var sådant som Centerns ordförande beskrev det.

  Jag har en liten frågeställning som jag skulle vilja ha svar på, möjligen av Obunden Samling men framförallt av Centern, i den här frågan. Det har framgått tydligt att ltl Toivonen - han sade det själv - inte ville skriva på misstroendet av taktiska skäl för att diskussionen då inte skulle beröra just flyktingfrågor. Jag tror att ltl Toivonen själv sade det på det här sättet ”Man vill inte föra in diskussionen på det av taktiska skäl.” Han hävdade att han varit tillfrågad men själv valt att han inte skulle skriva på ”av taktiska skäl.”

  Då blir följdfrågan givetvis – Var det så att Centern och Obunden Samling föreslog för ltl Toivonen att han skulle få vara med på misstroendet, officiellt och formellt, och försöka fälla landskapsregeringen? Det här är viktigt att veta.

  Ltl Toivonen och Åländsk Demokrati har tidigare fört fram synpunkter om att man borde gå in för ett samarbete med Sannfinländarna i Finland och Åländsk Demokrati för fram åsikter som Centerns ordförande sade att ibland är ”fasansfulla.” Jag gissar att det här syftar till vissa mörkbruna strömningar som ibland förekommer inom ramen för det partiets arbete.

  En kort och koncis fråga till Centern och Obunden Samling - Var det så att ltl Toivonen erbjöds att vara med och försöka fälla regeringen och att man sedan valde av taktiska skäl att inte ta med hans namn på det här försöket?

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack talman! Jag hade faktiskt trott att finansminister Perämaa skulle komma med någon mera nyanserad förklaring till sina uttryck kring värderingarna av den ordförande som senare blev avpolletterad.

  Men det kom en direkt fråga. Var ltl Toivonen ombedd att skriva på misstroendeyttrandet? Svaret är nej. Han var inte med på det.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Det är alldeles utmärkt. Ltl Toivonen sade att han själv valde att inte skriva på och Centern säger nu att han inte var tillfrågad. Jag uppskattar det svar som Centern ger.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Det ena utesluter inte det andra. Men vi har ju dessutom sett att den enda som aktivt har stött den sittande landskapsregeringen så är faktiskt ltl Toivonen och det måste ju ha känts trevligt.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Det må så vara, men jag hörde just ledamoten uttala - den som nämndes här förut - dvs. Toivonen, att han inte har förtroende för sittande landskapsregering.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Herr talman! Jag tycker att det är bra att minister Perämaa har kommit upp i talarstolen eftersom misstroendet och debatten egentligen i grunden handlar om det uttalande som minister Perämaa gjorde efter det informella beslutet om att inte ge Danielsson förnyat förtroende som PAF-ordförande och de mediala uttalandena rörande det.

  Min fråga till minister Perämaa är - som jag är intresserad av och som jag tror att en stor del av ålänningarna också är – Skulle minister Perämaa lägga orden på samma sätt i dag om han fick samma frågor och samma möjlighet att göra om saken? Har minister Perämaa funderat på saken och ser några nyanser?

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Det fungerar så här, att när man har samarbetat med någon person länge, länge så då pratas man vid och säger hur saker och ting ligger. Man gör det för att man har det här samarbetet och för att man antagligen har en ärlig utgångspunkt. Utgående från det så skulle jag sannolikt ha angett orsakerna precis som de var då och jag skulle antagligen ha gjort det i en annan situation också. Men jag hade givetvis ingen kunskap om att saken skulle gå från att ha varit ett enskilt telefonsamtal mellan två personer till någonting som ska diskuteras offentligt.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Talman! Just den saken - att det blev offentlighet av den här frågeställningen - har lyfts fram från landskapsregeringen som något försvarstal, att det inte varit avsikten. Men det har nämnts olika talesätt här. Det finns ett talesätt som säger ”Tala människa så att jag kan se dig.” Det är precis det som oppositionen och alla ålänningar har fått se nu. De bakomliggande tankegångarna för regeringens beslut i det här ärendet. På det sättet tycker jag att det har varit bra att det kom fram i öppen dager och att vi får vädra ut, som jag/vi upplever, unkna luften som det förde med sig.

  Jag hoppas att den här debatten för med sig att man tänker efter lite mera inför kommande beslut och uttalanden som kommer att göras.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Givetvis, herr talman. Allt som händer i en människas liv så påverkar människans beteende i framtiden, det är givetvis så. Jag konstaterar igen. Landskapsregeringen har ända från början angett samma syfte, värnande om varumärket, värnande om att PAF ska stå för öppenhet och tolerans och vi har inte i något skede någon gång sviktat från det. Vi har varit ärliga ända från början. Det är i alla fall ett kännetecken på ett gott ledarskap att landskapsregeringen kan stå rak i ryggen även när det stormar och ange öppet och ärligt vad man har gjort och förklara det.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack talman! Även jag trodde väl att finansminister Perämaa skulle komma med lite annat än att börja prata om Åländsk Demokrati och deras tidigare stöd till landskapsregeringen och nu till det uteblivna stödet. Men jag förstår att ministern, i likhet med vicelantrådet Gunell, gärna vill prata om amerikansk politik och annat i stället för det som själva huvudfrågan handlat om.

  I och med att det här bottnar i PAF-frågan och i och med att ministern uttryckt sig som så att ”stöder man inte mottagandet av flyktingar och jobbar man aktivt emot flyktingar” så då passar man inte in i landskapsregeringens uppdragslistor. Är det några andra värderingar som vi också borde uppmärksamma, enligt ministern, som är lika tunga som det här? Eller är det här ett speciellt fall enligt ministern?

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Ltl Jansson vet mycket väl att kronjuvelen bland våra bolag - PAF - med 400 anställda, ett mångkulturellt sådant där ansvarsfullt spelande är grunden för varumärket och där tolerans och öppenhet ska finnas hela tiden, så vet ltl Jansson att om det blir en situation där varumärket kan riskeras samt försörjningen för 400 personer och finansieringen av allmännyttan på Åland, då väger de sakerna mycket tungt i förhållande till förtroendet för någon enskild person att sitta i en styrelse. Då påverkar det. Ett handlande som är fullt demokratiskt i ett visst organ påverkar och ger konsekvenser för möjligheten att få representera landskapet. Nu var det en sådan fråga. Någon annan gång kan det förstås vara någon annan fråga. Men det är oerhört exceptionella enskilda fall vi pratar om.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack herr talman! Jag förstår mycket väl resonemanget, men att ta det här från en nivå till en annan kan vi som utomstående betraktare nog inte riktigt förstå.

  Hur är det möjligt att en diskussion på ett kommunalt plan, där en person formellt sett inte har gjort det som ministern säger ska straffas sedan. Det finns i alla fall inte något protokoll på något sådant. Det är svårt att ta det till sig.

  Det finns alltså inga andra värderingar, typ hur man ser på jämställdhet mellan kön och annat, som ministern skulle sätta på samma nivå som det här? Det förvånar att det inte är något annat som ska styra landskapsregeringens tillsättning.

  Misstroendet var befogat. Ser man på hanteringen av kommunfrågan, KST, bristfällig lagstiftning och budgetarbetet så är det en befogad debatt som vi har fört här idag - oaktat naturligtvis att regeringen misstycker på alla sätt.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Minister Mats Perämaa, replik

  Ja, herr talman, det får förstås lagtinget avgöra om det var befogat eller inte med ett misstroende. Men att ltl Jansson, för Centerns del, nämner ekonomin som en grund för misstroendet, då behöver jag faktiskt replikera till det.

  Vi får komma ihåg att Centern själv har lagt förslag, nu senast i samband med budgeten, som ökar kostnaderna på driftssidan med åtskilliga miljoner och på investeringssidan med tiotals miljoner.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Minister Perämaa uppehöll sig vid ”tolerans och öppenhet.” Jag hoppas också att man ska ha öppenhet och tolerans mot den åländska befolkningen i fortsättningen. Att alla som vill ska få delta i samhällsbygget. Att man inte gör det som man tyvärr kan dra en slutsats av i den här debatten. Att man ska dela upp folk om man inte har en viss inriktning.

  Landskapsregeringen ska fara och förhandla till Finland. Det är bra att man far och förhandlar. Men använd bättre diplomati än vad som har skett under det år som varit.

  Lantrådet använde uttryck om Sannfinländarnas uttalande om klumpsumman för ”svinaktigt” och ”rappakalja” om det är rätt citerat i tidningen Nya Åland. Sannfinländarna som sitter i grundlagsutskottet.

  Det är ju så att grundlagsutskottet har en mycket central roll i det självstyrelsesystem som vi har. Det är svårt att förhandla om man kastar ur sig sådant här till den part som man ska förhandla med. Tillika är det ett regeringsparti. I fortsättningen skulle ert ordval kanske behöva ändras.

  Vi har pratat om det också i misstroendedebatten och det återges i misstroendeyrkandet - orden ”snuskigt” och ”sorgligt” beträffande de beslut som togs i Vårdö. Det hör också till ledarskapet dessa signaler som man riktar mot Finland.

  Vem tror ni att man är mer lojal med i regeringen? Precis som ni har visat här idag så är man mer lojal mot sina regeringskolleger i förhandlingarna än vad man kanske är mot motparten. När regeringskollegerna då blir angripna på detta sätt och kallats för ”svinaktiga” så spiller det faktiskt över också till de andra regeringsmedlemmarna.

  Det kan vara en jättesvår förhandlingssak som vi har framför oss. Tyvärr så måste jag beklaga för jag tror att våra förhandlingar under de kommande åren med Finland har fått sig en törn av det här och som vi kanske får lida för. Jag vet inte hur det ska repareras för jag sitter inte i den ställningen. Jag hoppas att ni funderar på hur ni kan ha en bättre diplomati och bättre fingertoppskänsla i fortsättningen.

  Sedan står jag kvar vid misstroendeyrkandet som väl automatiskt följer.

  Ltl Gun-Mari Lindholm

  Talman! I snart fem timmar har vi nu luftat våra åsikter runt texten i misstroendet. Jag tror att det har varit bra att vi har kunnat göra det. Jag tror också att det är väldigt värdefullt att vi också tillsammans kan slå fast att det råder åsiktsfrihet på Åland. Jag tycker att det är det viktigaste som har kommit ut från debatten idag. Vi ska respektera varandras åsikter och att vi alla människor får säga vad de vill.

  Jag förstod ltl Jörgen Pettersson som kastade ut en handske om försoning och att vi tillsammans ska gå vidare. Jag är den första att ta upp den kastade handsken. Jag tycker att vi ska gå härifrån idag och önska varandra trevlig helg och tacka för den ändå fina diskussionen och debatten som vi har haft här idag. Det leder, hoppas jag, Åland framåt. För tillsammans ska vi ändå forma och ta beslut som för det här samhället vidare.

  Så jag önskar er alla en riktigt trevlig helg och tack för debatten.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack herr talman! Bästa lagtingsledamöter! Jag lyckas bli sist i den här debatten efter många anföranden. Det är kanske ganska bra. Nu har vi börjat tala om öppenhet. Vi har talat om att man ska ha fri debatt osv. Jag ser mig själv fortfarande ibland som en debattör. Jag har debatterat i 43 år. Det jag har kvar här att säga är faktiskt lite mera kring de frågorna.

  De anknyter till den situation som vi har varit väldigt nära osv. Jag hoppas att det här inte ska sprida sig utan kanske kan ta något steg tillbaka.

  I somras var det Pridefestival på gång. Eftersom jag inte hade någon möjlighet att vara närvarande personligen så tänkte jag att av respekt så söker jag medlemskap i föreningen som heter Regnbågsfyren. Jag blev förvånad när jag fick ett ”nej”. Jag fick inte komma med i föreningen. Jag frågade om jag hade sagt eller skrivit någonting om deras frågor. Nej. Men jag hade, som ni förstår, felaktiga åsikter i en annan fråga.

  Jag råkar veta att en av dem som har polisanmält mig - för ett litet papper som jag skickat ut - är med i samma idrottsklubb som jag. Då är frågan - Ska det spridas också dit? Jag hoppas verkligen att det inte gör det och att jag kan vara med i en idrottsförening fortsättningsvis.

  Talmannen

  Ltl Toivonen. Ärendet gäller förtroende eller icke förtroende för regeringen.

  Ltl Stephan Toivonen, fortsätter i samma replik

  Det här anknyter till ledarskapet som sprids, inte bara i kommunerna utan också i föreningar, att man ska ha samma åsikt.

  Ja, personen finns inte här så jag ska inte säga något.

  Jag citerar en minister som sade ”Det är nu eller aldrig.” Jag hoppas att vi kan stoppa den här utvecklingen när det gäller öppenheten så att vi faktiskt kan debattera fritt inom ramen för de regler som finns.

  Avslutningsvis. Eftersom jag hade lovat att jag skulle presentera resultatet ifrån den lilla ovetenskapliga undersökningen, så hade ungefär 25 personer satt sin lapp med ja eller nej. Ja, jag for från hus till hus.

  Talmannen

  Ltl Toivonen. Kan du förklara för talmannen på vilket sätt den undersökningen har att göra med misstroendeförklaringen i förhållande till regeringen Sjögren? Annars ber jag att du avslutar ditt anförande här!

  Ltl Stephan Toivonen, fortsätter i samma replik

  Jag ska inte debattera mot talmannen så jag avslutar här.

  Talmannen

  Tack för det! Då går vi vidare i talarlistan.

  Ltl Roger Nordlund

  Tack herr talman! Tack ltl Lindholm för det lite befriande anförandet som hölls här nyligen. Jag tror att vi behöver det allihop när vi ska stiga upp och gå hem härifrån och fira helg och ta nya tag i nästa vecka.

  Som jag sade i mitt replikskifte med ltl Perämaa, så hoppas och tror jag att den här debatten åtminstone har lett fram till att man tänker efter lite mera när olika beslut tas och hur man argumenterar och formulerar sig. Det är väldigt viktigt att vi alla kan gå härifrån och ha den känslan i kroppen - att vi lever i ett samhälle med åsiktsfrihet.

  För min egen del, och jag tror från hela oppositionens sida, kan vi garantera att vi kommer att bevaka landskapsregeringen under de kommande åren precis på samma sätt som vi har gjort i det här ärendet och ser till att åsiktsfrihet ska råda i det åländska samhället. Det är faktiskt någonting av det finaste och mest värdefulla vi har och det ska vi slå vakt om tillsammans.

  Sedan herr talman, så vill jag passa på att önska landskapsregeringen lycka till i Helsingfors på strategimötet på måndag. Det är ett väldigt viktigt möte, sett ur åländsk synvinkel, när stora och avgörande frågor ska diskuteras. Vi hoppas alla att det går så bra som möjligt och att ni kan leverera goda resultat. Åtminstone sådana som skapar förhoppning och att vi ska kunna få goda resultat i framtiden. Tack.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Jag sade under mitt anförande i en replikväxling att vi alla lär oss av de händelser som sker och alla blir vi väl säkert utifrån erfarenheterna skickligare och duktigare. Men jag vill tillägga till alla de andra goda sakerna som ltl Nordlund nämnde. Människor ska ha åsiktsfrihet och känna sig trygga i vårt samhälle. Men jag tror ändå att den ärlighet som landskapsregeringen har visat - vad vi hade som grund för våra beslut och vad vi har fört fram hela tiden - är att vi hela tiden har stått fast även när det blåst. Så ärligheten är också någonting som är bra och att den lever kvar här på Åland förutom de andra sakerna.

  Sedan tackar jag för de framgångsönskningar som Centern via ltl Nordlund framförde visavi förhandlingarna på måndag.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Tack herr talman! Om någon människa i den här salen vet hur det är att ibland formulera sig på ett sätt som man kanske inte önskar alla gånger, så är det nog jag. Därför vill jag också i det här skedet visa en viss ödmjukhet gentemot landskapsregeringen, men jag hoppas också att landskapsregeringen kan visa ödmjukhet framdeles när det gäller kommande diskussioner och att man behandlar människor och organisationer på ett så bra sätt som möjligt. Det är precis som minister Perämaa säger. Det är viktigt att man är ärlig och rak. Men det är också viktigt att erkänna att vi är människor och människor gör ibland små misstag. Det viktiga är att vi också kan erkänna dem och sedan gå vidare för då rensar man luften på ett mycket bra sätt.

  Jag tycker att om vi kan avsluta den här debatten på det här sättet så känns det ganska bra att gå vidare.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Tage Silander

  Tack herr talman! Bästa lagtingsledamöter och regeringsministrar. Det har för mig varit en intressant dag såtillvida att det har varit mycket mera än bara kommundebatt och åsiktsfrihet. Det har varit många andra vägande och fina anföranden under dagen. Lite längre har det tagit än vad jag trodde. Jag tänkte, för min egen del, att det här klarar vi av på en timme på förmiddagen, sedan röstar vi och så går vi hem och gör något nyttigare tänkte jag säga - men något nyttigt.

  När det gäller åsiktsfriheten och öppenheten, som här nämndes, så tycker jag för min egen del att den råder till 100 procent i det här sällskapet. Den ambitionen finns och den lever vi efter. Men det finns en sak som jag tänker på när jag lyssnar på er här som har varit med länge, och som har suttit både i regering och varit i opposition. Det är det, att när vi gör saker och ting så kan det ju hända att det inte blir 100 procent alla gånger. Det finns ju en fara - om man får mycket skäll eller pisk eller diskussion eller t.o.m. omröstningar - att man i fortsättningen vill vara säker till 100 procent innan man kommer fram med någon åsikt. Det tror jag är en stor fara för samhället om det ska gå vidare. Vi måste våga satsa och vi måste våga gå fram utan att vara 100 procent säkra på att allting är 100 procent rätt. Den andan hoppas jag att vi kan ha. Annars kommer vi att ha många sådana här långa möten också i fortsättningen.

  När man har olika åsikter så får det självklart konsekvenser. Det får vi vara beredda på allihop, beroende på vad det är för konsekvenser. I det här fallet har vi pratat PAF en hel del. Skulle jag ha suttit i finansministerns roll här så undrar jag ändå om jag inte i mitt stilla sinne skulle ha tänkt att ”Skulle man bara kunna backa bandet så skulle kanske jag ha låtit bli att säga någonting eller sagt det på ett annat sätt.” Här kom det förslag på att man kanske bara skulle ha sagt att ”Tiden är mogen för en ny ordförande” eller hur det nu var som ltl Pettersson uttryckte det. Man behöver inte utveckla det alltför mycket. Men här var ärligheten 100 procentig igen och det fick konsekvenser.

  Ltl Stephan Toivonen. Självklart finns det konsekvenser när man säger någonting eller inte säger någonting eller har en åsikt. Jag ska säga så här till ltl Stephan Toivonen. Risken att bli avpolletterad eller inte omvald i regeringen föreligger ju inte, för det förutsätter att man först blir invald.

  När det gäller en person, här ska vi inte nämna personer har vi sagt, som inte finns här och kan försvara sig eller ge sig in i debatten. Det är korrekt. Men det handlar väl ändå mest, hoppas jag, om när vi rackar ner på folk och folk som skulle behöva försvara sig.

  I det här fallet så vill jag absolut ändå ta tillfället i akt och prata två ord om Jalle Danielsson, första gången hans namn nämns här idag antar jag. Jag har känt honom i många tiotals år. Jag har aldrig någonsin haft uppfattningen att har någon sorts aversioner mot invandring och flyktingar eller dylikt. Jag tror, i mitt stilla sinne, att han till fullo funderat på kommunens ekonomi i Vårdö i det här fallet, när han agerade. Det vill jag ha sagt. Det blir lätt så, på tal om konsekvenser, att man nästan blir oförtjänt instuvad i ett hörn där vi inte vill vara. Därför vill jag ta upp den frågan.

  Jag ber att få tacka där.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack talman! Man tvekar till att ta till orda så här sent i debatten men ltl Silander bjuder in oss till fortsatt debatt.

  Det gläder mig att ledamoten också gör en tolkning av den frånvarande huvudpersonen. Jag tror det är ett omdöme som de flesta av oss delar, att Jarl Danielsson inte är någon främlingsfientlig person som borde ha straffats med den motivering som har förts fram för att han inte fick nytt förtroende i PAF-styrelsen. Det är ju därför i mångt och mycket som den här diskussionen har förts, på det sätt som man har hanterat hela utnämningsprocessen.

  Det här hade kunnat skötas på ett elegant sätt. Landskapsregeringen skulle inför PAF-stämman, då det varit dags att ta beslut, ha konstaterat att nu är det dags för nya krafter också inom styrelsen.

  Ltl Tage Silander, replik

  Tack herr talman! Det är ju alldeles uppenbart att det är det här med flyktingfrågan som är störningsmomentet här. Det hade varit mycket lättare om man hade velat avpollettera någon med motiv. Att ange att man är terrorist eller hustrumisshandlare eller någonting. Men just detta med flyktingar sätter ju spaken på näthinnan direkt.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack talman! Ja. Och det är väl det där som jag är rädd för att vi får i ett samhälle när vi inte vågar diskutera samhällsproblemen på ett öppet sätt. För då får vi reaktionära krafter som försöker få utrymme. Då får populismen ett svängrum.

  Jag är själv för att t.ex. Jomala ska ta emot flera flyktingfamiljer än vad vi har tagit. Vi har ju startat upp en integrationsprocess. Den tar tid och den kostar, men det är ju oerhört värdefullt att Åland kan hjälpa människor.

  Men. Jag vill inte att politikerna i Hammarland och Lemland osv. ska straffas för att de är oroliga för att deras små samhällen - vi pratar fortfarande om små enheter på det kommunala planet - inte ska straffas för att de inte tror att de orkar ekonomiskt med det åtagandet som följer. Den åsikten måste vi respektera även om vi inte delar den.

  Ltl Tage Silander, replik

  Ja, jag tycker att det är rimligt att var och en som sitter i beslutandeställning fattat de beslut som man fattar utgående från den information som man har och inte ska behöva ta konsekvenserna i just det forumet. Däremot så kan det ju hända att det smittar av sig på någonting annat, som det har gjort i det här fallet.

  Då är vi inne på det som jag började med och säger ”Får man göra fel, måste man alltid göra rätt?” Det kan hända att ett förfluget ord någon gång sårar. Men då måste man vara beredd att hantera det på bästa sätt och gå vidare. Vi kan prata fem timmar till om nästa förflugna ord.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Tack talman! Tack ltl Silander för de förlösande orden att den aktuella personen som har diskuterats idag, men kanske inte namngetts förrän nu, verkligen inte hyser de främlingsfientliga åsikter som han lite har pådyvlats av landskapsregeringen.

  Man säger saker som inte är bra, det gör alla, det gör vi hela tiden. Det viktiga är ju att man faktiskt lär sig någonting av det som har hänt. Jag tycker att det kanske vore klädsamt om i varje fall den aktuella personen kunde få höra det direkt ifrån landskapsregeringen. Vore det skäl att göra någon sådan input?

  Ltl Tage Silander, replik

  Ja, jag tycker i allmänhet att den som säger någonting dumt åt någon annan, det behöver inte ens vara fel men man uppfattar det dumt, då ska man också vara beredd att förklara sig.

  Ltl Jörgen Pettersson, replik

  Och det var precis därför, talman, som vi valde att skriva detta misstroende. Det är synd att inte ledamoten gav sin syn på dessa åsikter tidigare och då hade kunnat vara med och undertecknat det.

  Ltl Tage Silander, replik

  Det var skönt att till sist få veta varför de skrevs. Tack!

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Omröstning kommer att verkställas angående yrkandet om misstroende. Talmannen påminner om att yrkandet för att godkännas enligt 43 § 2 mom. arbetsordningen ska omfattas av minst 16 lagtingsledamöter.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar misstroendeyrkandet röstar ja; de som inte omfattar yrkandet röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Runar Karlsson och Sara Kemetter att biträda vid rösträkningen. Rösterna avges efter upprop.

  Upprop.

  Vid omröstningen har avgivits 12 ja-röster och 17 nej-röster. En ledamot var frånvarande. Lagtinget har sålunda förkastat yrkandet om misstroendeförklaringen mot lantrådet. Ärendet är slutbehandlat.

  Föredras för kännedom

  2        Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016

  Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.

  3        Ny blankettlag om anmälda organ

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2016-2017

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2016-2017

  Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.

  4        Ändringar i skattelagstiftningen

  Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2016-2017

  Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 23.11.

  5        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2016-2017

  Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016

  Talmannen föreslår att ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.

  Plenum slutar 

  Nästa plenum hålls måndagen den 21 november 2016 klockan 13.00. Jag ber att få önska er alla en riktig trevlig helg. Plenum är avslutat.