Sagt i salen

1 - 23 av totalt 23 tal

Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna LF 5/2019-2020

Landskapsregeringen har valt att gå in för ett mera tillväxtbetonat avdrag som kostar 1,8 miljoner euro per år. Det här grundavdraget skulle ha kostat ungefär 500 000 euro per år och det är klart alla avdrag är i min värld bra. Mera pengar i plånboken åt invånarna, men någonstans måste man välja. Då valde majoriteten...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-12-04

Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna LF 5/2019-2020

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår en ändring av pensionsinkomstavdraget samt en kompensation till kommunerna. Det här lagförslaget kopplar ihop med budgetförslaget som behandlas i utskottet som bäst. Den här föreslås att ska hanteras som en budgetlag enligt självstyrelselagens möjligheter till det. Ändringen av pensionsinkomstavdraget är räknemässigt kopplat till en koefficient som ska multipliceras med den totala...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2019-12-04

Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna LF 5/2019-2020

Utskottsbehandlingen återstår att se vad den kommer att beröra, men givetvis är det bra om sådana här frågor kommer upp där. Grundavdraget, varför vi inte genomför samma förändring här på Åland som på rikshåll. Jag värjar mig lite grann mot den här tanken att utgångsläget är det att vi alltid ska genomföra samma saker som...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-12-04

Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna LF 5/2019-2020

Som exempel kan nämnas det ärendet som behandlades här för en stund sedan. Alltså temporära medel för medis verksamhet, det är då utanför den normala finansieringen på 100 000 euro. Landskapsregeringen, i och för sig utgående från ett tidigare löfte, föreslår att IT-samarbetsunderstödsnivåer ska höjas. Landskapsregeringen har också under de här åren gått in för...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-12-04

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Talman! Jag vill också inleda med att här lyfta upp den tjänstemannakår som har jobbat med den här frågan under hela den förra mandatperioden. Det finns ett antal personer som har utfört två arbeten samtidigt. Man har sett till att man har hållit de dagliga vardagligheterna i ett handfast grepp samtidigt som man också har...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Herr talman! Befolkningsutvecklingen står inte speciellt nämnd i självstyrelselagen som en grund för att ändra avräkningsgrunden i det nuvarande systemet. Det får man ändå konstatera. I förarbetena till den lag som gäller just nu så fanns befolkningsrelationen beskrivet och hur man valde att anta en viss avräkningsgrund ändå. Man beskrev också hur befolkningsutvecklingen har varit...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Herr talman! Jag håller fullständigt med till den delen. Det kunde mycket väl ha lämnats en proposition under det nuvarande systemet om att ändra avräkningsgrunden om den ömsesidiga viljan och det ömsesidiga förtroendet skulle ha funnits. Därför vill jag också betona förtroendet inför den möjliga övergången till ett nytt system där ändå processen står beskrivet...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Herr talman! Även om jag har en relativt god insyn i hur arbete till vardags framskrider på finansministeriet så har jag inte så goda källor så att jag kan vara säker på hur finansministeriet reagerar på det här. Jag kan i varje fall konstatera att också finansministeriet i första behandlingen i riksdagen för sin del...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Talman! Tack för anförandet och tack för stödet över den inslagna linjen. Jag vill bara säga en sak om förhållandet mellan grundkravet om en höjning av grundfinansieringen på 15 miljoner euro eller 10 miljoner euro som kompromissen blev. Vi får komma att ihåg att äskande om 15 miljoner euro hängde ihop med att man skulle...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2019-11-14

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Talman! Tack för stödet. Jag vill diskutera en liten detalj i det som ledamoten Häggblom sade, vilket var väl så viktigt. Det som står i grundlagsutskottets betänkande, kopplat till första behandlingen, där säger grundlagsutskottet just det som ledamoten sade. Riksreformer, där lagas ska tas med enkel majoritet, får inte påverka självstyrelselagen negativt utan man ska...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Högt värderade lagting. Den här presentationen av budgeten kommer givetvis att innehålla en del siffror som sig bör. En finansminister ska givetvis prata om siffror. Presentationen kommer också att innehålla en del jämförelser och en beskrivning av hur utvecklingen har varit under den numera avslutade förra mandatperioden och med utgångspunkt i den tanken...

Mats Perämaa / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Det håller jag med om. Vi ska se till att utskottet får sådana siffror av oss. Jag håller med om att när tillväxt är det stora diskussionsämnet så behöver siffrorna finnas där också.

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! 17,6 är den riktiga siffran när man har alla intäkter och utgifter också i resultaträkningen ovanför den siffran. Läser man noga i resultatökning för 2016 så konstaterar man att det finns plusposter intäktsfört, 20 800 000 i intäkter av PAF-medel, medan det bara finns 11 0160000 euro kostnadsfört i bidrag som ska gå...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Givetvis har det en betydelse på resultatet. Diskussionen har florerat att vi har mycket mera intäkter och därför så blir resultatet bättre. Vi har ett konsumentprisindex för den här perioden som är 4 procent. På hela intäktskakan så äter det upp 10 miljoner euro av intäktsökningen. Det måste man komma ihåg. Sedan har...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Det stämmer, ledamoten Höglund. Men som jag sade, inflationen tar 10 miljoner av det hela, pensionskostnaderna tar 5,5, arbetsvärderingen 2,5 och IT tar 2,5 med mera, med mera. Det faktum att skillnaden i resultatet är 12 miljoner euro visar att det har funnits ett stort mått av ansvarstagande i den ekonomiska planeringen som har gjorts...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Som kommunalt förtroendevald så vet ledamoten Jansson att intäkterna finns redovisade också i den kommunala bokföringen på andra ställen än i verksamhetskostnaderna. Skatteintäkterna och ändringarna av det och landskapsandelarna är en annan sak. Det här är de rena verksamhetskostnaderna. Jag vill inte på något vis hävda att kommunerna inte skulle ha tagit sitt ansvar...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Lagtingsledamot Harry Jansson vet också mycket väl att landskapsregeringen lät analysera Ålandsdelegationens beslut gällande infrastrukturens extra anslag. Jag tror att det är väl om den analysen når offentlighet i samband med att landskapsregeringen så småningom ska anteckna beslutet som då fattades till kännedom, vilket är ogjort ännu. Det finns en bedömning om att praxis...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Tack för att den angelägen fråga ställdes. Jag menar att den här landskapsregeringen i samband med som gott som varje beslut - speciellt efter arbetet med hållbarhetsagendan har vuxit fram och materialiserats i samband med den breda insynen på att den åländska tillväxten aldrig växer - så har dessa båda delar funnits med...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Fru talman! Det är bra att vi för den här replikväxlingen för då har ledamot Jansson inte förstått den här delen heller. När landskapsregeringen säger ett internt regelverk så är det förstås med bibehållandet av lagtingets beslutsmakt. Alltså det är ett regelverk som leder till att landskapsregeringen utifrån regelverket ger förslag som sedan då i...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Jag tror att det är ett misstag av ledamoten Röblom att sära på de här begreppen och på det viset sätta dem i någon sorts relationsförhållande till varandra. Jag tror för min del, och jag tror att jag pratar för hela landskapsregeringen, att man måste uppnå bådadera. I ett beslut där man fördelar...

Mats Perämaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Fru talman! Vad gäller den planerade PAF-fonden så framgår det ju väldigt tydligt i budgetförslag, åtminstone för den som har läst det noggrant, att avsikten åtminstone inte i första skedet är att bilda en utomparlamentarisk fond såsom grundlagen säger att den ska vara. Det beskrivs ju att det ska vara ett internt regelverk för att...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Fru talman! Ledamoten Måtar sade ganska svepande här och gav omdömet att resultatet inte är så lyckat när man ser på intäkterna 2015-2020. De har visserligen ökat mycket, men samtidigt fick vi ju ta del av en presentation här från mig att de egna verksamhetskostnaderna under mandatperioden har vuxit med 0,2 procent och ingenting annat,...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Ledamoten är första gången i talarstolen och jag vill inte vara alltför bestämd i det jag säger. Men ändå får jag konstatera att ledamoten Måtar, utifrån att ha studerat intäkterna från 2015 till 2020, inte riktigt har förstått budgeten. Men han kan ändå konstatera att den inte är särdeles lyckad. Så vi får väl nöja...

Mats Perämaa / Replik / Remissdebatt / 2019-11-13