Andra behandling

  • Kan samma förfaringssätt som vid föregående ärende godkännas? Godkänt.
    Diskussion.


  • Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av COVID-19 epidemin för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.